Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Oscar Duran Gutierrez

Descripció


La organització del món de l’esport s’ordena mitjançant la creació d’entitats mercantils o entitats sense ànim de lucre. Gestionar aquestes entitats esdevé un objectiu prioritari per garantir la seva continuitat en el temps. Hi ha múltiples factors que intervenen en la gestió i direcció d’un organisme d’aquestes característiques. En aquesta assignatura, l'estudiant podrà analitzar els estats financers d’una empresa i conèixer la situació financera i patrimonial d’aquesta entitat. Coneixerem les diferències entre el compte de pèrdues i guanys i la generació de tresoreria i estudiarem tècniques que ens permetin comparar estats financers de diferents entitats. També aprendrà el sistema de contractació laboral i la gestió bàsica de recursos humans en una empresa esportiva.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar les funcions i processos bàsics (anàlisis, planificació, execució, seguiment/control i avaluació) per a la direcció i gestió d'entitats, instal·lacions i/o activitats esportives.
 • Intervenir professionalment en la gestió esportiva garantint la qualitat, seguretat i la salut dels usuaris, així com els resultats esportius, socials i econòmics i la satisfacció dels col·lectius interessats.

Metodologia de trabajo


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fora de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

PART I.- BASES ECONÒMIC-FINANCERES

ACTIVITAT

ECTS

METODOLOGIA

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris,

tutories personalitzades)

3

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants.

 

Treball autònom

1

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..).

 

 

PART I.- CONTRACTACIÓ

ACTIVITAT

ECTS

METODOLOGIA

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris,

tutories personalitzades)

1,5

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants.

 

Treball autònom

0,5

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..).

 

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


PART I.  BASES ECONÒMIC-FINANCERES

Tema 1. Introducció.

Tema 2. Balanç de situació (inversions i finançament).

Tema 3. Compte de resultats.

Tema 4. Pressupost de tresoreria.

 

PART II. CONTRACTACIÓ

Tema 1. Relacions laborals.

 • Drets i deures dels treballadors.
 • Les fonts laborals:Estatut dels treballadors i Conveni col·lectiu.
 • Règim especials dels esportistes professionals.

Tema 2. Gestió i administració dels recursos humans.

 • Contractació: clàusules.
 • Jornada de treball: horaris, vacances i hores extres.
 • Llei de Prevenció de riscos laborals.
 • Suspensió i extinció de la relació laboral individual.
 • La figura del voluntariat: aspectes legals.

Tema 3. Retribució i seguretat social.

 • Salari i nòmina.
 • IT i atur.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 

 

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

Tot seguit es descriuen els criteris d’avaluació i la ponderació corresponent.

ACTIVITAT AVALUADORA

PONDERACIÓ

 Activitats / treballs individuals

15 %

 Activitats / treballs grupals

35 %

 Examen final individual

50 %

 

ACTIVITAT AVALUADORA EN PERIODE DE RECUPERACIÓ

PONDERACIÓ

 Examen

50%

 

L'examen a fi de trimestre suposa el 50 % de la nota. L’examen teòric tindrà dues parts:

 • Una part amb preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. 
 • Una part de preguntes curtes i/o pràctiques.
 • La nota mínima de l’examen, per ser considerat apte i per fer mitja amb les activitats / treballs individuals i grupals és 5 punts.

El 50 % restant es formarà a partir d’activitats / treballs individuals i grupals que s’aniran explicant en el transcurs de les sessions.

 • Per ser avaluat, cada alumne ha de presentar el 100 % de les activitats / treballs, tant individuals com grupals. En cas contrari, es considerarà no presentat amb la conseqüent pèrdua del dret a fer la recuperació.
 • Cal que es tregui una nota mínima de 4 sobre 10 en cada activitat / treball individual i grupal per tenir dret a fer nota mitja amb l’examen.
 • Es valorarà l’assistència i participació a classe, la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats proposades.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

L’examen en període de recuperació serà per escrit i contemplarà tot el conjunt de continguts treballats durant el període lectiu. Computarà el 50 % de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats en cas d’estar aprovades.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Antonio Martin Valverde, Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, Fermín, García Murcia, Joaquín. Derecho del trabajo.  Editorial Tecnos. Últimes edicions. Mínim edició 2011

MUÑOZ MERCHANTE, A. (2011): Introducción a la Contabilidad. Ediciones Académicas, S.A.

Juan M. Ramírez Martínez.  Curso Básico del derecho del trabajo(para titulaciones no jurídicas). últimes edicions. Mínim edició 2011

Juan M. Ramírez Martínez. Curso de derecho de Trabajo. Manuales de Tirant lo Blanch. últimes edicions. Mínim edició 2011

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (2007): Reial Decret 1515/2007, 16 de novembre.

Legislació Social básica Ed Civitas o Lex Nova que inclogui la següent normativa bàsica: Estatut del treballadors. Llei General de la Seguridad Social. Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei de Procediment Laboral i Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

AMAT, O. (2008): Análisis integral de empresas. Profit Editorial

AMAT, O.  (2008): Análisis de estados financieros. 8ª edición. Gestión 2000

Alfredo Montonya Melgar. Derecho del trabajo. Editorial Tecnos. Ultimes edicions.Mínim edició 2011

Complementary

SOLÀ ,M.; VILARDELL, I. (2009): Introducción a la contabilidad general. (“º Edición) McGrawHill

MONTESINOS JULVE, VICENTE (2009): Introducción a la contabilidad financiera: un enfoque internacional. Ariel. 6ª edición corregida y puesta al día adaptada al Plan General de Contabilidad.

Francis Lefebre. Memento pràctico Social. Últimes edicions. Maig 2010.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (2007): Reial Decret  1514/2007, 16 de novembre.

ALBELDA, E. y SIERRA, L. (2014): Introducción a la contabilidad financiera. Ejercicios básicos. Pirámide.

DIÉGUEZ, J. (Coord.) (2015): Contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad. Pirámide.

LOSILLA, M.F. (2011): Prácticas de contabilidad financiera. Madrid: Garceta.

ANTONIO FERNANDEZ DIEZ,  JOSE F. MARTINEZ SEPTIEN. Práctica Laboral y de Seguridad Social. Editorial Lex Nova