Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Josep Mª Raya Vilches

Descripció


• Aplicar tècniques estadístiques qualitatives i quantitatives per a la recerca de mercats
• Plantejar, organitzar, realitzar i presentar un projecte de recerca de mercats  i utilitzar els resultats obtinguts per a la presa de decisions

Capacitat per reconèixer, familiaritzar-se i utilitzar tècniques estadístiques a l’hora de prendre decisions de mercat. Tot aquest enfocament farà compatible la capacitat per calcular manualment les diverses eines per un conjunt reduït de dades amb la capacitat d’utilitzar i analitzar i interpretar les sortides (outputs) dels softwares estadístics. Algunes preguntes que es resoldran al llarg del curs amb el que sabrem: Com sabem que companyia gasta més en publicitat? Són les despeses en publicitat de les companyies molt similars o són molt dispersos? Estan associades vendes i publicitat?Què ens diu l'eina de Google correlate?Podem conèixer la rendibilitat d'una any de educació? Quant augmenta el preu d'un habitatge a Barcelona en augmentar la seva superfície en un metre quadrat?Quant és l'efecte estacional d'Agost per al nombre de followers a un compte de twitter? Quin és el valor esperat que obtindrà un empresari davant la decisió de pujar o no el preu?Com és la probabilitat que un blog tingui 1000 visites demà si sabem que les visites en els blogs a Espanya segueix una determinada distribució normal? Què podem extreure de l'anàlisi d'un text del client?

 

Resultats d'aprenentatge


Comprendre els fonaments generals del funcionament d'una empresa des de la seva perspectiva estratègica, d'organització, funcional i social

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD2. Conferències
 • MD5. Seminaris
 • MD7. Estudis de cas
 • MD9. Resolució d'exercicis i problemes

En les sessions presencials amb tot el grup es combinaran sessions de teoria amb sessions de resolució d'exercicis a mà i mitjançant casos pràctics amb dades d’empreses reals.

En les sessions pràctiques els estudiants treballaran exercicis i bases de dades amb el programa Minitab/SPSS/R (a determinar). Caldrà portar portàtil a l’aula.

Hi haurà una conferència d’un/a professional que utilitza l’Estadística aplicada al Marketing. Ja sigui en investigció de mercats, big data o posicionament estratègic.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


 

Tema 1

 

Introducció

 • Conceptes bàsics: població, mostra, tipus de mostreig, variables, tipus de variables, dades i tipus de dades. Text mining.

Tema 2

Estadística Unidimensional

 • Mesures de centralització
 • Mesures de dispersió
 • Mesures de simetria
 • Mesures de curtosi
 • Cas 1:empresa de marketing

Tema 3

Estadística bidimensional

 • Associació de variables quantitatives: regressió lineal
 • Associació de variables qualitatives
 • Cas 2:relació entre vendes i publicitat

 

Tema 4

Sèries temporals

 • Components d’una sèrie temporal
 • Desestacionalització d’una sèrie temporal
 • Cas 3: anàlisi de sèrie de vendes

 

 

Tema 5

Probabilitat

 • Conceptes bàsics
 • Distribucions discretes: distribució binomial
 • Distribucions contínues: distribució normal

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sesions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal

 

Exercici Estadística descriptiva. Individual (Dins i fora de l'aula)

Test estadistica descriptiva. Individual (Dins i fora de l'aula) . Virtual

Exercici associació entre variables quantitatives. Individual (Dins i fora de l'aula)

Exercici associació entre variables qualitatives. Individual (Dins i fora de l'aula)

Exercici de sèries temporals. Individual (Dins i fora de l'aula)

Test associació entre variables quantitatives i qualitatives i sèries temporals. (Dins i fora de l'aula) . Virtual

Exercici de distribució binomial. Individual (Dins i fora de l'aula)

Exercici de distribució normal. Individual (Dins i fora de l'aula)

Test de probabilitat. (Dins i fora de l'aula) . Virtual

Treball amb software informàtic. Grup (Dins i forma de l'aula)

Examen. Individual

 

L'assignatura es realitzarà seguint un model híbrid que s'especificarà sessió a sessió en un cronograma que es lliurarà el primer dia de classe. Les sessions seran presencials, presencials per una part del grup i streaming sincrona per l'altra, i presencials per una part del grup i asincrona per l'altra part.

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:
- SE4. Examen final de trimestre: 60%. Nota mínima 3.5 sobre 10.
- SE2. Treball amb base de dades: 30%
- SE2. Lliurament d'exercicis i pràctiques proposades: 10% 

Hi haurà una recuperació al iniciar el següent trimestre. Només es recuperarà l’examen. A l’altra 40% és mantindrà la nota de l’avaluació trimestral.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.