Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Alexandra Masó Llorente

Descripció


  • Introducció als principis estratègics fonamentals del màrqueting al voltant dels quals s'estructura l'activitat comercial de l'empresa.
  •   Anàlisi dels principals factors i protagonistes del mercat, escenari habitual de les activitats del màrqueting.
  • Estudi del comportament del consumidor.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


• Comprendre el comportament del consumidor de béns i serveis turístics
• Aplicar els principis i instruments del Màrqueting utilitzats en la comercialització de destinacions turístiques.
• Desenvolupar el procés de comunicació integrada corporativa i elaborar un Pla de Comunicació Estratègic

Metodologia de trabajo


  • Es combinaran classes magistrals amb seminaris i tutories presencials i treball fora de classe.
  • Discussió de casos pràctics a classe.
  • Participació d'experts del sector amb xerrades i debats.

Continguts


TEMA 1 Concepte i naturalesa del màrketing turístic

TEMA 2 El comportament del consumidor de bens i serveis turístics

TEMA 3 El mercat turístic

TEMA 4 Sistemes d´informació i investigació comercial

TEMA 5 Màrqueting estratègic

TEMA 6 Màrqueting Mix  

TEMA 7 Estratègies comercials

TEMA 8 Màrqueting digital

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


  • Participació i activitats a clase  15%
  • Treball en grup  20%
  • Treball individual  20%
  • Examen final  45%

Important: 

És obligatori presentar-se a l'examen final per a comptabilitzar la resta de l'avaluació, i treure un mínim de 5 sobre 10.

A la recuperació només es podrà recuperar l'examen final.

Bibliografia


Bàsic

Santesmases Mestre, M (2006). "Marketing, conceptos y estrátegias". Ed. Pirámide. 

Kotler,P., Madariaga, J. i Flores Zamora, J. (2011). "Márqueting turístico". Editorial Pearson

Bigné Alcañiz, E, Font Aulet, X. y Andreu Simó L. (2000). “Márqueting de destinos turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo”. Editorial ESIC. Madrid 

 

De la Ballina, F.J. (2017). "Marketing turístico aplicado". Editorial ESIC. Madrid

Complementary

Rodriguez Antón, J.M. i Alonso Almeida, M.M. (2009). "Nuevas Tendencias y Retos en el Sctor Turísmo: un enfoque multidisciplinar". Delta Publicaciones. Madrid. 

Chamard, C. " Le Marketing Territorial, comment développer l'attractivité et l'hospitalité des territoires?". Editorial de Boeck. Brussel·les. 

Precedo Ledo, A (2017). "Marketing de ciudades y territorios: una visión renovada". Dextra Editorial. Madrid.