Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Alejandro Terbeck

Descripció


Anàlisi dels principals canals de publicitat de pagament en xarxes socials i cercadors. Anàlisi i elaboració de campanyes SEM i Display. Fonaments i evolució de les principals opcions de publicitat en les diferents plataformes socials.

Resultats d'aprenentatge


Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos de Màrqueting, de l'e-Màrqueting i de les Xarxes Socials com a suport a la presa de decisions empresarials. Entendre i dominar la importància de l'anàlisi previ "off-line" vs l'aplicació d'aquest estudi a les diferents XXSS (amb les seves particularitats).

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aprenentatge dirigit MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau Aprenentatge autònom MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

Continguts


Tema 1: Introducció al Màrqueting a cercadors xarxes socials Com funciona el màrqueting digital en l'actualitat Entendre els algoritmes per utilitzar-los al nostre favor Com funcionen els cercadors de Google i de YouTube? Diferències entre contingut orgànic i de pagament. Com aprofitar aquestes sinergies? La importància de les xarxes socials i el SEM a les estratègies publicitàries.

Tema 2: Posada a punt tècnica per preparar les primeres campanyes publicitàries Primers passos: Navegar per la plataforma de Google Ads i conèixer la seva interficie Primers passos: Navegar per la plataforma publicitària de Facebook / Instagram i conèixer la seva interficie La importància del Pixel de Facebook i Google Analytics per poder mesurar resultats publicitaris i com integrar-los a la web Definir el camí de comprador (Buyer Persona) per començar a desenvolupar l'estratègia publicitària. (Sales Funnel)

Tema 3: Som-hi - Llançament de la publicitat - Primers Anuncis Començar amb la segmentació de públics i conversions a Google Ads i a FB / IG Entendre els formats d'anuncis que es poden realitzar i els requeriments de cadascuna de les plataformes publicitàries Creació i optimització de pàgines de destí Analitzar la competència i extreure idees per a realitzar anuncis que converteixin Revisar les principals mètriques i optimitzar-les en base als resultats E-mail màrqueting com a estratègia d'acompanyament i conversió.