Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Roberto Dopeso Fernández

Descripció


Identificar i vincular els conceptes de proposta de valor i preu en la definició de qualsevol model de negoci.

Entendre el concepte de costos i com aquests es relacionen amb la determinació del preu d'un producte.

Comprendre que és el que fa la nostra competència en termes de preus i si això ha de ser un punt de paritat o un punt de diferència.

Entendre els diferents models de demanda i veure quin efecte tenen sobre el preu que podem fixar.

Desenvolupar les habilitats per a realitzar la planificació i execució d'un programa de preus

Resultats d'aprenentatge


Analitzar la competència empresarial i identificar mercats i clients comprenent el comportament dels consumidors i utilitzant les eines tecnològiques del Màrqueting

Metodologia de trabajo


La metodologia consisteix en la combinació de diferents tipus d'activitats que en combinació busquen el desenvolupament dels continguts temàtics d'una forma dinàmica i convenient. Les activitats que composen aquesta metodologia són les següents:

 • MD1. Classe magistral
 • MD3. Presentacions
 • MD4. Càpsules de vídeo
 • MD5. Seminaris
 • MD6. Debats i fórums
 • MD7. Estudis de cas
 • MD9. Resolució de problemes i exercicis
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

Es recomana que els alumnes portin ordinador portàtil per a les sessions teòriques en les quals s'han de resoldre casos per permetre el treball col·laboratiu i l'elaboració del report escrit del mateix que s'ha d'adjuntar al Campus Virtual per a ser avaluat.

Algunes classes i materials de lectura / treball seran completament en anglès.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1

 

 

 

El concepte de valor.

• El concepte de valor en un model de negoci

• Valor per necessitat

• Valor per resolució

• Valor real vs. valor percebut

• Increment de valor millora contínua

Tema 2

Costos i la seva Relació amb el Preu

• Costos rellevants vs irrellevants per a la fixació de preus

• El concepte de marge de beneficis

Tema 3

La competència i la seva influència en els Preus

• Anàlisi dels Preus de la Competència

• Punts de Paritat

• Punts d’ Diferència

• Segments de Mercat i Voracitat de la Competència

• Resposta als canvis de preus dels competidors

Tema 4

Demanda

• Models de demanda

• Preus fixos

• Preus dinàmics

Tema 5

Preu vs Valor.

• Vinculació de preu i valor generat

• Concepte de sobrevalor

• Alineació / Desalineació de l'estratègia de preus amb l'estratègia de valor.

Tema 6

Estratègies de Preu

• Integració Costos + Competència + Demanda + Valor

• Dissenyant l'estratègia de preu

• El preu i les altres P 's del Màrqueting

• Productes que no tenen un preu

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF10. Cerca, lectura i elaboració de recencions/comentaris de text sobre bibliografia/informació usant les TIC o la plataforma virtual.

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

- Avaluació Continuada 60% SE2. (Exercicis Teòrics, Casos Pràctics, Control de Lectura, Discussió d'Articles) i SE1 (Participació en Classe)

- Examen Final 40% SE4 (Es requereix aprovar l'examen final per passar el curs)

Hi haurà una recuperació en acabar el trimestre. Només es recuperarà la qualificació de l'Examen Final, de manera que un 60% de la nota és irrecuperable.

Bibliografia


Bàsic

Parkin, M., Powell, M., & Matthews, K. (2014). Economics. Harlow: Pearson.

Smith, Tim J. (2012) Pricing Strategy: Setting Price Levels, Managing Price Discounts, & Establishing Price Structures. Mason, Oh: South-Western Cengage Learning.

Nagle, Thomas T., and John E. Hogan. (2006) The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

Complementary

Anderson, C. (2009). Free: The future of a radical price. New York: Hyperion.

Kotler, Philip ; Keller, Kevin (2011). Marketing Management. 14th Edition. Prentice-Hall

Kotler, Philip, and Gary Armstrong. (2010) Principles of Marketing. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

De Jaime Y Eslava Jose´ (2007) Pricing: Nuevas Estrategias De Precios. Madrid: ESIC.

CLARK, Tim. (2012): “Tu modelo de negocio” (2ª Edición). Deusto (Grupo Planeta).

OSTERWALDER A. & PEIGNER, Y. (2010). Business Model Generation: a handbook for visionaries, game changers and challengers. Wiley published.