Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís de Sola Llovet
Carlota Frisón Fernández 
Rafa De Los Arcos Fernández 

Competències


Competències específiques
 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura optativa “Direcció cinematogràfica” es duu a terme al llarg del segon trimestre i compta amb 4 hores de teoria i 2 teoria de pràctiques a la setmana. Tot i així, el caràcter de l'assignatura és fonamentalment pràctic i pretén que l'alumne aprofundeixi en el que significa la direcció cinematogràfica com a expressió d'una idea a partir d'eleccions creatives. Es treballa des de la cerca de la idea a rodar fins a una primera versió del muntatge, passant per l'escriptura i l'anàlisi dels diferents departaments tècnic-artístics (art, fotografia, direcció d'actors…).  

L'objectiu de l'assignatura és la realització de curtmetratges per grups, amb una idea clara i ben comunicada. L'assignatura vol ajudar els alumnes a convertir-se en persones amb capacitat expressiva, estimulant la seva creativitat amb activitats diverses, unes de caràcter més tècnic i unes altres lligades a la teoria, més reflexives i conceptuals, amb una especial insistència en el caràcter íntim, honest i personal dels projectes que es desenvolupin.

L'assignatura es divideix en dues parts, teoria i pràctica, que es desenvoluparan de manera paral·lela. En la primera es tractaran qüestions tècniques sobre les diferents possibilitats expressives que ens ofereixen els departaments cinematogràfics i com aplicar-les als nostres projectes. Tot això des d'un punt de vista pràctic i aplicat a partir d'activitats. 

La segona és, en la pràctica, un taller en el qual es desenvoluparan projectes de curtmetratge per grups per a la seva posterior realització. Els alumnes s'organitzaran per grups que començaran des del primer dia a gestar la idea fonamental dels projectes. D'aquesta fase inicial sortiran els curtmetratges que es realitzaran. Els alumnes quedaran integrats així en un grup de treball, d'entre 4 i 5 persones, en el qual assumiran la responsabilitat d'un departament determinat (art, fotografia etc…) per a tirar endavant el curtmetratge, que ja d'entrada haurà de tenir un format mínim, un concepte clar i unes possibilitats concretes i realistes d'acompliment.

Tant en la pràctica com en la teoria s'inclou una part de direcció d'actors per a ajudar l'alumne en el seu procés de càsting i de tracte amb els intèrprets de cara al rodatge.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.
D'aquesta manera s'assegurarà la consecució dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

 

 

Resultats d'aprenentatge


RA1-Treballar en equip i de manera autònoma en el desenvolupament d'un producte audiovisual assumint els rols dins del grup.

RA2-Conèixer els elements tècnics i estètics necessaris per a aconseguir l'impacte emocional proposat.

RA3-Estimular i descobrir les seves aptituds per a relacionar-se amb el món professional

RA4-Consolidar coneixements sobre la narrativa audiovisual i el llenguatge de ficció.

RA5-Desenvolupar la creativitat del/de l'estudiant.


COMPLEMENTÀRIES:

RAC1 Comprendre el que significa conceptualment la direcció cinematogràfica.

RAC2 Situar-se en el rol de director a nivell pràctic.

RAC3 Conèixer les opcions narratives i estètiques del cinema, així com la seva evolució.

RAC4 Obrir la perspectiva creativa a un nou individu més sensible i disposat a expressar-se. 

RAC5 Familiaritzar-se amb la metodologia de la direcció i la presa de decisions. 

RAC6 Comprendre el llenguatge comunicatiu amb els actors. 

RAC7 Conèixer el funcionament dels processos de càsting. 

Metodologia de treball


General de l'assignatura

Compta amb dues parts relacionades: teoria i pràctica (taller de creació de curtmetratge). Totes dues troben el seu objectiu comú en la realització del projecte final de curtmetratge. Dins de totes dues parts es troba l'àrea de direcció d'actors, que compta amb continguts tant pràctics com teòrics.

Direcció cinematogràfica és una assignatura organitzada a partir de sessions teòriques en les quals el professor exposarà els continguts i els alumnes participaran de manera activa a partir d'activitats (aprenentatge dirigit). El disseny de l'assignatura també incorpora aprenentatge autònom en el desenvolupament de les etapes del projecte i realització del curtmetratge del taller pràctic. 

Tot el contingut de la matèria està organitzat a partir d'activitats i del diàleg professor – alumne.  Totes les activitats partiran de l'aula però moltes d'elles plantejaran una reflexió que ha de tenir continuïtat fora d'ella.

L'assignatura s'estructura en 4h/setmana de sessions de teoria i 2h/setmana de sessions de taller de creació del curtmetratge. L'assistència a les sessions pràctiques és 100% obligatòria i en les teòriques ho és en un 80%.

El calendari de l'assignatura vindrà marcat des de l'inici, a fi que els continguts de la matèria tinguin lloc en el moment adequat perquè el desenvolupament del curtmetratge es vegi beneficiat. Es començarà amb introduccions a l'univers creatiu per a passar posteriorment a apartats més tècnics: regles bàsiques de la narrativa audiovisual, els diferents estils per departaments, planificació i guió tècnic i lectura dramatúrgica de textos.  Tot això en paral·lel amb el desenvolupament de guions en el taller de desenvolupament del curtmetratge. 

Una vegada els guions estiguin tancats, l'assignatura s'endinsarà en la direcció d'actors amb un primer acostament en el qual es coneixeran les diferents escoles i tècniques teatrals per a després poder-les posar en pràctica. S'ensenyarà a l'alumne a familiaritzar-se amb el tracte als intèrprets, transmetre'ls clarament els conceptes i convertir-los en una eina fonamental per a la direcció cinematogràfica.

Finalment passarem a la fase de rodatge i la supervisió d'una primera versió del muntatge.

Específica del taller de creació del curtmetratge

En una primera fase es familiaritzarà a l'alumne amb els conceptes d'empatia, conflicte i sinceritat de manera individual.

Posteriorment els alumnes quedaran dividits en grups de treball per a desenvolupar els projectes de curtmetratge a partir d'unes coordenades ben delimitades.

Cada setmana es continuarà avançant en el contingut i la forma del projecte a fi d'anar complint amb les fases de creació. Un calendari tancat marcarà els moments de conclusió de la sinopsi, el guió literari, el càsting, i el guió tècnic amb l'objectiu final d'arribar a la data de rodatge estipulada amb unes mínimes garanties. Posteriorment es comptarà amb un marge de temps per a poder fer seguiment de l'edició fins a una primera versió del muntatge.

Les àrees de direcció d'actors i càsting vindran marcats en en el calendari i tindran lloc una vegada estiguin els guions tancats.  

S'aprendrà el com elaborar un càsting i com dur-lo a terme ateses les necessitats dels projectes.

L'alumne també aprendrà, a partir d'exercicis pràctics a l'aula amb un actor/actriu, el llenguatge adequat per a relacionar-se amb els intèrprets i podrà fer un simulacre del que suposarà el personatge del seu projecte abans del rodatge.  

Cada alumne tindrà un rol marcat en el projecte i haurà de defensar el seu departament en el projecte de curtmetratge. Els rols a desenvolupar seran com a mínim: director, ajudant de direcció, director de fotografia, direcció d'art, producció, muntatge i so.

Específica de l'àrea teòrica

Es plantejaran classes en les quals anar endinsant-se en el concepte de direcció. A partir de visionats i exercicis a l'aula (amb continuïtat fora d'ella) s'anirà donant forma al rol del director com a transmissor, com a comunicador d'idees. Quins elements té el director al seu abast per a transmetre les seves idees? Mitjançant els visionats, les activitats i el diàleg professor-alumne, aclarirem aquesta qüestió. Tots ells conceptes que serviran a l'alumne a prendre les decisions adequades de cara al rodatge del seu projecte.

Quant a direcció d'actors, s'analitzaran les diferents escoles i tècniques interpretatives que posteriorment podran aplicar-se en els projectes.

 

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.
 
Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


TEORIA

Lluís de Sola
(direcció) i Carlota Frisón (direcció d'actors)


Introducció teòrica i tècnica al concepte de direcció

 1. L'ofici de director de cinema a partir d'una lectura etimològica i històrica.
 2. Cinema i espectador. El principi d'empatia. El punt de vista.
 3. La naturalesa de la pel·lícula i els elements bàsics que la conformen. La imatge i el so.
 4. Temps i espai en coreografia.
 5. Posada en escena i/o posada en imatges.
 6. Les lleis del llenguatge cinematogràfic: eix, angulacions, raccord, escales...
 7. La fotografia: llums, ombres i colors.
 8. El rodatge. Estructura i criteris de funcionament.
 9. El muntatge, la veritable invenció del cinema
 10. Teoria i tècnica del muntatge
 11. La direcció d'actors: escoles i tècniques d'interpretació (Stanislavsky, Strasberg, Meisner, Grotowski, Lepage, Meyerhold, Lecog, Brook, Artaud, Brecht, Boal i Barba).
 12. Introducció a la nomenclatura de la interpretació, conceptes fonamentals:  sentiment, escolta, imaginació, energia i risc. 
 13. La importància de l'adjectiu i el verb. El cos.


PRÀCTIQUES

Lluís de Sola
(direcció) i Carlota Frisón (direcció d'actors)

 

Taller de desenvolupament de curtmetratge

 1. La idea, eines per a trobar-la i desenvolupar-la.
 2. L'honestedat.
 3. Principis del guió i processos d'escriptura. El conflicte.
 4. Storyline, sinopsis, escaleta i tractament.
 5. L'estil narratiu.
 6. Del guió literari al guió tècnic: découpage o planificació d'escenes i seqüències.
 7. Descripció i tasques dels diferents departaments.
 8. El pla de rodatge.
 9. La direcció d'actors: maneres d'abordar el treball interpretatiu. El càsting, els assajos i el rodatge.
 10. El llenguatge de l'actor, com dirigir-se a l'intèrpret professional.
 11. El pla d'edició i la supervisió de la primera versió del muntatge.

Activitats d'aprenentatge


ACTIVITATS TEORIA (40%)

Activitat 1: Examen teòric individual (30%).

S'avalua el nivell de penetració dels continguts a partir de preguntes ja plantejades des de l'inici de l'assignatura i que tenen relació amb la pròpia naturalesa de la direcció cinematogràfica. El resultat de la prova tindrà una ponderació del 30% sobre la nota final individual de l'alumne. No es considera que l'alumne hagi de dedicar un temps extra fora de l'aula a preparar la prova però dificilment podrà superar-la si no assisteix i participa en l'assignatura.  Hi entren tots els continguts de l'assignatura.

ACTIVITAT INDIVIDUAL.

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: tots. 

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: totes. 

 

Activitat 2: Exercicis i participació (10%). 

Es tracta d'una sèrie d'activitats i excercicis a classe i també fora de l'horari lectiu, tant individuals com de grup, que tenen l'objectiu de posar en pràctica els conceptes teòrics, com ara: Vídeo del minut (INDIVIDUAL), Anàlisi de fotograma (INDIVIDUAL), Transcripció de seqüències (GRUP), Lectura i interpretació de guions (GRUP), Les lleis de la “cal·ligrafia” audiovisual (GRUP)

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA1, RA2, RA4, RA3, RA5, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5. 

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G2, G4, G5, E5, E10, T2.
 


ACTIVITATS PART PRÀCTICA (60%)

Activitat 3: Storyline i pitching individual (5%)

Exercici d'obertura emocional-generar mirada. Observació de la realitat i observació interior.

ACTIVITAT INDIVIDUAL. 

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA4, RA5, RAC1, RAC2, RAC4. 

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, E5, E10. 

 

Activitat 4: Desenvolupament creatiu i tècnic del curtmetratge a partir de les fases de sinopsi, guió literari, dossier de localitzacions (posada en escena), guió tècnic, etc. (40%)

Repartició dels rols dins del grup. El curtmetratge final val el 30% i els documents tècnics que es lliuraran al llarg del curs un 10%. 

ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: tots.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: totes.


Activitat 5: Pràctica de direcció d'actors (5%).

Al costat d'una actriu professional, es posarà en pràctica una seqüència triada del curtmetratge que realitzaran. Es treballarà el com dirigir-se a l'actor/actriu i les situacions específiques que poden sorgir en els diferents processos.

ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA3, RA5, RAC6.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, G2, G5, E5, T2.

 

Activitat 6: Memòria individual per rol (10%)

Cada persona ha de lliurar un treball escrit sobre el seu rol i tasques dins del procés de curtmetratge.

ACTIVITAT INDIVIDUAL. 

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA1, RA2, RA5, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6, RAC7. 

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G2, E5, E10.

 

En funció de com avanci la pandèmia de la COVID-19 i en cas de confinament total, s'adaptaran totes les activitats previstes a la situació que correspongui, sempre amb la voluntat d'assegurar-ne la seva realització i l'assoliment de les competències de l'assignatura.

Sistema d'avaluació


Teoria (40%):

Activitat 1: Examen teòric individual (30%). Inclou preguntes sobre teoria, pràctica i direcció d'actors (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 2. Exercicis i participació (10%).  (NOTA INDIVIDUAL).
 

Pràctiques (60%):

Activitat 3: Storyline i pitching individual (5%). (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 4: Desenvolupament creatiu i tècnic del curtmetratge (40%). Es divideix en: 30% Resultat final del curtmetratge i 10% documentació. (NOTA GRUPAL). 

Activitat 5: Pràctica de direcció d'actors (5%). (NOTA GRUPAL). 

Activitat 6: Memòria individual per rol (10%). (NOTA INDIVIDUAL).

 

-És necessari haver presentat el curtmetratge per a poder presentar-se a l'examen final.

-La recuperació tindrà la forma d'un exercici de curtmetratge entre els alumnes implicats i un examen escrit individual. Mai podrà superar el 6 com a nota final en tenir-se en compte solament les notes de "Resultat final del curtmetratge" i "Examen". 

 


Bibliografia


Bàsic

McKee, Robert. El Guió. Alba Editorial. 2002.

STANISLAVSKI, Constantin. La construcció del personatge, Madrid:Aliança Editorial, 1999.

Carver, Raymond. 3 roses grogues. Anagrama. 1988

Lumet, Sidney. Així es fan les pel·lícules. Editorial Rialp 1999.

SERNA, Assumpta. El treball de l'actor de cinema, Madrid: Càtedra, 1999

Lowenstein,Stephen. La meva primer pel·lícula: Pren 2. Alba Editorial, 2009.

Savater, Fernando. Ètica per a Amador. Ariel, 1991.

SUBIRÓS, Pau. El productor accidental. Anagrama. Barcelona, 2015.

AUMONT, Jacques, El cine y la puesta en escena, Ediciones Colihue, 2012

Hanneke, Michael. Funny Games. Austria. 1997.

Nemes, László. Son of saul. Hungría. 2015.

Iñárritu, Alejandro. Amores Perros. México. 2000.

Lanthimos, Yorgos. Lobster. Grecia, 2015.

Kazan, Elia. A Streetcar Named Desire. USA. 1951.

Kubrick, Stanley. Full metal jacket. USA. 1987.

Truffaut, Françoise.La nuit américaine. Francia. 1973.

De Sica, Vittorio. Ladri di biciclette. Italia. 1948.

Payne, Alexander. Sideways. USA. 2004.

Östlund, Ruben. Force Majeure. Suecia. 2014.

BRESSON, Robert, Notas sobre el cinematógrafo, Ardora Ediciones, 1997

TARKOVSKY, Andrei, Esculpir en el tiempo, Rialp, 2016

Aronovsky, Darren. The Wrestler. USA. 2008

Gray, James. Two Lovers. USA. 2008
 

Van Sant, Gus. Elephant. USA, 2003.

Benton, Robert. Kramer vs Kramer. USA. 1979.

Reitman, Jason. Up in the air. USA. 2009.

Dardenne. Deux jours, une nuit. Bélgica. 2014.

CATALÀ, Josep Maria, La puesta en imágenes, Shangrila, 2019

TRUFFAUT, François, El cine según Hitchcock, Alianza, 2016

Caro, Marc. Jeunet, Jean Pierre. Delicatessen. Francia. 1991.

ROSALES, Jaime, El lápiz y la cámara, La Huerta Grande, 2018

Leilo, Sebastian. Gloria. Chile. 2013.

Bresson, Robert. Pickpocket. Francia. 1959.

Gondry, Michel. Eternal sunshine of the spotless mind. USA. 2004.

Wilder, Billy. The apartment. USA. 1960.

Pawlikowski, Pawel. Ida. Polonia. 2013.

FELDMAN, Simón, El director de cine, Gedisa, 2004

VAN DER KEUKEN, Johan, Las vacaciones del cineasta, 1974

RAY, Nicholas, We Can't Go Home Again, 1973

TARKOVSKY, Andrei, Atrapad la vida, Errata Naturae, 2014

EUSTACHE, Jean, La mamá y la puta, 1973

COSTA, Pedro, En el cuarto de Vanda, 2000

ANDERSON, Paul Thomas, Boogie Nights, 1997

ALLEN, Woody. Annie Hall. 1997

TRUEBA, Jonás, Los ilusos, 2013

DARDENNE, Luc i Jean-Pierre, Rosetta, 1999

ROSALES, Jaime, Las horas del día, 2003

KORINE, Harmony, Julien Donkey-Boy, 1999

WENDERS, Wim. Alicia en las ciudades. RFA, 1974

DOUGLAS, Bill, Trilogy, 1972-1978

MARKER, Chris, La jetée, 1962

Siminiani, Elías. Mapa. España. 2012

Giménez, Nuria. My mexican Bretzel. España. 2019

Tusell, Emma. Video blues​. España. 2019

Complementary

ALMENDROS, Néstor. Días de una cámara. Seix Barral. 1993

DARDENNE, Luc i Jean-Pierre, Detrás de nuestras imágenes, Plot, 2016

CARNEY, Ray, Cassavetes por Cassavetes, Anagrama,  2004

GODARD, Jean-Luc, Pensar entre imágenes, Intermedio, 2010

HERZOG, Werner, La conquista de lo inútil, Blackie Books, 2018

GREEN, Eugene, Poética del cinematógrafo, Shangrila, 2020

DORSKY, Nathaniel, El cine de la devoción, Asociación Lumière, 2016

HANOUN, Marcel, Cine, cineasta, Shangrila, 2014

LYNCH, David, Atrapa el pez dorado, Reservoir Books, 2016

BAUMBACH, Noah, Frances Ha, 2012

RECHA, Marc, Les mans buides, 2003

DE ORBE, José María, La línea recta, 2006

LANTHIMOS, Yorgos, Alps, 2011

CARAX, Leos, Mala sangre, 1986

DUMONT, Bruno, Flandres, 2006

TRIER, Joachim. Oslo, 31 de Agosto. Noruega. 2011