Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre:1

Crèdits: 3

Professorat: Vanesa Rodríguez Salés

Descripció


La Confederació Mundial de Fisioteràpia (ER-WCPT) defineix la Fisioteràpia Basada en la Evidencia (FBE) com “un compromís per a utilitzar la major evidencia científica disponible en la toma de decisions clíniques sobre la cura d’un individuo i que integra a al seu torn tant el coneixement adquirit durant la pràctica professional como aquell obtingut a través de la investigació sistemàtica en un determinat camp.

Aquest concepte, derivat al seu torn de la Medicina Basada en la Evidencia, te com objectiu integrar dins la pràctica clínica habitual de los fisioterapeutes els coneixements teòrico-pràctics adquirits mitjançant l’experiència professional amb l’evidència científica actual en relació a les tècniques i teràpies utilitzades en fisioteràpia i les preferències i característiques específiques de cada pacient amb l’objectiu final de proporcionar als nostres pacients/subjectes la millor atenció possible.

Al llarg d’aquesta assignatura aprofundirem en el concepte i significat de la FBE posant l’accent especialment en el seu aspecte més científic, intentant integrar-ho dins del raonament clínic i la toma de decisions en fisioteràpia mitjançant la lectura crítica d'estudis de investigació actuals i el debat i intercanvi d'experiències i opinions.

 

 • Adaptació COVID19:

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Adquireix criteris de fisioteràpia basada en la evidència, anàlisi crític del coneixement
 • Adquireix i domina el anglès aplicat a les ciències de la salut i de l'activitat física.
 • Comprendre la importància de la fonamentació a partir de les evidències científiques. Justificació de les intervencions en funció de les evidències que les suporten.
 • Analitza els resultats de les evidències publicades. Determina el seu grau de validesa i aplicabilitat en l'entorn que han de desenvolupar la seva intervenció.
 • Aplica el mètode de medicina basada en l'evidència als diversos àmbits de les ciències de la salut i l'activitat física. Cerca en bases de dades científiques, anàlisi crític dels estudis, extracció de conclusions per a la seva aplicabilitat clínica.
 • Incorpora la comunicació i difusió de resultats com a part del procés d'intervenció terapèutica. 
 • Incorpora l'anglès com a llengua d'aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació inter-professional.  

Metodologia de trabajo


Activitat

Hores

Clase magistral

25

Treball en grup

8

Tutoria grupal

1,5

Treball individual

3

Estudi personal

37,5

Total

75

Continguts


Tema 1: Fisioteràpia basa en l'evidència

Tema 2: Què considerem evidència?

Tema 3: On trobem la evidència científica?

 • Fonts formals: bases de dades
 • Fonts informals: webs, xarxes socials i altres elements de divulgació científica

Tema 4: Escales d'avaluació de qualitat de l'evidència

Tema 5: Aplicació pràctica de la fisioteràia basada en la evidència

Activitats d'aprenentatge


 • Clases magistrals: classes teòriques amb l’ajuda de suport multimèdia i plataformes interactives, dirigides a l'exposició de continguts i treball de la bibliografia
 • Seminaris: sessions dirigides al aprofundiments del contingut presentat en les classes magistrals.
 • Treball autònom: Lectures de textos recomanats, articles, exercicis, etc.  Estudi personal

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Activitat avaluadora

Ponderació

 Examen Final (Individual)

20%

Treball grupal 30%

 Activitats de classe i discussió 

40%

 Treball individual

10%

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

 Examen de recuperació

20%

Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una qualificació de 5/10 a l’examen final. Les activitats d'avaluació continuada (seminaris i el treball individual) NO son recuperables.

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens al examen teòric durant el període ordinari.

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Bibliografia


Bàsic

Robert Herbert Gro Jamtvedt Judy Mead Kåre Birger Hagen; Practical Evidence-Based Physiotherapy (2nd edition). Elsevier 2005

Straus SE., Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia. Como ejercer y enseñar la MBA (3ª edición). Elsevier 2006

Complementary

https://ebm-tools.knowledgetranslation.net/syllabi/physiotherapy-practice