Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jorge Castizo Olier
Vanesa Rodriguez Salés 
Xavier Viñals Alvarez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 • B2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

Competències específiques
 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

Competències generals
 • G2 Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i l'esport en les seves diferents manifestacions

 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G6 Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

Competències transversals
 • T3 Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T5 Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo

 • T6 Generar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la creatividad

 • T9 Comunicarse en inglés fluidamente, tanto oralmente como por escrito, en contextos profesionales y académicos

 • T1 Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

Descripció


Com a professional de l'activitat física l'esport i la fisioteràpia, l'alumne de doble grau en ciències de l'activitat física i l'esport i fisioteràpia ha d'entendre el funcionament del cos humà durant la realització d'exercici físic, així com conèixer la forma en la que els diferents sistemes responen davant de l'entrenament físic.

Fisiologia de l'Exercici I aporta a l'alumne els coneixements sobre l'estructura i el funcionament dels sistemes del nostre organisme, la relació d'aquests sistemes amb l'exercici i les seves respostes i adaptacions segons els diferents sistemes d'entrenament.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la COVID-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar els principals fets històrics de l'anatomia, fisiologia i biomecànica, així com saber reconèixer els mètodes d'estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines, i interpretar les seves dades i gràfics.
 • Aplicar, basat en el coneixement l'anatomia i fisiologia implicada en els sistemes corporals determinants per al moviment humà. Així com explicar amb precisió la terminologia de la fisiologia de l'exercici.
 • Interpretar, basat en el coneixement els efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, així com la seva avaluació a través de proves de camp i de laboratori bàsiques: variables metabòliques i cardiorespiratòries, considerant les diferències biològiques per edat i gènere.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

  Activitat  ECTS 
Sessions presencials a l’aula, seminaris teòric-pràctic en grups reduïts, tutories personalitzades) Exposicions teòriques amb suport audiovisual, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants 2,4
Treball autònom Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..) 3,6

Es realizaran principalment classes magistrals combinades amb tècniques didàctiques participatives per garantir que l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics.

Semimaris Teòric - Pràctics en grup reduïts al Laboratori d'Activitat Física, Rendiment i Salut (LARS) perquè l'alumne adquireixi la transferència de continguts teòrics a la pràctica. Seminaris amb activitats en grups reduïts a l'aula per a l'adquisició de competències, increment de la participació, transmissió de continguts teòric-pràctics, aprendre a debatre i defensar una opinió.

Continguts


1- Introducció a la Fisiologia

a. Concepte
b. Evolució històrica
c. Respostes agudes i adaptacions cròniques fisiològiques

2- Bioenergética i metabolisme

a. Sistemes i vies energètiques
b. Metabolisme i exercici.
c. Valoració de la despesa energètica durant l'exercici
d. Efectes de l'exercici sobre el metabolisme

3- El sistema neuromuscular

a. Control neural del moviment

i. Estructura i funció del sistema nerviós
ii. El control del moviment

b. Control muscular del moviment

i. Estructura i funció del múscul
ii. La contracció muscular
iii. Les fibres musculars

 • Classificació
 • Reclutament de les fibres musculars i intensitat de l'exercici
 • Tipologia i rendiment esportiu
 • Efectes de l'exercici sobre la tipologia muscular

iv. La força muscular

 • Les accions musculars
 • Efectes de l'exercici sobre la força muscular

4- El sistema cardiovascular

a. La sang

i. La sèrie vermella
ii. La sèrie blanca
iii. Plaquetes i sistemes de coagulació
iv. Efectes de l'exercici físic sobre la sang

b. El cor i els vasos sanguinis

i. Estructura i funcionament
ii. Efectes de l'exercici físic sobre el cor i els vasos sanguinis

5- El sistema respiratori

a. Estructura del sistema respiratori
b. Mecànica respiratòria
c. La ventilació pulmonar
d. Volums i capacitats pulmonars
e. La ventilació durant l'exercici
f. Difusió i transport de gasos en l'exercici físic
g. La regulació de la ventilació en l'exercici físic
h. Equilibri àcid-base en l'exercici físic
i. Ventilació i rendiment esportiu.
j. Efectes de l'exercici sobre el sistema respiratori

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que els professors faran de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. Els professors donen les indicacions per a que els estudiants puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades per a que els estudiants tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen al llarg de les 10 setmanes del trimestre.

Activitat Metodologia
Sessions teòriques Sessions presencials amb el professor, en les que s'exposen els continguts teòrics de l'assignatura amb ajuda de material audiovisual
Pràctiques Sessions pràctiques al laboratori de fisiologia i a l'aula
Treball grupal Treball en grups sobre temes de teoria
Treball autònom Treball personal de l'alumne, preparació de temes, investigació bibliogràfica i estudi personal

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà en un reconeixement sobre el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiant, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):
0 - 4,9: Suspens (SS)
5,0 - 6,9: Aprovat (AP)
7,0 - 8,9: Notable (NT)
9,0 - 10: Excel·lent (SB)

La qualificació de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts), d'acord a la següent taula de ponderació i criteris NECESSARIS per fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora

Ponderació

Criteri per fer la mitjana

Treballs en grup

20%

-
(No recuperable)

Treballs individuals

30%

-
(No recuperable)

Examen final

50%

5/10

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Criteri per fer la mitjana

Examen

50%

5/10

El treball individual consistirà en l’elaboració i lliurament de quaderns de pràctiques per cadascuna de les sessions pràctiques. Finalment, els treballs grupals versaran sobre un dels temes de l’assignatura i seran exposats a classe al final del trimestre.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació. Es guardarà la nota de la resta de les parts durant el període de recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Astrand, P.O. & Rodahl, K. (2010). Fisiologia del trabajo físico (3era ed) Buenos Aires: Paidotribo: Barcelona

Lopez Chicharro, J. & Fernandez Vaquero, A. (2006). Fisiología del ejercicio (3ª ed.). Madrid: Médica panamericana.

Tortora, G. & Derrickson, B. (2013) Principios de Anatomía y Fisiología. 13th ed. Panamericana.

Wilmore, J.H. & Costill, D.L. (2007). Fisiología del esfuerzo y del deporte (6ª ed.). Barcelona: Paidotribo

McArdle, W., Katch, F. & Katch, V. (2006), Essentials of exercise physiology (3rd ed.). Baltimore (USA): Lippincott Williams & Wilkins

Complementary

Barbany, J.R. (2002). Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento (1ª ed.). Barcelona: Paidotribo.

Calderón, F.J. (2012). Fisiología Humana: Aplicación de la actividad física. Madrid. Panamericana.

Guyton, A. (2006). Fisiologia Médica. Buenos Aires: Panamericana.

Silverthorn (2008). Fisiologia humana; un enfoque integrado (4ª ed). Madrid: Panamericana.