Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Karima Bouallalene Jaramillo

Descripció


En aquesta assignatura s’ofereix la possibilitat que l’estudiant obtingui uns coneixements bàsics sobre el desenvolupament del infant sa i les diferents afeccions que com a professionals sanitaris podem tractar. El/la futur/a professional de Fisioteràpia, necessita comptar amb aquests coneixements per comprendre millor la complexitat de la relació assistencial i poder utilitzar estratègies i habilitats que li permetin realitzar intervencions efectives i humanes. 

                                 

L’objectiu fonamental de l’assignatura es ajudar a l’estudiant a adquirir els coneixements bàsics de la infància, de manera que sigui capaç de reconèixer les funcions i estructures, nivell d’activitat i participació. Així com assolir una major comprensió de les variants en els desenvolupament de l’infant en la seva totalitat. 

 

Requisits previs

No hi ha cap prerequisit per cursar aquesta assignatura. 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per a cadascuna de les especialitats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • Analitzar els efectes produïts per les intervencions. Avaluar beneficis i riscos i establir un criteri d’intervenció en funció de les prioritats i efectes desitjats.
 • Analitzar les expectatives del pacient per a l’especialitat clínica de pediatria pel que fa a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • Establir el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • Avaluar l’estat físic i mental del pacient. Determinar el nivell de gravetat, dèficits, limitacions en l’activitat i restriccions en la participació, tant a nivell individual com social.
 • Aplicar tecnologies per l’evolució del pacient. Incorporar nous instruments de mesura que facilitin la objectivació de les intervencions. Participar en la validació d’eines d’avaluació per la seva incorporació en la practica clínica.
 • Realitzar el diagnòstic fisioterapèutic específic per a l’especialitat clínica de pediatria amb l’objectiu per determinar les disfuncions, minusvàlides que requeriran d’una intervenció especifica de fisioteràpia.
 • Interactuar amb altres professional de la salut i l’activitat física per a fonamentar un pla d’intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada de les professions.
 • Aprendre els fonaments de la fisioteràpia en a l’especialitat clínica de pediatria. Avaluació especifica de les disfuncions múscul-esquelètiques.
 • Principals tècniques d’intervenció. Classificació en funció dels seus principis físics i efectes sobre l’organisme.
 • Interactuar en els professionals mèdics per al guany d’eficàcia terapèutica. Establir objectius conjunts.

Metodologia de trabajo


Metodologia Hores

Classe Magistral

17.5    

Treball individual

15

Pràctiques reglades              

17.5

Estudi personal

50

Total

100

Continguts


Bloc teòric 

 1.  Desenvolupament psicomotor global del nen
 2. Desenvolupament del control postural i equilibri
 3.  Diferents mètodes
 4.  Diferents malalties pediàtriques
 5. Fisioteràpia Respiratòria en Pediatria
 6. Malalties neuromusculars
 7. Paràlisis cerebral
 8. Escales de valoració i sistemes de classificació
 9. Psicomotricitat
 10. Tractaments

Bloc pràctic

 1. Fonaments de l’exploració específica fisioterapeutica del nen en diferents etapes del desenvolupament.
 2. Avaluació general i especifica de fisioteràpia.
 3. Interpretació de resultats, evolució de la malaltia i control dels efectes adversos.
 4. Diagnòstic fisioterapèutic. 
 5. Principals patologies infantils i juvenils.
 6. Interacció entre fisioteràpia i medicina.

Activitats d'aprenentatge


 • Sessions de classe expositiva basada en l’explicació del professor.
 • Pràctiques realitzades al gimnàs o classe adaptada per profunditzar en els conceptes explicats.
 • Tutories presencials o online en grup o individuals.
 • Realització de treballs individuals
 • Presentació per temes per part dels alumnes.

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació d'adquisició de les competències serà el següent:

 • 40% Examen Final. S'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics.

L'avaluació continuada estará formada per els treballs individuales i grupals:

 • 40% Avaluació de treballs individuals 
 • 20% Avaluació de treballs grupals

L'estudiant ha d'aprovar amb un 5 la prova escrita per tal de poder fer la mitjana i obtenir la nota final.

La no  presentació dels treballs en el termini establert serà valorat en 0 i no serà recuperable.

Les activitats d’avaluació proposades son obligatòries. 

Activitat avaluadora                                                                       Ponderació     

Activitats d’avaluació conti                                                        60%

Examen escrit                                                                              40%

 

 

 

 

 

 

Recuperació:

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar nomès la prova escrita. D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació es de No presentat/ada, no es podrà optar a la recuperació 

 

Bibliografia


Bàsic

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. Motor control: Translating Research into Clinical Practice (4th ed.) Baltimore: Ed. LWW.  2010. 

J. Palisano, R., Orlin, M., & Schreiber, J. . Campbell's Physical Therapy for Children (5th ed.). Missouri: Elservier. 2017

Macias L, Fagoaga J.Fisioterapia en pediatria.Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2018

Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: versión para la infancia y adolescencia: CIF-IA.  Geneve, Switzerland 2011. 

ISBN 978-84-7670-711-1 (edición española)

J. Sarwark, C. LaBella. Pediatric Orthopaedics and Sport Injuries: A Quick Reference Guide 2nd Edition 2014.

M. Hadders-Algra He neurolological examination of th child with minor neurological dysfunction. Mac Keith Press, 2010 

Complementary

Duncan A; Matthews M (2018). Neurodevelopmental outcomes in early chilhood. Clin. Perinatol 45 (2018) 377-392. Doi.org/10.1016/j.cip.2018.05.001

Practicas de atencion temprana centrades en la família y en entornos naturales. Claudia Tatiana, Lídia Rodríguez. UNED 2019 

Gallego Izquierdo, E. Bueno Gracia. Cuestiones de Fisioterapia: Volumen 45-3. ISSN: 1153-8599 Fisioterapia Actual 2016.

M. Hadders-Algra, E. Brogren Carlberg. Postural Control: A key Issue in developmental disorders. Clinics in Developmental Medicine. Paperback 1718. 2008

Thelen and colleagues. The developmental origins of locomotion. In Woollacoo MH, Shumway-Cook A, editors : Development of posture and gait acroos the life spam, Columbia, SC, 1989, Unversitiy of South Carolina Press, pp 23-47.

Cano de la-Cuerda R, Molero-Sánchez A, Carratalá-Tejada M, Alguacil-Diego IM, Molina-Rueda F, Miangolarra-Page JC, Torricelli D. Theories and control models and motor learning: clinical applications in neuro-rehabilitation. Neurologia. 2015 

Cano de la Cuerda R., Collado Vázquez S.. Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. Ed. Panamericana. 2012

Sappok T, Budczies J, Bölte S, Dziobek I, Dosen A, Diefenbacher A. Emotional development in adults with autism and intellectual disabilities: a retrospective, clinical analysis. PLoS One. 2013

 

S. Levitt. Tratamiento de la paràlisis cerebral y el retraso motor (5a edición). Panamericana: 2013 

Espinosa Jorge J., Arroyo Riaño MO., Martín Maroto P., Ruiz Molina D., Moreno Palacios JA. Guía Esencial de Rehabilitación Infantil. Madrid: Panamericana; 2010 

Amiel-Tissón C, Grenier A.Vigilancia neurológica durante el primer año de vida. Barcelona: Masson; 1998

Forestier, Michèle. De la naissance aux premier spas. Acompagner l’enfant dans ses découvertes motrices: Toulouse: Ed. Erès. 2éme Edition 2018