Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Aida Martori Muntsant

Descripció


El màrqueting de continguts és una estratègia que consisteix en oferir continguts interessants i útils per apropar-nos als nostres clients. Es tracta de textos llargs o curts, vídeos, imatges, podcasts, infografies... segons les característiques de l'audiència i també de la pròpia empresa. És un plantejament 2.0 que fuig de demanar als clients i potencials clients que comprin determinats productes o serveis i aposta per compartir amb ells continguts que els ajudin a resoldre els seus problemes i els facilitin la feina o un aspecte concret de la seva vida. 

L’assignatura capacita l'alumne a entendre els diferents continguts generats per a qualsevol empresa en l'entorn digital, de manera que es pugui relacionar amb els principals stakeholders (empleats, clients, accionistes, mitjans de comunicació, mitjans digitals, bloggers, comunitats, etc.).

L'alumne aprendrà a redactar continguts corporatius i a crear continguts en diferents formats multimèdia.

L'alumne serà capaç d'integrar els continguts en una narrativa transmèdia i reconeixerà les tècniques d'storytelling.

L'alumne treballarà amb textos i vídeos corporatius reals i analitzarà les principals claus, encerts i errades.

 

Resultats d'aprenentatge


Comunicar el procés a través de Comunicació Integrada Corporativa mitjançant l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic, a través del coneixement de la realitat de l'empresa i adaptat a les xarxes socials

 

 

Metodologia de trabajo


 • MD1. Classe magistral
 • MD2. Conferències
 • MD4. Càpsules de vídeo
 • MD5. Seminaris
 • MD6. Debats i fórums
 • MD7. Estudis de cas
 • MD8. Jocs de rol
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

 

 • Formes agrupament estudiants: Les sessions pràctiques de l'assignatura estaran dividides en dos grups (A i B). Cadascun dels dos grups realitzarà els seminaris en un dia designat pel professor/a.
 • Els alumnes de cada grup (A i B) hauran de conformar al seu torn grups de treball més reduïts per realitzar les activitats proposades. 

El plantejament de l'assignatura serà sensible a incorporar la perspectiva de gènere en totes les vessants possibles, des del continguts a les dinàmiques de treball i participació de l'alumnat. S’empraran metodologies que propiciïn la igualtat de gènere i les actituds no sexistes que facilitin la intervenció a l'aula tant dels alumnes com de les alumnes.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 

Continguts


Tema 1: Introducció al màrqueting de continguts

 • Definició del concepte
 • Inbound màrqueting
 • Creació de continguts. Tipologia de continguts corporatius digitals

Tema 2: El context comunicatiu del màrqueting

 • Màrqueting en la societat connectada
 • Els prosumers
 • La comunicació en l’entorn 2.0

Tema 3: Storytelling

 • Empreses narradores
 • Creació de missatges motivadors

Tema 4: Elaboració de continguts i escriptura

 • Tècniques de redacció: piràmide invertida, KISS
 • Escriptura 2.0: patró de la F, hipervincles, negretes, destacats
 • Curació de continguts

Tema 5: Eines del màrqueting no intrusiu

 • Web corporativa
 • Bloc
 • Newsletter
 • Notes i Convocatòries de premsa
 • E-books
 • Whitepapers
 • Xarxes Socials

Tema 6: Formats multimèdia

 • Podcast
 • Vídeo
 • Webinars
 • Infografies
 •  

Tema 7: El transmèdia al màrqueting de continguts

Tema 8: Noves tendències

 

 

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF10. Cerca, lectura i elaboració de recencions/comentaris de text sobre bibliografia/informació usant les TIC o la plataforma virtual.

 

 

 

Sistema d'avaluació


SE2: Treball grupal (bloc de continguts).  30%

SE2: Activitats avaluables.  15%

SE3: Exposicions: Presentació del treball grupal. 10%

SE4: Examen final.  35%

SE5: Portafoli de continguts.  10%

 

• L'assignatura és presencial i s'ha de seguir des del principi del curs.

• Les pràctiques entregades fora del període establert i pel canal establert no computen nota.

• Si un alumne/a és expulsat/da de classe té l'assignatura suspesa directament sense possibilitat de recuperació.

• Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar l'examen final, independentment que la mitjana global de l'assignatura resulti aprovada (no és així en el cas del treball grupal)

 

 

Bibliografia


Bàsic

Eva Sanagustín (2013). "Marketing de contenidos". Madrid: Anaya Multimedia. 

Mario Tascón (dir.) (2012) “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

SANAGUSTÍN (2017), Eva. Manual de blogging. Guía para crear y rentabilizar tu blog. Barcelona: UOC.

Christian Salmon (2008). “Storytelling”. Barcelona: Ediciones Península. 

HOUGHTON, Robin (2014). Blogging: Escritura creativa. Barcelona: Océano.

Complementary

SANAGUSTÍN, Eva (2017). Plan de contenidos para medios sociales. Barcelona: UOC.

FREIRE SÁNCHEZ, Alfonso (2017). ¿Cómo crear storytelling de marca? De la teoría a la práctica profesional. Barcelona: UOC.

CAMUS, Albert (1942). L’Estrany.

CANO PLÁ, Luis María (2007). El poder del ingenio: Estrategias creativas de éxito en marketing y publicidad. Madrid: Centro de Estudios Financieros.

LORÁN HERRERO, María Dolores (2017). La comunicación audiovisual en la empresa. Formatos, nuevas fórmulas y usos. Barcelona: UOC. 

GUALLAR, Javier; LEIVA-AGUILERA, Javier(2013) .El Content curator: guía básica para el nuevo profesional de Internet. Barcelona: Editorial UOC.

ZEISER, Anne (2015). Transmediamarketing: From film and tv to games and digital media. Ed.Focal Press.

ESCALONA, Núria DigiTalk: Del màrqueting directe a la comunicació 2.0. Barcelona:Editorial UOC.