Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Lamoglia Puig

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Mary Louise Walsh
Carlos Martínez Gaitero 

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant d’infermeria.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

 

Resultats d'aprenentatge


L’objectiu principal d’aquest curs és:

 • Permetre que els participants puguin desenvolupar la seva capacitat de comunicar-se en anglès, així com llegir articles acadèmics i científics en aquesta llengua.

D’aquesta manera, els resultats de l’aprenentatge són els següents:

 • Entendre i expressar-se de forma oral i escrita en anglès
 • Entendre textos en anglès relacionats amb l’evidència científica infermera
 • Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats
 • Entendre el llenguatge dels sistemes d’informació sanitaris

Metodologia de treball


La metodologia del curs serà en si mateixa model del que es vol treballar i de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. Hi haurà classes amb grup gran i classes amb grup petit, en les quals es potenciarà el treball en equip.

Continguts


Sinopsi:

 • Comprensió de les classes impartides en anglès
 • Producció oral en anglès (individual i en grup)
 • Tècniques de comprensió i adquisició de vocabulari especialitzat
 • Comprensió de textos relacionats amb l’evidència científica infermera
 • Comprensió dels sistemes d’informació sanitaris

 

Continguts específics:

Academic Listening

 • Previewing Content
 • Orientation Listening
 • Using Lecture Outlines
 • Listening for Gist
 • Listening for Specific Meaning
 • Note taking
 • Summarising Material

 

Content-Based Listening

 • The hospital team
 • In and around the hospital
 • Hospital admissions
 • Accidents and emergencies
 • Pain
 • Symptoms
 • Caring for the elderly
 • Nutrition
 • Blood
 • Death and dying
 • Hygiene
 • Mental health
 • Monitoring the patient
 • Medication
 • Alternative treatments

Academic Reading

 • Accessing Previous Knowledge
 • Meaning from Context
 • Understanding Main Ideas
 • Recognising Similarity in Meaning
 • Understanding Reference Words
 • Understanding Details
 • Understanding Related Words
 • Reading for a Purpose
 • Inferring Meaning
 • Summarising Information from a Text

Content-Based Reading

 • Mobile Hospitals
 • Diet and Nutrition
 • Death and Dying
 • Alternative Treatments
 • Mental Illness
 • Prescription Drugs

Activitats d'aprenentatge


AF1. Clase magistral 1,05 26,25
AF5. Seminarios 0 0
AF6. Trabajo en grupo 0 0
AF7.Trabajo individual 0 0
AF9. Estudio personal 1,95 48,75

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Sistema de evaluación Ponderación 

SE1. Examen

Avaluació final de dues parts:
 
Part A: Comprensió auditiva Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.
 
Part B: Comprensió lectora Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes

50%

SE2. Trabajos individuales 10%
SE3. Trabajos en grupo   10%
SE4. Participación en aula 10%
SE5. Seminarios   10%
SE7. Prueba práctica   10%

 

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderación
SE1. Examen 50%
 
Avaluació final Examen de recuperación de dues parts:
 
Part A: Comprensió auditiva Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.
 
Part B: Comprensió lectora Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes