Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Second and third quarters

Crèdits: 8

Professorat: 

Estela Pombo Gutiérrez

Competències


Competències específiques
  • E6_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting utilitzant tècniques avançades i innovadores

     

Competències transversals
  • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

Descripció


L'assignatura posa a l'alumne en contacte amb les nocions bàsiques jurídiques, així com la terminologia jurídica de l’àmbit del dret mercantil i laboral. Aplicar la legislació mercantil en els casos pràctics que es troben en la realitat econòmica. Observar el dret com instrument social que acota les relacions i negocis jurídics de caràcter laboral

Resultats d'aprenentatge


Aplicar coneixements sobre el Dret i les seves implicacions en l'àmbit econòmic. En particular, sobre el Dret dels contractes amb les relacions econòmiques i ambn les relacions laborals.

Metodologia de treball


Sessions teòriques


MD1. Classe magistral. Sessions de classe expositives basades en l’ explicació del professor en la que assisteixen tots els estudiants matriculats en l’ assignatura.
MD3. Presentacions. Formats multimèdia que serveixen de suport a las classes presencials.


Aprenentatge dirigit


MD7. Estudi de casos. Dinàmica que parteix de l’ estudi d’un cas, que serveix per a contextualitzar a l’ estudiant en una situació concreta, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup entre els estudiants.


Aprenentatge autònom


MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.
MD11. Tutories no presencials. Per a les que l’ alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


DRET MERCANTIL (2N TRIMESTRE)

TEMA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET.

TEMA 1: INTRODUCCIÓ AL DRET EMPRESARIAL.

EL DRET EMPRESARIAL EN SENTIT AMPLI I ESTRICTE. EL DRET MERCANTIL COM A EIX DEL DRET EMPRESARIAL.

TEMA 2: L’EMPRESARI MERCANTIL.

EMPRESARI INDIVIDUAL. EMPRESARI SOCIAL NO MERCANTIL. EMPRESARI SOCIAL MERCANTIL. EL REGISTRE MERCANTIL

TEMA 3: EL REGISTRE MERCANTIL.

TEMA 4: LA REPRESENTACIÓ MERCANTIL.

TEMA 5: ELS CONTRACTES MERCANTILS.

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES. ELS DIFERENTS TIPUS DE CONTRACTES MERCANTILS.

TEMA 6. SOCIETATS MERCANTILS

ANÀLISIS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL. LA SOCIETAT ANÒNIMA. LA SOCIETAT LIMITADA. DIFERENCIES Y SIMILITUDS.

TEMA 7: EL CONCURS DE CREDITORS.

ANÀLISIS DE LA LLEI CONCURSAL. CONEIXEMENT DEL PROCEDIMENT CONCURSAL.

TEMA 8: LA COMPETÈNCIA EMPRESARIAL

ANÀLISIS DE LAS NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LA COMPETÈNCIA EMPRESARIAL.

TEMA 9: LA PROPIETAT INDUSTRIAL Y LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

 ANÀLISIS DE LAS NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LA PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL.

TEMA 10: L’EMPRESA I EL MEDI AMBIENT.

 ANÀLISIS DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT APLICAT A L’ EMPRESA.

DRET LABORAL (3r TRIMESTRE)

TEMA 1 PRINCIPIS GENERALS DEL DRET:

 EL DRET LABORAL  LES FONTS DEL DRET LABORAL  ELS PRINCIPIS D’ APLICACIÓ DEL DRET LABORAL. L’ ADMINISTRACIÓ LABORAL. LA JURISDICCIÓ LABORAL

TEMA 2 LA RELACIÓ LABORAL COL·LECTIVA:

LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA. ELS CONFLICTES COL·LECTIUS. LA VAGA. EL TANCAMENT DE L’EMPRESA. ELS REPRESENTANT DELS TREBALLADORS

TEMA 3 LA RELACIÓ LABORAL INDIVIDUAL:

CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE TREBALL. ELEMENTS DEL CONTRACTE DE TREBALL. ELS SUBJECTES DEL CONTRACTE DE TREBALL. TREBALLS EXCLOSOS DE LA LEGISLACIÓ LABORAL. RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL. ASPECTES BÀSICS DEL CONTRACTE DE TREBALL. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL. MODIFICACIONS SUBSTÀNCIALS DEL CONTRACTE DE TREBALL. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL.

TEMA 4 EL SALARI

EL SALARI: CONCEPTES SALARIALS I NO SALARIALS. LA NÒMINA. LA QUITANÇA.

TEMA 5 LA SEGURETAT SOCIAL:

EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL. RÈGIMS DE LA SEGURETAT SOCIAL. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SEGURETAT SOCIAL. OBLIGACIONS DE L’ EMPRESARI AMB LA SEGURETAT SOCIAL. PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Activitats d'aprenentatge


Assistència continuada a les diferents sessions

Treball personal mitjançant la lectura dels textos recomanats, la realització d'exercicis, redacció de treballs i estudi personal de continguts i procediments.

Treball amb el docent i amb altres grups d'alumnes a la classe.

Treball amb el seu grup de recerca i defensa davant de la resta de companys i docent

Sistema d'avaluació


L’ avaluació de l’ assignatura es composarà del promig entre la nota obtinguda en el 2n i 3r trimestre (part mercantil i laboral) sempre que cadascuna d' elles sigui igual o superior a 5 sobre 10.

Càlcul per l'obtenció de la nota referent al dret empresarial ( 2n trimestre + 3r trimestre ):

60% de la nota s’ obtindrà de l’ examen final del trimestre que inclourà preguntes de tipus test i algunes preguntes a desenvolupar,. Cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 perquè faci promig amb les altres notes d'avaluació continua del cada trimestre.

30% nota del seguiment trimestral avaluació acumulativa composta de: (al obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 perquè faci promig amb les altres notes)

1.- realització de casos pràctics i qüestionaris : preparació prèvia correcció fora de classe i / o avaluació i correcció en sessió a classe. Recerca legal i de terminologia jurídica preparació fora de classe i correcció per part del docent.

2.- treball en grup de recerca d’ informació respecte a un tema monogràfic o seminaris. Treball realitzat pels alumnes fora de classe i defensat oralment en sessió de classe.

10% de la nota per assistència a les classes i actitud.

 EXAMEN RECUPERACIÓ en cas de suspendre l'assignatura només es podrà recuperar les parts corresponents als exàmens finals (60% de cada trimestre), es guardarà la nota de les activitats desenvolupades durant el curs de les parts aprovades pràctiques . Nota mínima de la prova de recuperació ha de ser de 5 sobre 10. Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Código de comercio y Legislación complementaria. BOE. 2020.

Derecho Romano. Antonio Fernández de Bujan. 2019. Ed. Aranzadi.

Lecciones de Derecho Concursal. Mª Isabel Candelario Macias. 2012. Ed. Tecnos.

Lecciones de derecho Mercantil. Jimenez Sanchez. 2019. Ed. Tecnos.

Memento Sociedades Mercantiles. 2020.

Sistema de Derecho Civil. Luis Díez Picazo. 2018. Ed. Tecnos.

Manual del derecho del Trabajo. 2019. Ed. Tirant lo Blanch.