Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Montserrat Lamoglia Puig

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Josep Marinel·lo Roura
Xavier Viñals Alvarez 

Competències


Competències bàsiques
  • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

  • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
  • CE1_Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases mol-leculars i fisiològiques de les cèl.lules i els teixits

Competències generals
  • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

Descripció


L´Assignatura d´Estructura i Funció del Cos Humà s´impartiex en dos Trimestres:  el Primer i el Segon del Curs.

En el primer s´han tarctat, mitjançant Clases Lectives, Seminaris, Traballs Individuals i Grupals, el conceptes bàsics, anatòmics i funcionals del cos humá.

En aquest segon es tracten tots aquells conceptes per Sistemas i Aparells.

Es una Assignatura que ha de permetre  l´alumne, i a partir de paràmetres de normalitat, poguer identificar en les posteriors assignatures -- Fisiopatología-- les disfuncions propies de les malalties.

Resultats d'aprenentatge


RA 1 . Identificar y diferenciar las diferentes estructuras celulares.
RA 2. Ubicar las estructuras celulares según sus unidades funcionales.
RA 3. Identificar la estructura  macroscópica del cuerpo humano.
RA 6. Relacionar y diferenciar las estructuras y funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo humano.
RA 7. Interrelacionar los mecanismos fisiológicos compensatorios y de feedback a partir de la fisiología.
RA 8. Profundizar los temas anatomo-fisiológicos básicos que permiten la comprensión de la disfunción orgánica

 

Metodologia de treball


La Merodología de l´Assignatura es portará a terme combinant el "Temps dedicat  a Activitats Presencials a l´Aula" amb el "Temps dedicat al Treball Autònom" amb el suport d l´entorn virtual d´aprenentatge.

El percentatge temporal que l´estudiant ha de dedicar, es distribuiex de la següent forma:

Activitats Formatives:

TIPOLOGÍA ACTIVITAT ECTS HORES
AF1. Clase Magistral 2 50
AF2. Tutories Presencials 0,1 2
AF6. Treball en Grup 0,2 5
AF7. Treball Individual 0 0
AF9. Estudi Personal 3,7 92,5

 

Activitat ECTS Metodología Competencies
SESSIONS PLENÀRIES 2,0 Classes Magistral. Classes dirigides a debatre i a la clarificació de continguts. Classes de discussió de lectures cientìfiques  CB1, CB5, CE1
SEMINARIS 0,4 Treball en Grup, amb la finalitat d´estudi de cassos, anàlisi de problemes. Utilitzant l´aprenentatge basat en la resol.lució de problemes. Preparació i Expossició de situacions simulades. Activitats cooperatives d´aprenantatge CB1, CB5, CE1
ESTUDI i TREBALL  AUTÒNOM 3,6 Lecture de tetxs recomenats, articles i guies. Estudi de continguts desenvolupats en l´Assignatura. Preparació de les Evaluacions CB1, CB5, CE1

 

Continguts


SESSIONS PLENÀRIES

Sessió 1: Aparrell Cardiovascular (I): Hemodiàmica / Cor: estructura, funcionalisme valvular / Circulació pulmonar

Sessió 2: Aparell Cardiovascular (II): Arteries Aorta / Sector Iliac / Arterias de les Extremitats / Troncs Supra-Aortics

Sessió 3: Aparell Cardiovascular (III): Electrofisiología cardíaca / Corves de pressió i de volum

Sessió 4: Aparell Cardiovascular (IV): Sistema Venòs

Sessió 5: Aparell Respiratori (I): Estructura i Funcions. Vies Respiratories / Parènquima pulmonar

Sessió 6: Aparell Respiratori (II): Dinàmica ventilatòria / Volums / Diagnòstic per l ´imatge

Sessió 7: Compartiment Sanguini i Plasmàtic   (I): Funcions i Propietats de la  sang i del plasma Eritropoiesi / Leuopoiesis /Plaquetopoiesi

Sessió 8: Compartiment Sanguini i Plasmàtic(II):  Hematies / Leucòcits / Plaquetes / Grups sanguínis / Criteris de Compatibilitat transfusional

Sessió 9: Hemostasia

Sessió 10: Inmunología (I): Organs Limfàtics primaris i secundaris / Sistema Retcicle-Endotelial

Sessió 11: Inmunología (II): Tipus d´Inmunitat / Histocompatibiliat / Concepte d´Antígen i de Anticòs

Sessió 12: Aparell Digestiu (I): Cavitat Bucal / Faringe / Esòfag / Estòmac  Estructura i  Funcions

Sessió 13: Aparell Digestiu (II): Duodè /Jeiù / Ileó / Coón / Sigma / Recte:: Estructura i Funcions

Sessó 14: Aparell Digestiu (III): Pancrees / Fetge / Vies Biliars: Estructura i Funcions

Sessió 15: Aparell Digestiu (IV): Digestió Mecànica i Enzimàtica

Sessió 16: Aparell Renal (I): Ronyó / Ureter / Bufeta urinária / Uretra: Estructura i Funció

Sessió 17: Aparell Renal (II): Filtració Glomerular / Balannç Renal / Producció d´orina / Funció endocrina renal

Sessió 18: Aparell Reproductor (I): Ap.  Reproductor Masculí / Espermatogènesis / Testicle / Prostata / Vesícules / Penis /Estratègies de contracepció

Sessió 19: Aparell Reproductor (II): Ap. Reproductor Femení: Ovari / Trompa / Uter / Vagina / Anexes / Cicle Ovàric

Sessó 20: Gestació (I): Fecundació / Implantació / Fases de la Gestació: Periode Fetal i Embrionari

Sessió 21: Gestació (II): Periode Fetal / Disfuncions

Sessió 22: Part i Post-Part

Sessió 23: Creixement i Envelliment (I): Bases hormonals del creixement / Adrenarquia i Gonarquia

Sessió 24: Creixement i Envelliment (II): Envelliment primari, secundari i patològic / Teories de l´envelliment / Modificacions estructurals i fisiològiques

SEMINARIS

Seminari I: Fisiolofía Cardíaca i Respiratoria. Disfuncions

Seminari II: Inmunología

Seminari III: Diagnòstic per l´Imatge: Ap. Respiratori i Digestiu

Seminari IV: Ap. Renal

Activitats d'aprenentatge


ACTIVITATS  FORMATIVES

TIPOLOGIA ACTIVITAT  ECTS HORES 
AF1. Clase Magistral 2 50
AF2. Tutories Presencials 0,1 2
AF5. Seminaris 0,3 6
AF6.  Treball en Frup 0 0
AF7. Treball Individual 0,2 5
AF9. Estudi Personal 3,7 92,5

 

Sistema d'avaluació


L´Evaluació de les Competéncies es realitzará de forma continuada i mitjançant les Sessions per Grups i la qüatitat del treball individual. Per aquest motiu, i al llarg del Trimestre, es sol.licitán  diferents activitats com  a font d´evalüació. De tla forma, que l´alumne podrá coneixer i de forma continuada, la seva propia evol.lució. Amb aquest objectiu, es realitzará una Prova Escrita a mïtat i al final del Trimestre.

Activitat Ponderació Competencies Evaluades
Qüestionaris i Activitats a Moodle 10% CB1, CB3, CB5, CE1
Evaluació dels Treballs dels Seminaris 20% CB1, CB3, CB5, CE
Prova Parcial a mitad del trimestre 20% CB1, CB3, CB5, CE
Exámen  a Final de trimestre 50% CB1, CB·, CB5, CE1

La Prova  Parcial a mitat del Trimestre tindrá caràcter eliminatori sobre la materia impartida fins al moment, sent condició indispensable que , la Nota Mínima que sigui de 6 sobre 10.

La superació de l´Assignatura comportará obtindre una Nota Mínima de 5 sobre 10 en l´Exámen Final de la mateixa..

En funció del que estableix l´Art 5º del Reial Decret 1125/2003, els resultats obtinguts per l´alumne es clasificarán en funció d´una escala numèrica de 0 a 10, amb el següent barem: 5 a 6,9, Aprovat; a 8,9, Notable; 9 a 10, Excel.lent.

En aquells casos en els que la Qüalifiació siguie de Excelent (nota > a 9 punts), els docents de l´Assignatura podrán considerar si l´alumne opta a la Qüalificació de "Matrícula d´Honor" (MH).

Per accedir a l´Avaluacio de Recuperació, será del tot imprescindible que l´alumna s´hagi presentat a l´Exámen Final en la seva Primera Convocatòria. 

 

Activitat  Ponderació  Competencies Evaluades
Exámen 50% CB1, CB3, CB5, CE1

 

Bibliografia


Bàsic

Thibodeau-Patton. Introducción al Cuerpo Humano. Fundamentos de Anatomía y Fisiología. Evolve edit. Madrid 2011

Gerard J, Tortora & Bryan H. Derrickson. Principios de Anatomía y Fisiología. XI edic. Edit Médica Panamericana. Madrid, 2011

Complementary

FH Netter. Atlas de Anatomía Humana. 5ª Edic. Elsevier - Massons edit. Barcelona 2011