Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Montserrat Lamoglia Puig

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Josep Marinel·lo Roura
Xavier Viñals Alvarez 

Competències


Competències bàsiques
  • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

  • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
  • CE1_Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases mol-leculars i fisiològiques de les cèl.lules i els teixits

Descripció


L'assignatura d'Estructura i Funció del Cos Humà s'imparteix a primer curs i està repartida en dos trimestres: el primer i el segon.

A la primera part de l’assignatura es tracten els conceptes bàsics, anatòmics i funcionals, i a la segona part s’integren aquests conceptes en els Sistemes o Aparells de l'Organisme.

La seva missió i objectiu fonamental és el coneixement del cos humà des d'una vessant descriptiva -anatomia- i funcional -fisiologia-.

Tots dos conceptes, exposats de forma escalonada però integrada, afavoreixen la comprensió i situen l'alumne en una situació idònia per a la comprensió de la malaltia -fisiopatologia-.

És doncs una assignatura que analitza l'organisme humà com un tot integrat d'òrgans i funcions, que de forma coordinada mantenen l'equilibri del mateix i la seva adaptació al seu entorn -homeòstasi-.

És un concepte bàsic en la tasca del professional de la infermeria, el vetllar per mantenir i/o restablir l'equilibri de la persona, tant en la seva vessant física com psíquica.
Per a això, és una condició indispensable conèixer la normalitat anatòmica i fisiològica, i, a partir de les mateixes, la seva disfunció, la malaltia.

Resultats d'aprenentatge


RA 1- Identificar i diferenciar les diferents estructures cel·lulars.

RA 2- Ubicar les estructures cel·lulars segons les seves unitats funcionals.

RA 3- Identificar l'estructura macroscòpica del cos humà.

RA 6-Relacionar i diferenciar les estructures i funcionament dels diferents sistemes del cos humà.

RA 7- Interrelacionar els mecanismes fisiològics compensatoris i de feedback a partir de la fisiologia.

RA8 - Aprofundir els temes anatomo-fisiològics bàsics que permeten la comprensió de la disfunció orgànica

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge.

El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:A

Metodologies docents

ECTS

Metodologia

Competències

SESSIONS EXPOSITIVES PLENÀRIES

2.0

Classes magistrals. Classes dirigides a debatre i a l'aclariment de continguts. Classes de discussió de lectures científiques.

CB1, CB5, CE1

SEMINARIS

0.3

Treball en grup destinat a l'estudi de casos. Anàlisi de problemes utilitzant l'aprenentatge basat en la resolució de problemes. Preparació i exposició de situacions simulades. Activitats cooperatives d'aprenentatge.

CB1, CB5, CE1

ESTUDI I TREBALL AUTÒNOM

3.7

Lectura dels textos recomanats, articles i guies. Estudi de continguts desenvolupats en l'assignatura. Preparació de les avaluacions.

CB1, CB5, CE1

 

 

 

Continguts


SESSIONS PLENÀRIES

1.- Conceptes Generals Bàsics: Nivells d´Organització Estructural del Cos Humà. Processos Vitals Bàsics.

2.- Homeòstasi. Concepte. Sistemes de Retroalimentació.

3.- Organització del Cos Humà. Atoms, Molècules. Reaccions químiques. Formes d´energía. Compostos orgànics i inorgànics.

4.- Metabolisme. Reaccions metabòliques. Transferencia d´energía. Balanç energètic

5.- Genètica. Acids Nucleics. Genotip i Fenotip. Estructura Cromosónica. Conceptes de Diasplàsia, Metaplàsia, Anaplàsia i de Displàsia.

6.- Estructura Cel.lular. .Nivells dórganització cel.lular. Estructura i Fisiología cel.lular. Síntesi proteica. Divisió celular: fases.

7.- Histología (I). Classificació dels teixits. Mecanismes de repració tissular

8.- Histología (II). Teixit Tegumentar. Epidermis, Dermis, Glandules i i Anexes.. Funcions

9.- Histología (III). Teixit Connectiu. Classificació. Estructura i Funcions. Concepte de Matriu Extra Cel.lular (MEC)

10.- Histología (IV). Teixit Muscular. Classificació. Estructura i Funcions. Teixit Nerviós. Classificació, Estructura i Funcions

11.- Histología (V). Teixit Ossi. Classificació. Estructura i Funcions. Osteogèsi. Sistema Esquelètic.

12.- Sistema Nerviós (I). Sistema Nerviós Central (SNC). Estructura i Funcions. Neurotransmissors. Parells craneals

13.- Sistema Nerviós (II). Sistema Nerviós Perifèric (SNP).

14.- Sistema Nervión (III). Sistema Nerviós Autònom (SNA) 

15.- Sistema Nerviós (IV). Modalitats Sensorials: Tàctil, Térmica, Dolorosa, Propioceptiva.

16.- Sistema Muscul Esquelètic (I). Crani.

17.- Sistema Muscul Esquelètic (II). Cintura Escapular. Extremitat Superior

18.- Sistema Muscul Esquelètic (III).  Tórax. Abdomen

19.- Sistema Muscul Esquelètic (IV). Cintuta Pèlvica. Extremitat Inferior.

20.- Sistema Muscul Esquelètic (V). Columna Vertebral

21.- Sistema Endocrí (I). Eix Dièncefal-Hipofisàri. Glándula Tiroidea i Paratiroidea

22.- Sistema Endocrí (II). Glàndula Pancreàtica, Tímica i Pineal

23.- Sistema Endocrí (III). Glàndula Suprarrenal, Ovàrica i Testicular

24.- Organs Sensorials (I). Olfacte, Gust, Tacte

25.- Organs Sensorials (II). Vista, Oìda i Equilibri.

SEMINARIS

1.- Homeostasi. Presentació i Discussió de situacions clìniques

2.- Diagnòstic per l´Imatge

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre els professors plantejaran diverses activitats, que els estudiants hauran de resoldre, exposar o entregar.

El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que els professors faran de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. Els professors donaran les indicacions pertinents per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar.

ACTIVITATS  FORMATIVES:

TIPOLOGÍA ACTIVITAT ECTS HORES
AF1. Clase Magistral 2 50
AF2. Tutories Presencials 0,1 2
AF6. Treball en Grup 0,2 5
AF7. Treball Individual 0 0
AF9.Estudi Personal 3,7 92,5

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències es realitzarà de forma continuada i mitjançant les sessions per grups i la qualitat del treball individual. Per a això i durant el trimestre es sol·licitaran diferents activitats com a font d'avaluació, de tal manera que l'alumne podrà conèixer, i també de forma continuada, la seva pròpia evolució. Amb aquest mateix objectiu, es realitzarà una prova escrita a mitjans de trimestre i una prova escrita a finals de trimestre.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Qüestionaris i activitats al Moodle

10%

CB1, CB3, CB5, CE1

Avaluació dels treballs dels seminaris

20%

CB1, CB3, CB5, CE1

Prova parcial a meitat del trimestre

20%

CB1, CB3, CB5, CE1

Examen final a final de trimestre

50%

CB1, CB3, CB5, CE1

Per superar i alliberar matèria en la prova parcial eliminatòria, la nota de l'examen haurà de ser igual o superior a 6.

Per a superar l’assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5 punts sobre 10 en l’examen final de l’assignatura.

Segons estableix l’article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per a l’alumne es qualificaran en funció de l’escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: (0 – 4,9) suspens; (5 – 6,9) aprovat; (7 – 8,9) notable; (9 – 10) excel·lent.

Quan la qualificació de l’assignatura sigui d’Excel·lent (nota superior a 9 punts) els docents de l’assignatura podran considerar si l’alumne opta a obtenir la qualificació de matrícula d’honor (MH).

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Examen

50%

CB1, CB3, CB5, CE1

 

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

"Principios de Anatomía y Fisiología". 11 Edic. GJ Tortora y BH Derrikson. Edit Med  Panamericana. Madrid 2011

-"Tratado de Fisiología Médica". 12 Edic. JE Hall y WE Guyton. Edit Elsevier. Barcelona 2011

-"Atlas de Anatomía Humana". 5 Edic. FH Netter. Edit Elsevier Masson. Barcelona 2011