Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Rosell Segura

Competències


Competències bàsiques
 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E8_Organitzar les operacions productives de l'empresa

   

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L'àrea d’Operacions és una de les principals funcions de qualsevol organització i es refereix a la gestió de la creació de béns o serveis. Aquestes activitats tenen lloc a totes les empreses públiques i privades. La Direcció d’Operacions es pot definir aleshores com la direcció dels recursos que es necessiten per generar els béns o els serveis d'una organització. El camp de la Direcció d’Operacions s'enfronta actualment a gran reptes degut principalment a la globalització, la creació de nous productes i serveis, la incorporació de noves tecnologies i la necessitat d'integració amb altres funcions de l'empresa. Per això, és important conèixer les activitats de l'àrea d’Operacions i saber com gestionar-les eficientment.

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar els conceptes fonamentals, models quantitatius, solucions i tècniques en la gestió de les operacions. A classe, es desenvoluparan els temes essencials i es discutiran aplicacions empresarials. També s’utilitzaran diferents models quantitatius utilitzats en la gestió d'operacions.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar les funcions principals de l'àrea de Direcció d’Operacions.
 • Relacionar l'àrea d’Operacions amb l'estratègia empresarial i la seva relació amb les altres àrees funcionals de l'empresa, com ara la funció de màrqueting o finances.
 • Identificar i planificar les activitats de producció i operacions bàsiques d'una empresa, com ara: disseny de producte i processos, qualitat total, planificació de la producció, gestió d'inventaris.
 • Utilitzar les eines i metodologies analítiques bàsiques anteriorment esmentades per a la planificació i gestió a l'àrea de producció i operacions.
 • Assumir la necessitat de prendre decisions comercials ètiques amb criteris de productivitat i rendibilitat.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura a través de videoconferència.

MD4 . Càpsules de vídeo : Recurs en format vídeo , que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures . Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

Aprenentatge dirigit

MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que part de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup , entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Continguts


Tema 1

 

Introducció a les operacions

Principals decisions en operacions

 

Objectius de l´àrea

Productes industrials i serveis

 

Variables competitives

 

Indicadors

 

 

Innovació en l`àrea de producció i operacions

   

Tema 2

 

Disseny i desenvolupament de productes/serveis

Raons pel desenvolupament de nous productes i serveis

 

Desenvolupament d´un producte/servei

 

Disseny del producte

 

   Estandarització

 

   Disseny modular

 

   Enginyeria simultània

 

   Automatització

 

Definició del producte

 

   Plànol de muntatge

 

   Llista de materials

 

   Diagrama de flux de processos

 

Millora continua de processos

 

Disseny de serveis

 

Innovació en nous productes i serveis

   

Tema 3

 

Previsions

Definició de previsió

 

Components de la demanda

 

Mètodes de previsió

 

Qualitatius

 

   Estudi de mercat

 

   Mètode delphi

 

   Nivells inferiors

 

   Consens grupal

 

   Analogia històrica

 

Quantitatius

 

   Mitjana mòbil

 

   Allisat exponencial

 

   Doble allisat exponencial

 

   Regresió lineal

 

Errors en les previsions

Tema 4

 

Estratègies de producció

Fabricació en projectes

 

Fabricació en taller

 

Fabricació en proces

 

Fabricació Justo a Tiempo

 

   Pull/Push,  Kanban

 

   Malbaratament

 

   Anivellat de la producció

 

   Tècniques SMED

 

   Línea en forma de U

 

   TPM

 

   Jidoka, 5S

 

Innovació en la fabricació 3D

   

Tema 5

 

Planificació de la producció

Planificació Agregada

 

MRP

   

Tema 6

 

Gestió  d´estocs

Raons de l´estoc

 

Cost de l´estoc

 

Anàlisis ABC

 

Models d´inventaris

 

   Model quantitat fixe (lot econòmic)

 

   Model quantitat fixe amb descomptes

 

   Model de període fix.

 

   Models probabilístics.

 

Innovació en gestió d´estocs.

   

Tema 7

 

Localització

 
 

Estratègies de localització

 

Outsourcing

   

Tema 8

 

Estratègies de la distribució

DRP

 

ECR, CPRF

 

Optimització cadena de subministrament

 

Innovació en la logística

   
   

Tema 9

 

Sostenibilitat en la producció

Producció verda

 

Producció ètica

 

Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS)

Activitats d'aprenentatge


 • Sessions teòriques
 • Treball en grup i individual

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es farà de la següent forma:

 • Examen final:  55%
 • Avaluació continuada: 15%
 • Projecte per equips: 30%

Important: Per aprovar l’assignatura és necessari una nota mitjana mínima de 5 (sobre 10) i una nota mínima a l’examen final de 4 sobre 10.

Recuperació: Només es podrà recuperar la nota de l'examen final (55%). Caldrà una nota mínima de 4 sobre 10 per poder realitzar el promig de qualificacions. És a dir, en la recuperació es mantenen les mateixes variables (examen i avaluació continuada) amb les mateixes ponderacions.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Stevenson: Operations Management. Mc Graw-Hill, 2014. ISBN-13: 978-0078024108

Anderson, Mary Ann, Edward J. Anderson, and Geoffrey Parker. Operations management for dummies. John Wiley & Sons, 2013

Goldratt: The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press; 30th Anniversary Edition edition (July 1, 2014). ISBN-13: 978-0884262748

Heizer, J y Render, B.  "Dirección de la Producción" (Decisiones estratégicas). Ed. Prentice Hall

Heizer / Render: Operations Management. (11th Edition). Pearson education, 2013. ISBN-13: 978-0132863308

R.B. Chase, F.R. Jacobs and N.J. Aquilano,  “Administración de Operaciones”,  ED McGraw-Hill.