Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Jose Ramón Mariño Castro

Descripció


 • Comprensió de les diverses figures impositives que incideixen sobre una empresa turística: a nivell local, autonòmic i central.
 • Elaboració de les liquidacions de les diverses figures impositives.
 • Relació de les figures impositives dins d'un context europeu i mundial en el marc de la imposició indirecta.
 • Liquidació dels principals impostos indirectes que tenen relació amb l'activitat turística.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar i aplicar normativa legal del dret privat

Metodologia de trabajo


 • Els alumnes han d’aconseguir uns coneixements conceptuals que facilitin la comprensió del treball a realitzar; aquesta part es pretén aconseguir mitjançant l’assistència a classe i amb l’estudi dels llibres que són a la bibliografia.

   La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

 •  Per últim, la manera de realitzar cadascuna d’aquestes  tasques amb la suficient cura, dedicació, i qualitat en el treball,  tenint en compte la preservació del mediambient i actuant en  tot moment amb l’adient ètica  professional, permetrà assolir els objectius finals que ens proposem

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Continguts


TEMA 1 INTRODUCCIÓ

El perquè dels impostos en el món actual. Esquema del sistema tributari espanyol. Diverses administracions implicades.

TEMA 2 LES ACTIVITATS DEL SECTOR TURISTIC I DE L´HOSTELERIA.

2.1 Objecte. L’inici d’ activitat.

2.2 Formes jurídiques adoptades

    2.2.1. Empresari individual

    2.2.2. Societat mercantil

    2.2.3. Règim jurídic de les agències de viatges

2.3 La declaració censal.

TEMA 3 ELS IMPOSTOS LOCALS.

3.1 Impost sobre activitats econòmiques. Subjectes Passius. Tarifes. Coeficients modificadors. Reduccions per activitats respectuoses amb el medi ambient.

3.2 Impost sobre Béns Immobles

3.3 Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

3.4 Altres Impostos Locals opcionals.

3.5 L’ECOTAXA: illes balears i Ajuntament de Barcelona

TEMA 4 ELS IMPOSTOS INDIRECTES

4.1 Impost sobre el valor afegit

 1. Fet Imposable
 2. Subjecte Passiu
 3. Meritament
 4. Base Imposable
 5. Tipus de gravamen
 6. Repercussió
 7. Deducció
 8. Devolució
 9. Règims Especials

TEMA  5  L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

5.1 Mètodes De determinació de la Base Imposable

            5.1.1. Estimació Directa Simplificada

            5.1.2. Estimació Directa Normal

            5.1.3. Estimació Indirecta

5.2 La determinació simplificada

              5.2.2. Mòduls per els negocis personals

              5.2.3. Determinació del incentius per creació de llocs de treball e inversió

 

Activitats d'aprenentatge


La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip,  buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics. El que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Sistema d'avaluació


L'examen a fi de trimestre suposa el 60 % de la nota (juntament amb els parcials), el restant 40 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe i de la realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.


Es necessària la participació per part de l’alumne. Aquesta metodologia requereix uns grups amb dimensions reduïdes, en cas contrari la implicació dels alumnes es dificulta i no es pot assolir els mateixos rendiments.


Aquesta  metodologia exigeix la comprovació d’haver assolit els objectius que es fa mitjançant una avaluació final que es complementa amb la valoració del professor de fins un 40 % pel treball desenvolupat durant totes les sessions presencials.
 

RECUPERACIONS

Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de coneixements.

Bibliografia


Bàsic

Raquel Paredes, Emilio Albi, José Antonio Rodríguez Ondarza   Sistema fiscal español I: IRPF. Imposición sobre la riqueza  Ariel. Economía y Empresa  2020

Maria Carmen Moreno Moreno, Raquel Paredes Gómez.   Casos prácticos de siste urso de Derecho Financiero y Tributario (Derecho - Biblioteca Universitaria  2017

Luis Malvárez Pascual (Autor), Salvador Ramírez Gómez (Autor), Antonio José Sánchez Pi (2015). Lliçons del Sistema Fiscal Español (Dret - Biblioteca Universitària D'Editorial Tecnos)

Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano, José Manuel Tejerizo López. (2009). Curso de Derecho Financiero y Tributario (Derecho- Biblioteca Universitaria De Editorial Tecnos)

Complementary

 CALZADILLA ORTIZ, R    Esquemas y casos prácticos de Sistema Fiscal. Madrid. Fragua editorial   19 Edicción 2012.

Cristino Fayos Cobos/ Leopoldo González González. Esquemes De Sistema Fiscal Español - 14ª Edició (Biblioteca Universitària d'Hisenda Pública i Dret Fiscal) 

ALBI IBAÑEZ, Emilio y PAREDES GOMEZ, Raquel  Sistema Fiscal Español. Barcelona, Ariel 2016