Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Judith Turrión Prats

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar conceptes econòmics bàsics i el raonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L’objectiu de l’assignatura és oferir una visió del funcionament de l’economia oberta als mercats internacionals. S’introdueixen els aspectes més rellevants associats al comerç i les finances internacionals  i els processos d’integració econòmica amb la finalitat de que l’alumne adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de l’economia mundial.

Resultats d'aprenentatge


Anàlisis de l’actual dinàmica de les relacions econòmiques internacionals sota la perspectiva de patrons innovadors. La globalització marca un nou ordre mundial que resumeix o agrega tot un conjunt de diferents tendències globals, les quals seran estudiades com un fenomen o conjunt de processos essencialment tècnico-econòmics. Així mateix s’estudia quins són els principals impulsors que poden aportar innovació en un entorn internacional cada vegada més competitiu.

Dominar els aspectes matemàtics i estadístics de problemes econòmics i/o de l'empresa per a la presa de decisions.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport  a les classes presencials.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Part 1: Teoria del comerç internacional

 • El model de Ricardo.
 • Factors específics i distribució de la renta.
 • Model de Heckscher-Ohlin.
 • El Model Estàndard de Comerç.

Part 2: Empreses multinacionals

 • Economies externes d’escala i outsorcing.
 • Mercats especialitzats.
 • Decisions d’exportació i contractació externa – internacionalització.
 • Estructures del mercat no competitives i el fenomen d’internalització.

Part 3: Política comercial internacional

 • Els instruments de la política comercial internacional.
 • L'economia política de la política comercial.
 • Controvèrsies sobre les polítiques comercials.

Part 4: Macroeconomia d’una economia oberta i mercats de divises

 • La comptabilitat nacional i la balança de pagaments.
 • Tipus de canvi i mercats de divises.
 • La producció nacional i tipus de canvi.
 • Tipus de canvi fixos i la intervenció al mercat de divises.

 

Activitats d'aprenentatge


L'adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 1. Assistència a les sessions lectives

L’assistència a classe es obligatòria, tot i que, tot el material didàctic serà proporcionat a través del Moodle i el llibre de text obligatori. No obstant l’assistència a les classes no forma part de l’avaluació i no influeix la nota final de l’assignatura. Cal remarcar que l’estudiant qui no participi a les classes s’enfronta amb un volum de material didàctic molt important i per tan pot tenir importants dificultats d’entendre tot aquest material estudiant-lo sol.

       b. Treball individual

L’aprenentatge de l’assignatura implica l’estudi del material explicat a cada sessió, la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i articles de caràcter econòmic. En qualsevol cas el síl·labus penjat a l’aulari virtual (Moodle) explica detalladament tot el contingut del curs.

Sistema d'avaluació


L'avaluació consisteix en tres parts:

 • SE1 Participació en activitats plantejades dins de l'aula:
  • Tests online al final de cada tema (10%)
  • Participació en activitats en clase (10%)
 • SE2 Trabajo en grups (20%)
 • SE4 Examen (60%)
  • L'examen es farà en dues parts, cadascuna amb un pes del 30%. La primera part al final del tema 2 i la segona part al final del tema 4. És necessari aprovar totes dues parts de l'examen (mínim 5 sobre 10). Si no aprova la primera part, l'estudiant pot recuperar aquesta part de l'examen en el segon parcial. Si se suspèn el segon examen parcial, la recuperació és de tot el contingut de l'assignatura.

Els alumnes hauran d’aprovar cada una de les tres parts del curs per separat per aprovar tot el curs (nota mínima de 5 sobre 10 a cada ítem d'avaluació).

Recuperacions

Els alumnes que hagin suspès l’exam tindran dret a la recuperació. Només es pot recuperar l’examen final i no les dues altres parts de l’avaluació continuada. En l'examen de recuperació s'examina tota l'assignatura.

Un alumne que no s'hagi presentat a las dues parts de l'examen NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc (2020). International Economics: Theory and Policy. (Or any other edition)

PUGEL, Thomas (2015) "International Economics". McGraw-Hill Education; Edition 16.

KRUGMAN P., OBSTFELD M., MELITZ M. (2012) “Economía internacional”, 9a Edició, Pearson Education.

Complementary

CORE (2021) The Nation and the World Economy. Chapter 18 of the online book "The Economy" by the CORE Project (also available in Spanish).

WTO and  UNCTAD (2012) "A Practical Guide to Trade Policy Analysis". World Trade Organization and United Nations Conference on Trade and Development. Available on their websites: http://vi.unctad.org/tpa; https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/practical_guide12_e.htm

AUBOIN, Marc; RUTA, Michele. The relationship between exchange rates and international trade: a literature review. World Trade Review, 2013, vol. 12, no 3, p. 577-605.