Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: First and second quarters

Crèdits: 12

Professorat: 

MARIA FERNANDA LUNA RASSA
Carlota Frisón Fernández 
Gina Plana Espinet 

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Documental de creació: guió i realització és una assignatura en la qual s'aprendrà què és el tractament creatiu de la realitat, com ha evolucionat al llarg de la història del cinema i per què. És una assignatura que combina una reflexió profunda sobre el cinema del real amb una pràctica intensa d'aquesta modalitat audiovisual mitjançant la creació de peces breus de muntatge en càmera, peça sonora, peces extenses de 20 minuts i crítiques fílmiques de reflexió sobre la producció documental. És una assignatura que combina teoria, reflexió i pràctica d'una forma orgànica, entenent que els i les alumnes ja han desenvolupat un coneixement significatiu de l'audiovisual al llarg dels tres anys previs dels estudis de GMA.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


- Conèixer els principals moviments, els seus autors més rellevants i l'evolució històrica del gènere documental.
- Haver adquirit la capacitat d'anàlisi de les peces documentals des de la perspectiva estètica, autoral, productiva, històrica i tècnica.
- Saber preproduir, realitzar i comercialitzar un documental de forma eficaç i adaptada al tipus de mitjà on s'emetrà.
- Treballar en equip i de manera autònoma en el desenvolupament d'un producte audiovisual assumint els rols propis d'un equip de producció audiovisual.
- Desenvolupar un pensament complex sobre la imatge documental, la seva narrativa, les tècniques de filmació d'imatges i muntatge diferencials en relació a la ficció.

Metodologia de treball


La metodologia docent es basa en la presentació i anàlisi dels documentals estudiats a classe; a més de la introducció estètic-històrica de la professora, s'analitzarà amb la participació de la tota la classe les implicacions de la peça documental des d'un punt de vista social, estètic, tècnic i fins i tot epistemològic. Els estudiants visualitzaran de manera autònoma un grup de pel·lícules (veure filmografia) que els permetrà tenir un panorama complet de l'evolució del documental.

Les práctiques, s'entendran com un taller en el qual es debatran els avanços en les fases de producció de cada documental produït pels estudiants: aquelles imatges, muntatges o idees que cada grup vagi desenvolupant es treballaran amb tota la classe per facilitar el bon desenvoupament del documental. Es faran exercicis pràctics per a l'edició d'altres peces (trailer i teaser) per a la distribució del documental. 

Cada documental produït pels estudiants: aquelles imatges, muntatges o idees que cada grup vagi desenvolupant es treballaran amb tota la classe per facilitar el bon desenvolupament de la peça. Es faran exercicis pràctics per a l'edició d'altres peces (trailer i teaser) per a la distribució del documental.

És a dir, les metodologies són: sessions expositives (35%), seminaris (15%), conferències (2%), activitats semidirigides (20%), debats, estudis de cas (8%), presentacions i pràctiques de realització documental (20%).

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID 19, (si es presenta el cas) algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de práctiques i visites externes a espais més reduïts (com laboratoris, estudis, plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat. Les sessions relacionades amb festivals, projeccions i visites a museus estaran subjectes als canvis de la seva programació.

Continguts


BLOC A: EL DOCUMENTAL DE CREACIÓ

A1. Introducció al documental de creació

1.1. Una aproximació conceptual al documental de creació. Els universos documentals
1.2. Origens del documental cinematogràfic
1.3. La qüestió del realisme, la verosimilitut i el compromís autoral
1.4. Classificació i categories de documental: Nichols vs Bruzzi
1.5 Principis de creació documental: Rabiger, Segarra
1.6. El Miniput, noves vies i suports, autoria col.lectiva i mon digital

A2. Orígens del documental: realisme, pensament, avanguarda i ús social

2.1. El documental clàssic i antropològic. Francis i Robert Flaherty, Margaret Mead
2.2. El documental i les avantguardes dels anys 20 i 30: Dziga Vértov, Walter Ruttmann, Jean Vigo
2.3. Institucionalització del cinema social. Documental polític i de confrontació. John Grierson, Henri Storck, Joris Ivens
2.4 National Film Board, BBC i el rol dels mitjans en la producció documental

A3. El documental en contextes de guerra i post/conflictes

3.1. Transformacions del documental a la II Guerra Mundial
3.2. Alemanya, Itàlia i els EUA: Frank Capra, Leni Riefenstahl
3.3. Imatge i retórica després de l'Holocaust: Lanzmann, Resnais, Perlov
3.4. Cartografies del documental i post/conflictes contemporanis

A4. Documental i Cinema moderne: els límits de l'objectivitat

4.1. Free Cinema: Lindsay Anderson, Tony Richardson
4.2. Cinema directe americà. Robert Drew, Albert i David Maysles, D.A. Pennebaker
4.3. Candid eye canadenc: Michael Brault
4.4. El cinema vérité. El documentalista com a agent catalitzador

A5. Documental Postcolonial. Imatges d'Àfrica i Amèrica Llatina

5.1. “Hacia un  tercer cine latinoamericano”: Cuba, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile
5.2. Antropologia i documental. Els límits de l'etnografia Jean Rouch, Timothy Asch
5.3. Documental postcolonial avui: Trinh T. Minha
5.4 Contra-arxius des dels marges i noves etnografies documentals: Eryk Rocha, Ben Russell

A6. El Documental i la postmodernidad

6.1. Girs en el documental
6.2. El documental performatiu
6.3. El fals documental (mockumentary) 
6.4. El documental autobiogràfic/gir subjectiu: Jonas Mekas, Ross Mc.Elwee, Andrés Di Tella, Jonathan Caouette, Alan Berliner, Joaquim Jordà, Chantal Akerman
6.5 Altres geografies del documental autobiogràfic: Albertina Carri, Noami Kawase, Renate Costa, Paz Encina

A7. Noves reflexions a través del documental: el film assaig, fotografia i material d'arxiu

7.1. Assaig documental/gir reflexiu: formes i maneres assatgístiques. Chris Marker, AgnésVarda, Ross Mc.Elwee, Alan Cavalier, Andrés Duque
7.2. Cinema de fotògrafs/fotografia en el documental: Moholy-Nagy, William Klein, Raymond Depardon 
7.3. Redescobriment dels arxius i el paper de l'autor: Losnitza i Forgács 
7.4. Foundfootage i arxiu digital

A8. Transicions
8.1. Dictadura i transició a Espanya: la memòria i l'oblit. Val de l'Omar, Martín Patino, Jaime Chávarri, Llorenç Soler, Jaime Camino
8.2. Esdevenir del Feminisme: Varda, Sloan, Dunye, Hammer
8.3. Territoris-mutació: Ujica, Keiller, Wilkerson, Glavonic, Mograbi, Heise

A9. Noves imatges documentals. Documental expandit i immersiu
9.1. Experiències immersives: la imatge interfície
9.2. Realitat Virtual: immersió, empatia i interactivitat 
9.3. Webdocumental 
9.4. Documental d'animació
9.5. Storytelling en realitat virtual (casos d'estudi)

 

BLOC B: PROCÉS DE CREACIÓ AL DOCUMENTAL

B1. La idea

b1.1. Idea, història, sinopsi
b1.2. Tipus, topos i re/cerca
b1.3. Documentació i fonts

B2. El guió documental

b.2.1 Característiques del guió documental
b.2.2. Guió de rodatge
b.2.3. Guió en el muntatge

B3. Els personatges

b.3.1. Selecció i treball previ
b.3.2. Tractament visual i sonor
b.3.3. Qüestions ètiques en el treball amb els personatges

B4. Estructures, recursos narratius i posada en escena

b.4.1. Organització narrativa del material documental
b.4.2. Observar o provocar
b.4.3. Seqüència, durada i presa
b.4.4. Tractament i concepció global
b.4.5. So, paraula i música
b.4.6. Narrador, entrevista, diàleg

B5. Realització, mirada i pols documental

b.5.1. Models de rodatge
b.5.2. Punt de vista
b.5.3. Condicionants del material

B6. Arxiu i document: material visual i sonor

b.6.1. Rastres heterogenis del real
b.6.2. Integració de materials i estil
b.6.3. Dinamització, posproducció, animació

B7. El muntatge documental

b.7.1. Guió i muntatge
b.7.2. Ritme i estructura
b.7.3. El Muntatge de la paraula
b.7.4. Muntatge i discurs

B8. Producció, distribució i exhibició: el documental i la indústria

b.8.1. Disseny de l'estratègia de finançament i comercialització
b.8.2. Circuits de producció i exhibició: festivals de cinema documental 
b.8.3. Plataformes documentals i documental interactiu
b.8.4. Tendències en la producció i distribució documental

El Bloc A i el Bloc B es treballaran simultàniament, no seran consecutius

Activitats d'aprenentatge


Examen Final (un per trimestre)

Es podrá optar a fer un examen per trimestre o un únic examen final.

L'estudiant haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 per tal que les altres activitats avaluatives siguin preses en consideració per a calcular la qualificació.

[competències: G2, G3, G5, E14]

Peça de muntatge en càmera

Ideació, planificació i enregistrament d'una peça de 5 minuts de durada de muntatge en càmera.
Activitat individual. Cada alumne ha d'escollir una franja horària d'entre les 24 hores del dia en la qual realitzarà la seva peça; l'hora haurà de reflectir-se en algun moment del vídeo.
La temàtica es plantejarà en classe. 

[competències: G2, G5, E14, E5]

Si es presenten restriccions per a gravar en exteriors es manté la lògica de l'activitat amb enregistraments des de casa amb càmeres pròpies.

Documental de creació de 20 minutos
Elaboració d'un documental de creació de 20 minuts de durada.
Activitat en equips de 3-5 persones  amb funcions definides (responsables però col·laboratives)
Es cobriran les fases de preproducció, guió, realització, edició, postproducció i disseny de comercialització/ pla de difusió

[competències: G2, G3, G5, E14, E5, T2]

Si es presenten restriccions per a gravar en exteriors es donaran opcions enregistrament de testimoniatges per webcam o d'enregistraments quotidians amb cámeres pròpies.

Crítiques cinematogràfiques

Crítica cinematogràfica especialitzada: estética, estructura, significació en la història del documental, materials, estructura narrativa, etc.
S'han de lliurar el dimarts següent a la finalització de l'explicació del tema amb el qual es relacionen.
El lliurament ha de ser en paper i per Turnitin
Dues pàgines màxim, notes al peu al final i il·limitades. La bibliografia utilitzada ha de ser especialitzada.
Correcció ortogràfica (-0’25 punts per falta)
Els plagis equivaldran a una qualificació de 0 punts a l'apartat sencer de crítica cinematogràfica, això vol dir que es perdrà el 15% de la nota final.

Crítica extra

Hi ha la possibilitat de millorar la qualificació o augmentar la mitjana si es realitza voluntàriament una crítica del Festival de Cinema d'Autor, de L’Alternativa, del IN-EDIT, de la Mostra Internacional de Films de Dones o del Documental del Mes.

MINIPUT: Mostra de Televisió de Qualitat

CCCB, Barcelona. 10:00 a 22:00 hores. 

Els alumnes han d'acudir a la Mostra i d'entre els nous formats del real visionats fer una selecció de programació per a la televisió catalana. Una vegada seleccionat el format hauran d'explicar quins canvis aplicarien, per a quin canal el desenvoluparien, en quina franja horària s'emetria, etc.  Cada grup ha de justificar la selecció i explicar el perquè de les transformacions que s'iimplementaran en l'adaptació.
Tasca en grup. Obligatòria. 

http://miniput.cat/

[competències: G2, G3, G5, E14 E5, T2]

En cas de modificacions, es buscarà l'opció de seguir l'esdeveniment online. En cas de cancel·lació es reemplaçaran per altres pel·lícules equivalents.

Peça sonora

Creació d'una cartografia sonora. Sobre 5 minuts d'imatges ja gravades del Documental de creació de 20 minutos es confeccionarà un nou camp sonor a través d'enregistraments de nous audios. Implicacions: escolta activa i reflexiva. 
Activitat en grup, format pels equips ja constituïts per a l'elaboració de Documental de creació.

[competéncies: G2, G3, G5, E14]

Si es presenten restriccions per a gravar en exteriors, els enregistraments necessaris per a realitzar la nova escolta dels 5 minuts es realitzaran en l'àmbit domèstic.

Visita Museu d'Art de Mataró (MAC)

En relació amb l'activitat de Peça Sonora es visitarà l'exposició titulada Mataró: De mancos a Djembereng. Paisatje Sonor d’una Ciutat, organitzada pels els membres de l’Associació Mapasonor al Museu d'Art de Mataró (MAC). Es proposa un talles presencial de presentació i discussió sobre el que és la disciplina del “paisatge sonor” i les seves possibilitats creatives dins la creació partint del so documental, i un anàlisi a fons de la proposta expositiva dins la filosofia de l’associació Mapasonor.

Sistema d'avaluació


a) Examen Final (25%)

b)Treball Individual (25%)

    b1.Peça de muntatge en càmera (10%)

    b2. Crítiques cinematogràfiques (15%)

c) Treball col.lectiu (50%)

    c.1 Documental de 20 min. (30%) 

    c.2 Peca sonora (10%)

    c.3 Teaser (5%)

    c.4 Trailer (5%)

d) Activitats presencials obligatòries: Selecció programació MINIPUT i Documental del mes (subjecte a la programació)

L'estudiant haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 per tal que les altres activitats avaluatives siguin preses en consideració per a calcular la qualificació.

Recuperació

Només és recuperable l'examen teòric. En cas d'haver fet dos parcials la mitjana dels quals resulti suspesa, els estudiants hauran de presentar-se a un únic examen de recuperació de tota la matèria.


FILMOGRAFIA  (Aquesta filmografia és obligatòria, per tant és matèria d'avaluació).

Nanook el esquimal (Francis i Robert Flaherty, 1922)

Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Walter Ruttmann, 1928)

El hombre de la cámara (Dziga Vértov, 1929)

Lluvia (Joris Ivens, 1929)

Tierra sin pan 'Las Hurdes' (Luis Buñuel, 1933)

Night mail (Harry Watt, Basil Wright,1936)

El triunfo de la voluntad (Leni Riefenstahl, 1936-37)

The River (Pare Lorentz, 1950)

Les maîtres fous (Jean Rouch, 1955)

Noche y niebla (Alain Resnais, 1955)

Cartas de Siberia (Chris Marker, 1957)

Moi, une noir (Jean Rouch, 1958)

Primary (Robert Drew, 1960)

Chronique d'un été (Jean Rouch i Edgar Morin, 1961)

The war game (Peter Watkins, 1965)

52 Domingos (Llorenç Soler, 1966)

Titicut Follies (Frederik Wiseman, 1967)

Salesman (Hermanos Albert i David Maysles, 1968)

El desencanto (Jaime Chávarri, 1976)

Agarrando pueblo (Luis Ospina i Carlos Mayolo, 1977)

Queridísimos verdugos (Basilio Martín Patino, 1977)

Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (Marta Rodríguez i Jorge Silva, 1982)

Sans Soliel (Chris Marker, 1983)

Tokio Ga (Wim Wenders, 1985)

The thin blue line (Errol Morris, 1988)

Ser y tener (Nicolas Philibert, 1992)

London (Patrick Keiller, 1994)

In and out Fashion (William Klein, 1994)

Casas Viejas (Basilio Martin Patino, 1996)

Monos como Becky (Joaquim Jordà, 1999)

Buena Vista Social Club (Wim Wenders, 1999)

Out of the present (Andrei Ujica, 1999)

Tren de sombras (Jose Luis Guerín, 1999)

Los espigadores y la espigadora (Agnès Varda, 2000)

Bright Leaves (Ross Mc.Elwee, 2002)

Los rubios (Albertina Carri, 2003)

Tarnation (Jonathan Caouette, 2003)

Capturing the Friedmans (Andrew Jarecki, 2003)

Grizzly Man (Werner Herzog, 2005)

Santiago (Joao Moreira-Salles, 2006)

Wide awake (Alan Berliner, 2006)

Blockade (Sergei Loznitsa, 2006)

Can Tunis (Paco Toledo y José González Morandi, 2006)

Waltz con Bashir (Ari Folman, 2008)

48 (Susana De Sousa Dias, 2009)

Cuchillo de palo (Renate Costa, 2010)

Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

5 Broken Cameras (Emai Burnat y Guy Davidi, 2011)

Resistencia en la línea negra (Amado Villafaña, Saúl Gil y Rafael Mojica, Silvestre Gil Zarabata,  2011)

Tralas luces (Sandra Sánchez, 2011)

Searching for the Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012)

La mirada del silencio (Joshua Oppenheimer, 2014)

The special need (Carlo Zoratti, 2013)

Machine gun or Typewriter? (Travis Wilkerson, 2015)

Cinema novo (Eryk Rocha, 2016)

I am not your negro (Raul Peck, 2016)

Ensayo final para utopía (Andrés Duque, 2016)

Muchos hijos, un mono y un castillo (Gustavo Salmerón, 2017)

 

Bibliografia


Bàsic

Bruzzi, Stella. New Documentary. A critical Introduction. Indianapolis: Indiana University, 2000.

Català, Josep María y Cerdán Josetxo. "Después de lo real. Pensar las formas del documental hoy" . Valencia: Archivos de la Filmoteca Valenciana, (oct-feb 2007-2008).

Nichols, Bill. La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós, 1997

Rabiger, Michael. Tratado de dirección de documentales. Barcelona: Ediciones Omega, 2006.

Barreiro, Maria Soliña. De madera y niebla: Esbozo crítico del cine documental español. México DF: Icónica, Otoño 2013.

Català, Josep María y Cerdán Josetxo. . Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. . Madrid: Ocho y Medio,
2008.

Cuevas Efrén. El cine autobiográfico en España: una panorámica. RILCE 28.1 , 2012.

Nichols, Bill. Introducción al documental. México DF: Universidad Autónoma de México, 2013

Barnow, Erik. El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa, 1998.

Weinrichter, Antonio. El cine de no ficción: desvíos de lo real. . Madrid: T&B Editores, 2005.

Sucari, Jacobo. El documental expandido: pantalla y espacio. Barcelona: UOC, 2013

Català, Josep María. Estética del ensayo. La forma ensayo, de Montaigne a Godard. Valencia: Publicaciones de la Universitat de València, 2014.

Cuevas Efrén. Del cine doméstico al autobiográfico: camino de ida y vuelta en Cineastas frente al espejo. Madrid: T&B Editores, 2008

Luna, Maria; Mora, Pablo y Samper, Daniela (Eds.). Territorio y memoria sin fronteras. Nuevas estrategias para pensar lo real. Cuadernos de Alados. Bogotá: Editorial PUJ, 2020.

Gómez Segarra, Manuel. Quiero hacer un documental. Madrid: Ediciones Rialp, 2008. 

Stara, Daniela. Por una reconstrucción crítica de Glauber Rocha. Revista Cinemas d’Amerique Latina. N. 24, 2016, pp. 40-53.

García López, Sonia y Gómez Baquero Laura. Piedra, papel y tijera. El collage en el cine documental. Madrid: Ocho y medio, 2009.

Rouch, Jean. Ciné Ethnography. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Breschand, Jean. El documental, la otra cara del cine. "Los pequeños cuadernos de Cahiers du Cinema", Barcelona, Paidós: 2004

Complementary

Cerdán, Josetxo. y Torreiro, Casimiro. Al otro lado de la ficción. Trece documentalistas españoles contemporáneos. Madrid: Cátedra, 2007

Ledo, Margarita. Cine de fotógrafos.. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

Torreiro, Casimiro. Realidad y creación en el cine de no-ficción. Madrid: Cátedra, 2010

Ledo, Margarita. Del cine ojo al Dogma 95. Paseo por el amor y muerte del cinematógrafo documental. Barcelona: Paidós, 2004.

Renov, Michael. Theorizing Documentary. Londres: Routlege, 1993

Sellés, Magdalena. El documental. Barcelona: UOC, 2008

Luna, Maria. Mapping heterotopias in Colombian documentary films. En Iván Villarmea y Filippa Rosario (Eds.). New approaches to cinematic spaces. Londres: Routledge. pp. 166-178