Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ivette Fuentes Molina
Mònica Juliana Oviedo León 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L’objectiu de l’assignatura és oferir una visió del funcionament de l’economia oberta als mercats internacionals. S’introdueixen els aspectes més rellevants associats al comerç i les finances internacionals  i els processos d’integració econòmica amb la finalitat de que l’alumne adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de l’economia mundial.

Resultats d'aprenentatge


Anàlisis de l’actual dinàmica de les relacions econòmiques internacionals sota la perspectiva de patrons innovadors. La globalització marca un nou ordre mundial que resumeix o agrega tot un conjunt de diferents tendències globals, les quals seran estudiades com un fenomen o conjunt de processos essencialment tècnico-econòmics. Així mateix s’estudia quins són els principals impulsors que poden aportar innovació en un entorn internacional cada vegada més competitiu.

Dominar els aspectes matemàtics i estadístics de problemes econòmics i/o de l'empresa per a la presa de decisions.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport  a les classes presencials.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Part 1: Teoria del comerç internacional

 • El model de Ricardo.
 • Factors específics i distribució de la renta.
 • Model de Heckscher-Ohlin.
 • El Model Estàndard de Comerç.

Part 2: Empreses multinacionals

 • Economies externes d’escala i outsorcing.
 • Mercats especialitzats.
 • Decisions d’exportació i contractació externa – internacionalització.
 • Estructures del mercat no competitives i el fenomen d’internalització.

Part 3: Política comercial internacional

 • Els instruments de la política comercial internacional.
 • L'economia política de la política comercial.
 • Controvèrsies sobre les polítiques comercials.

Part 4: Macroeconomia d’una economia oberta i mercats de divises

 • La comptabilitat nacional i la balança de pagaments.
 • Tipus de canvi i mercats de divises.
 • La producció nacional i tipus de canvi.
 • Tipus de canvi fixos i la intervenció al mercat de divises.

 

Activitats d'aprenentatge


En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 1. Assistència a les sessions lectives

L’assistència a classe es obligatòria, tot i que, tot el material didàctic serà proporcionat a través del Moodle i el llibre de text obligatori. No obstant l’assistència a les classes no forma part de l’avaluació i no influeix la nota final de l’assignatura. Cal remarcar que l’estudiant qui no participi a les classes s’enfronta amb un volum de material didàctic molt important i per tan pot tenir importants dificultats d’entendre tot aquest material estudiant-lo sol.

       b. Treball individual

L’aprenentatge de l’assignatura implica l’estudi del material explicat a cada sessió, la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i articles de caràcter macroeconòmic. En qualsevol cas el síl·labus penjat a l’aulari virtual (Moodle) explica detalladament tot el contingut del curs.

Sistema d'avaluació


L'avaluació consisteix en tres parts:

 • SE1 Participació en activitats plantejades dins de l'aula: tests virtuals al final de cada tema (10%)
 • SE2 Trabajo en grups (30%)
 • SE4 Examen final (60%). 

Els alumnes hauran d’aprovar cada una de les tres parts del curs per separat per aprovar tot el curs (nota mínima de 5 sobre 10 a cada ítem d'avaluació).

Recuperacions

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura tindran dret a la recuperació de l’examen final. Només es pot recuperar l’examen final i no les dues altres parts de l’avaluació continuada.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

KRUGMAN P., OBSTFELD M., MELITZ M. (2012) “Economía internacional”, 9a Edició, Pearson Education.

Complementary

AUBOIN, Marc; RUTA, Michele. The relationship between exchange rates and international trade: a literature review. World Trade Review, 2013, vol. 12, no 3, p. 577-605.

FRANCOIS, Joseph; PINDYUK, Olga. Consolidated Data on International Trade in Services v8. 9. IIDE Discussion Paper 20130101, 2013.

SKJÆRSETH, Jon Birger; WETTESTAD, Jørgen. EU emissions trading: initiation, decision-making and implementation. Routledge, 2016.

ELLERMAN, A. Denny; BUCHNER, Barbara K. The European Union emissions trading scheme: origins, allocation, and early results. Review of environmental economics and policy, 2007, vol. 1, no 1, p. 66-87.

FUSS, Sabine, et al. A framework for assessing the performance of cap-and-trade systems: Insights from the European union emissions trading system. Review of Environmental Economics and Policy, 2018, vol. 12, no 2, p. 220-241.