Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jaume Teodoro i Sadurní
Robert Barti Domingo 

Competències


Competències específiques
  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la industria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora

  • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


És una assignatura de formació eminentment pràctica que parteix de la disciplina de l'emprenedoria i la innovació. En l'acabar l'estudiant ha d'assolir la competència de l'emprenedoria i la innovació la qual al seu torn es treballa a partir de 3 capacitats: i) La alertividad (capacitat de detecció d'oportunitats), ii) la capacitat creativa (capacitat per donar resposta a oportunitats de forma original) iii) la iniciativa personal (capacitat per dur a terme la solució mobilitzant els recursos necessaris). La competència emprenedora / innovadora és essencial en la formació d'un titulat superior de qui s'espera que tingui iniciativa, visió i autonomia dins d'una organització

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.
D'aquesta manera s'assegurarà la consecució dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


A l'acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

 

-       Entendre els reptes d'emprendre i saber avaluar una decisió d'emprenedoria personal

-       Comprendre el marc d'innovació i gestió de la innovació en una empresa

-       Utilitzar la metodologia Design Thinking per dur a terme una activitat innovadora , com  emprenedor o com  agent de canvi en una organització ja establerta.

-       Analitzar problemes / necessitats i detectar oportunitats d'emprenedoria / innovació

-       Dissenyar el model de negoci d'un projecte

-       Validar projectes d'emprenedoria i innovació (prototipar i testejar)

-       Aixecar iniciatives a partir de la planificació econòmica financera del projecte d'emprenedoria o innovació

-       Defensar el projecte d'emprenedoria davant fòrums d'inversió (StartUp) o comitès interns d'inversió (Intra emprenedoria)

 

Metodologia de treball


La metodologia de l'assignatura combina les classes magistrals (classe de teoria a l'aula o no presencials però amb simultaneïtat segons planificació horària) i les classes de pràctiques. L'emprenedoria i la innovació és una disciplina i com a tal parteixen d'un cos teòric ampli. No obstant això es tracta d'una disciplina d'aplicació pràctica i per això les pràctiques en laboratori d'empresa són un pilar fonamental per aconseguir els objectius d'aprenentatge.

 

Els formats docents són:

 

•      Classes: El professor explica els conceptes a l’aula (o en videoconferència no presencial amb simultaneïtat). Durant la classe es busca la participació de l'estudiant obrint temes de discussió i compartint continguts de referència (articles, vídeos, casos del sector, actualitat, ...).

•      Exercicis. El professor proposa des de campus virtual exercicis per treballar conceptes concrets.

•      Fòrums. El professor obre fòrums en línia on cada estudiant ha d'aportar un mínim de 2 entrades comentades. A més a en classes de teoria s'obren debats

•      Métodos. L’aprenentatge es conduit per mètodes propis de l’entorn emprenedor: Design Thinkimg, Canvas Business Model, Lean StartUp.

•      Projecte pràctic en grup: Al llarg de el curs es desenvolupa un projecte d'emprenedoria / innovació en grup (3-4 estudiants). Es parteix d'identificar un repte, convertir el repte en un problema a tractar en forma d'oportunitat, buscar una solució i validar la solució. Per dur a terme el treball es treballa en format de pràctiques amb horari diferenciat. El treball pràctic requereix un esforç rellevant per part del grup de treball

 

Plantilla de dedicació

 

Càrrega: 6 ECTS (crèdits europeus) de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior)

 

1 ECTS = 10 hores d'aprenentatge dirigit + 15 d'aprenentatge autònom = 25 hores de dedicació

 

Organització de la Dedicació: 4 ECTS

Dedicació

Hores

%

Aprenentatge dirigit

Classe magistral

40

 

Pràctiques Laboratori

20

 

 

 

 

Total

60

40%

Aprenentatge

autònom

Participació (fòrums online / en classes o videoconferència o exercicis lliurables o preparació test de control periòdics)

45

 

Pràctiques en grup de treball (x 3 persones)

45

 

 

Total

90

60%

Total

 

100%

 

 

 

Continguts


El contingut parteix  de la metodologia d'emprenedoria i Innovació amb Design Thinking desenvolupada pel professor Jaume Teodoro i denominada ToolBoad ©. S'estructura a partir de l'esquema següenteix 

 

Bloc A: Repte d'emprenedoria i innovació

 

  1. Emprenedoria i innovació

Conceptes d'emprenedoria i innovació. Investigació i estat de l'art. Competències emprenedores.

  1. Investigació en disseny.

Design Thinking. Disseny Centrat en la Persona. Disseny de Serveis. Metodologies àgils

  1. Metodologia de Disseny

Fases. Escenes. Mètodes i eines

  1. Equip de disseny

Motivació. Actitud. Talent. Autoconeixement. Equip eclèctic

Mapa de l'equip emprenedor

 

Bloc B: Disseny d'emprenedoria i innovació

 

1. Fase d'Investigació en E & I

 

1.1. Repte de partida.

Conceptes: Tendències. Tecnologies.

Mètodes: Cadena de valor. Anàlisi de Stakeholders

Eina: Mapa mental d'enquadrament del repte

2.2. Recerca en zona de problema

Concepte: Problema. Necessitat.

Mètode: Entrevista. Etnografia.

Eina de desenvolupament: Mural d'observacions.

2.3. Definició i marc d'oportunitat

Concepte: Empatia. Insight. Innovació.

Mètode: Síntesi de problema. Persona.

Eina de desenvolupament: Mapa d'empatia

 

2. Fase d'Ideació en E & I

 

2.1. Proposta de valor

Concepte: Valor. Idea.

Mètode: Pluja d'idees. Co-creació. Selecció / valoració d'idees

Eina de desenvolupament: Mapa d'idees

2.2. Idea de Negoci

Concepte: Model de negoci. Variables de negoci

Mètode: Generació de valor.

Eina de desenvolupament: Canvas de model de negoci

2.3. oferta única

Concepte: Experiència de client. Producte mínim viable.

Mètode. Prototip conceptual. Prototip funcional.

Eina de desenvolupament: Mapa de viatge de client

 

3. Fase de Validació en E & I

 

3.1. clients

Concepte: Generació de Client. Mercat. Escalabilitat.

Mètode: Lean start up.

Eina clau: Canvas de validació

3.2. Cas de negoci

Concepte. Compte de resultats. Balanç. Tresoreria. Inversió

Mètode: Mètriques. PEF

Eina clau: Full de ruta financera

3.3. iniciativa

Concepte: Capital llavor. Fòrum d'inversió. StartUp

Mètode: DAFO.

Eina clau: Mapa mental del pitch

 

Activitats d'aprenentatge


 

•      Exercicis amb casos de el sector. Es busca la immersió en un cas pràctic que l'estudiant identifica amb el seu sector de futura activitat professional

•      Fòrums. Al llarg de el curs s'obren fòrums per convidar a la reflexió i aprofundir. A alguns casos els fòrums part d'un article o contingut audiovisual o d'actualitat

•      Visites. Es visita la incubadora d'empreses. Es reben visites d'emprenedors que compta el seu projecte i la seva vivència

•      Audiovisual. Es desenvolupa una videoteca on s'il·lustren temes tractats al llarg de el curs

•      Eines Online. Es presenten recursos i eines online al llarg de les sessions de pràctiques perquè l'estudiant s'habituï a treballar de forma professional

•      Treball pràctic real. El treball pràctic és un compendi de tota l'assignatura i es desenvolupa a mesura que aquesta discorre

 

 

Planificació

10 setmanes de curs de 6 hores per setmana presencials o no presencials sempre amb simultaneïtat (caso covid-19)

Distribuïdes en 4 hores de Teoria per setmana  i 2 hores de Pràctiques

 

Aprenentatge dirigit

 

Aprenentatge autònom

Hores

Teoria

Contingut / temari

Hores

P’s

Pràctiques

Activitats:

Fòrum/exercici/test

Entrega Activ’s

Entrega Pract’s

Hores personals

Setmana 0

 

Presentació temari i metodologia  ToolBoard © de E&I

 

 

 

 

 

 

Setmana 1

(introductòria)

4

Introducció:

i)Conceptes d’ emprenedoria i innovació (E&I)

2

P1: Equips d’ alto rendiment

E1. Exercici individual  1: Targeta de presentació personal

 

 

8

Setmana 2

4

ii)Design Thinking:

Fases i mètodes.

Eines de DT. Exemples.  Metodología Toolboard©

2

P2: Mapa mental d’enquadrament del repte

F1. 1er Fòrum classe: El emprenedor: competències i rol en la economia i la societat

 

E1

P1

8

Setmana 3

(fase d’ investigació)

4

Fase d’ Investigació en E&I:

Enquadrament del Repte:

Stakeholders. Tendències. Tecnologia. Indústria

 

2

P3: Mural d’observacions

E2. Exercici individual 2: Comentari del text “Mantras de la innovación”

E2

 

8

Setmana 4

 

4

Fase de Investigació en E&I:

Descoberta de problema. Síntesis y marco de oportunitat

2

P4: Síntesis de problema amb Mapa  d’empatia

1er Test

F1

P2

8

Setmana 5

4

Fase de Investigació en E&I:

Eines. Insights.  Exemples

2

P5: Mapa d’idees

F2. 2do Fòrum de classe: Les necessitats las crea el mercat o existeixen a la persona? Insight vs. Idea?

 

 

8

Setmana 6

(fase d’ideació)

4

Fase d’ Ideació en E&I:

Ideació. Proposta de valor

Model de negoci

2

P6: Canvas del model de negoci

2do TEST

F2

P3

8

Setmana 7

4

Fase d’ Ideació en E&I:

Idea de negocio

Exemples i casos

2

P7: Model de Negoci

E3. Exercici individual 3: Anàlisi d’ un modelo de negoci amb un cas  del sector

 

 

8

Setmana 8

4

Fase d’ Ideació en E&I:

Prototipus i Test

Eines. Exemples

2

P8: Prototipus i test de validació

F3. 3er Fòrum de classe: Com d’ important es la innovació disruptiva en la empresa o en emprenedoria?

 

 E3

P4

8

Setmana 9

(fase de validació)

4

Fase de Validació en E &I:

Lean StartUp. Hipòtesis. Mètriques. Experiments i medició.

 

2

P9: Full de ruta pla financer

E4. Exercici 4: Exercici de finances

F3

 

8

Setmana 10

4

Fase de Validació en E &I:

Disseny del cas de negoci Pitch.

Defensa pública de projectes

2

P10: Defensa pública amb PITCH

3er Test

E4

P5

8

 

 

 

 

 

Examen final

 

 

10

Total

40

 

20

 

 

 

 

90

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació ordinària es porta a terme mitjançant avaluació continuada a partir de l'esquema següent (tots els tres grups de notes han de ser qualificats amb nota més gran o igual a 4 per optar a ser qualificat en avaluació continuada) :

 

i)               Examen final: 35% Demostrant la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics (l'examen es resol a partir de contingut de classes de teoria i classes de pràctiques). Es tracta de desenvolupar un cas pràctic d'emprenedoria / innovació de principi a fi, planificar el seu desenvolupament, seleccionar mètodes i eines i desenvolupar-lo.

ii)              Activitats via campus: 35%

a.     Test: 20%

b.     Exercicis i fòrums / participació: 15%

iii)            Treball pràctiques (en grup): 30%

a.      L’ assistència a pràctiques és obligatòria. Si l’ assistència es menor del 70 es considera no superat / no presentat

b.     El seguiment de las pràctiques i la participació activa en equip és obligatori per ser qualificat. Si la nota de pràctiques individual es menor a 4 es considera no superat / no presentat

 

 

La recuperació es porta a terme quan alguna de les notes es menor a cinc  i es fa mitjançant examen en període de recuperació partint de l'esquema següent:

 

•      Han d'acudir tots els estudiants suspesos que vulguin ser avaluats (sempre i quan tinguin superades les pràctiques)

•      L'examen és de tipus test i inclou un exercici pràctic

•      La nota final màxima en recuperació és Aprovat (5)

 

 

Bibliografia


Bàsic

Osterwalder, A., Pigneur, Y., In Clark, T., & Smith, A. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers.

Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York: Crown Business.

Teodoro, Jaume. 2017. Col.lecció d'apunts de clase 

Teodoro, Jaume . 2018. Col.lecció de casos pràctics (business cases) 

Complementary

Blank, S. G., & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. Pescadero, Calif: K & S Ranch, Inc.