Data de publicació:
2021-09-30

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-10-20

Escola Superior Politècnica

Personal Docent i Investigador Associat (PDI Associat)

En termini de recepció de sol·licituds

Convocatòria de selecció de PDI associat a temps parcial per al següent àmbit de coneixement afí al grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació:

Ciències Bàsiques

I, en concret, per la impartició d’alguna de les següents assignatures:

Àlgebra, Càlcul, Física

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Impartició d’alguna de les assignatures especificades en la convocatòria del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació i la Doble titulació d’Informàtica i Videojocs.
 • Elaboració del pla docent de l'assignatura en l'àmbit esmentat.
 • Assessorament a la coordinació de grau en la consecució dels objectius de qualitat docent associats al Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació.
 • Funcions pròpies del Personal Docent Investigador del Tecnocampus.

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Titulació universitària de Llicenciat/da, Graduat/da o Enginyer/a.
 • Tenir una activitat laboral principal diferent a l’eventual docència a TecnoCampus. (Aquest requisit es comprovarà i no es formalitzarà el contracte de no complir-se).

ASPECTES VALORABLES DEL CV:

Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 • Estar en possessió del títol de doctor/a. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat). Màx. 5 punts
 • Acreditació AQU/ANECA. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar l’acreditació escanejada). Màx. 3 punts
 • Estar en possessió de màster/postgrau especialitzat. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat). Màx. 2 punts
 • Experiència docent universitària. (Cal especificar-ho clarament al CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat). Màx. 33 punts
 • Experiència professional en el sector afí al grau i a l’àmbit de coneixement de la convocatòria (Cal especificar-ho clarament al CV). Màx. 12 punts
 • Competència en llengua anglesa. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar títols escanejats). Màx. 5 punts

ASPECTES VALORABLES A L’ENTREVISTA:

Es convocaran a entrevista aquelles persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV. La puntuació màxima serà de 40 punts.

 • Presentació CV per part del candidat/a.
 • Entrevista de la comissió de selecció al candidat/a.
 • Domini del català, castellà i anglès, parlat i escrit.

S’OFEREIX:

 • Incorporació al curs acadèmic 2021-22.
 • Contracte temporal com a professor/a associat/da en dedicació parcial (<20 ECTS).

CALENDARI ORIENTATIU:

 1. Publicació anunci:  30/09/2021
 2. Presentació candidatures fins al 20/10/2021
 3. Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: Entre el 21/10/2021 fins al 29/10/2021
 4. Valoració dels candidats admesos per part de la comissió de selecció: a partir del 30/10/2021. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase de presentació seran avisats/des de la data de l’entrevista/presentació per correu electrònic o telèfon.

Per a qualsevol incidència o consulta us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat 

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció