Data de publicació:
2021-03-01

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-03-21

Escola Superior de Ciències de la Salut

Personal Docent i Investigador (PDI)

Llista definitiva d’admesos / exclosos

S’obre convocatòria per cobrir 1 plaça de Personal Docent i Investigador (PDI) permanent, a dedicació completa (30 ECTS) en els àmbits de coneixement de:

- Ciències de la Fisioteràpia

- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

I especialment en l’assignatura:

- Esports Col·lectius (Bàsquet)

 

FUNCIÓ A DESENVOLUPAR:

- Disseny i impartició d’assignatures els àmbits de coneixement objecte de convocatòria.

- Elaboració del pla docent de diferents assignatures en els àmbits de coneixement objecte de convocatòria.

- Participació en tasques pròpies de la institució com a PDI permanent.

 

REQUISITS INDISPENSABLES:

- Diplomat/a o Graduat/a en Fisioteràpia. (Cal aportar títol oficial o resguard de pagament del títol oficial).

- Graduat/a o Llicenciat/a en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. (Cal aportar títol oficial o resguard de pagament del títol oficial).

- Entrenador/a Nacional/Superior de Bàsquet. (Cal aportar títol oficial o resguard de pagament del títol oficial) - Máster oficial en en els àmbits de coneixement objecte de convocatòria. (Cal aportar títol oficial o resguard de pagament del títol oficial)

- Estar matriculat/da a un programa de doctorat en els àmbits de coneixement objecte de convocatòria. (Cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant la matrícula pagada del doctorat).

- Experiència docent universitària mínima de 4 anys acadèmics en els àmbits de coneixement objecte de convocatòria. (Cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat).

- Les persones aspirants han de posseir un nivell de català que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants, tal com preveu el decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats dels sistema universitari de Catalunya. En el moment de la signatura del contracte, el candidat escollit podrà optar entre l’acreditació del coneixement o l’ajornament d’aquesta acreditació per un període de dos anys.

 

ASPECTES VALORABLES:

(Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables, és a dir, els candidats admesos)

a. Experiència docent universitària superior a 4 anys acadèmics en els àmbits de coneixement objecte de convocatòria. (Cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat)

b. Recerca vinculada a les Ciències de la Salut, especialment dels graus d’impartició a la Escola Superior en Ciències de la Salut TecnoCampus. (Cal especificar-ho clarament en el CV).

c. Experiència en gestió en els graus dels àmbits de coneixement objecte de la convocatòria. (Cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat expedit per la universitat on s’hagi realitzat).

d. Experiència professional en els àmbits de coneixement objecte de convocatòria. (Cal especificar-ho clarament en el CV).

e. Altres mèrits. La comissió de selecció podrà valorar altres elements del currículum que consideri una aportació al perfil del candidat.

 

PRESENTACIÓ - DEFENSA DE PLAÇA:

(Es convocaran a presentació/defensa de la plaça a les persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV) En aquesta presentació - defensa de plaça davant del tribunal de la comissió de selecció el candidat haurà de:

- Presentar la seva trajectòria professional, acadèmica i científica (10 minuts).

- Impartir una classe magistral reduïda sobre un tema relatiu a l'àmbit de coneixement objecte d'aquesta convocatòria. El candidat pot utilitzar suport audiovisual per impartir la classe (màx. 20 minuts).

- Atendre el torn de preguntes de la Comissió de Selecció (10 minuts).

 

ASPECTES LABORALS:

- Contracte laboral com a professor/a permanent a dedicació completa 30 ECTS. - Horari de matí i tarda

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació: 24/03/2021. La llista provisional esdevé definitiva en data:31/03/2021

Convocatòria de defensa de plaça

Data de publicació: 20/04/2021

Informe final

Data de publicació: 5/5/2021