Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Anna Mª Vidal Cardona

Descripció


Els principals objectius d'aquesta assignatura són:
1. Obtenir un coneixement bàsic de el marc jurídic espanyol relacionat amb el turisme, particularment pel que fa a les activitats i els subjectes turístics.
2. Examinar i analitzar les normatives estatal, autonòmica (principalment catalana), de la Unió Europea i internacional que afecten el turisme, especialment des de la perspectiva de el Dret Privat.
3. Estudiar els principals contractes que es fan servir en l'àmbit turístic.
4. Trobar la norma aplicable a partir d'un supòsit de fet i interpretar-la.

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


• Identificar i aplicar els principis generals i la normativa del dret turístic
• Conèixer i aplicar les principals estructures polítiques i administratives que regulen l'activitat turística

Metodologia de trabajo


Les sessions es divideixen en sessions magistrals on la professora explicarà els conceptes i elements clau de cada tema i oferirà exemples per tal de comprendre’ls. Es podrà participar i activar el debat. Es completaran en les sessions presencials en grups petits on es resoldran exercicis pràctics. Es preveu la realització d'activitats amb convidats

Si s'haguessin de fer totes les classes online l'estructura seria la mateixa: classes magistrals i classes pràctiques. Les classes pràctiques però es facilitaria el material de treball abans per comentar-ho a la sessió de zoom en grups petits de treball i inici i final de posada en comú global

L'estudi personal és una part rellevant d'aquesta assignatura. Per aquest motiu, es suggereix els alumnes que estudiïn tots aquells ítems que s’hàgin explicat a classe, així com les lectures assignades i els materials complementaris. També, és important tenir present que la plataforma Moodle serà utilitzada com a una eina interactiva i educativa per tal de millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

D'altra banda cal treball i estudi individual tot i que el treball en grup és un aspecte significatiu d'aquesta assignatura 

Els estudiants hauran d’utilitzar els textos legals vigents tant per a l’estudi como per a la preparació de les activitats pràctiques.

Metodologies docents: MD1, MD3, MD6, MD7 i MD9

Continguts


  1. Introducció al Dret del Turisme

1.1.El Dret del Turisme: La seva evolució històrica. Dret Públic i Dret Privat. La publificació de les relacions jurídico-privades de caràcter turístic.

1.2.Competències de les comunitats autònomes en matèria de turisme.

1.3 Els àmbits normatius del turisme: estatal, autonòmic i local

1.4.La importància del Dret de la Unió Europea i dels tractats internacionals

1.5.Administracions públiques competents en matèria de turisme

 1. Els municipis turístics
 2. Els recursos turístics
 3. La capacitat inspectora i sancionadora de les administracions turístiques

2.- Els subjectes turístics

 1. El turista
 1. El turista o consumidor qualificat  
 2. Els turistes fora de les fronteres del seu país de residència
 3. Els consumidor i els serveis turístics fora de les fronteres i  online

            2.2 L’empresari turístic i les seves activitats:

 1. Activitats d’allotjament
 2. Activitats d’intermediació
 3. Activitats de restauració i recreatives
 4. Activitats d’informació turística
 5. Altres activitats turístiques 

 3. Els contractes turístics

3.1.Definició, elements i característiques

 1. Les condicions generals de la contractació i clàusules abusives
 2. Execució del contracte. Incompliment i conseqüències jurídiques
 3. Responsabilitat contractual i extracontractual
 4. Modificació i cessió del contracte
 5. Extinció del contracte

3.2 .Classificació dels contractes turístics

 

 4. Contractes relacionats amb l’allotjament (I)


3.1.El contracte d’allotjament

 1. Definició i característiques del contracte
 2. Naturalesa jurídica y règim jurídic aplicable
 3. Subjectes i objecte. L’establiment d’allotjament turístic
 4. Publicitat i informació precontractual


3.2 Drets i obligacions de les parts

 1. La responsabilitat de l’empresari per l’equipatge i les pertinences del turista
 2. Seguretat de les instal·lacions, seguretat alimentària i responsabilitat civil

5. El contracte d’arrendament de temporada


5.1.Concepte i diferències respecte al contracte d’allotjament i d’altres afins. Regulació aplicable


5.2.El cas dels habitatges d’ús turístic

a) Definició i característiques de l’habitatge

b) Drets i obligacions de les parts

5.3 L’economia col.laborativa i els apartaments d’us turístic

a) normativa

b) Jurisprudència i casos

 

6. Contractes relacionats amb l’allotjament (II)


6.1.El contracte de reserva d’allotjament


a) La reserva individual i de grup

 1. Gestió de la reserva
 2. Petició de reserva
 3. La reserva com a contracte
 4. Paga i senyal
 5. Desistiment de l’usuari
 6. Renúncia de l’estada
 7. Manteniment de la reserva


b) El contracte de reserva de places en règim de contingent

 1. Concepte i característiques
 2. Naturalesa jurídica i règim jurídic aplicable
  Subjectes i objecte
 3. Obligacions de les parts
 4. Règim de responsabilitat per incompliment del contracte
 5. Responsabilitats relacionades amb el posterior contracte d’allotjament


6.2.El contracte de gestió hotelera

 1. Concepte i característiques
 2. Naturalesa jurídica y règim jurídic aplicable
 3. Subjectes, objecte i duració
 4. Drets i obligacions de les parts en la fase de preobertura
 5. Drets i obligacions de les parts després de l’obertura
  Extinció del contracte i responsabilitat per incompliment


6.3.El contracte de franquícia hotelera

 1. Concepte i característiques
 2. Naturalesa jurídica i règim jurídic aplicable
 3. Subjectes, objecte i duració
 4. Drets i obligacions de les parts
 5. Extinció del contracte

6.4.El contracte d’arrendament d’indústria i el d’arrendament d’immoble
a) .Arrendament d’immoble:

 1. definició;
 2. característiques;
 3. règim jurídiç

 

b) Arrendament d’indústria:

 1. concepte i delimitació respecte al contracte d’arrendament d’ immoble
 2. naturalesa jurídica i règim jurídic

7. Contractes de restauració

 1. Concepte de restauració turística i classes d’establiments de restauració
 2. Contracte d’hostaleria
 3. Contracte de banquetin
 4. Contracte de catering

 

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats formatives estan relacionades amb sessions teòriques (AF1), treball en grup (AF3), treball individual (AF4) i estudi personal (AF5).

Sistema d'avaluació


1. Normes generals sobre l’avaluació de l’assignatura

La nota de l’assignatura es determinarà de la següent manera:

 • Examen al final del segon trimestre: 50 % 
 • Pràctiques a realitzar durant el trimestres  50% segons els següent detall
  • Test de resum de l'après a realitzar online cada final de tema . Activitat individual. (20%)
  • Resposta de casos pràctics a realitzar a les classes presencials. El liurement del treball serà online. Activitat a realitzar per grups (15%).  L'últim dia de classe el grup haurà de fer una petita presentació que seguirà el guió facilitat per la professora i que suposarà una resum de tot el fet durant el trimestre (5%)
  • Activitats externes (participació en conferències de convidats externs i resposta de qüestionaris) Activitat individual 10%
   • Durant el trimestre es realitzaran dues activitats amb professors convidats o fora de l'aula si el COVID-19 ho permet sobre les següents matèries (al final de cada sessió els alumnes hauran de presentar un treball resum de les mateixes i es valorarà l'assistència a las mateixes en un punt sobre la nota global de l'activitat)
    • a) Mediació i gestió alternativa de conflictes
    • b) Gestió de activitats turíistiques

Per superar l'assignatura s'ha d'arribar al 5 entre la suma de la nota de l'examen i la nota de les pràctiques. Per tal de que es procedeixi a fer la suma de les dues parts caldrà arribar a un 4 a l'examen i a un 4 a les pràctiques

D'altra banda, si un estudiant suspengués l'assignatura, al següent any acadèmic hauria de cursar-la de nou íntegrament. Això significa que no es guardaran notes de cap tipus d’un curs pels cursos següents.

Sistemes d'avaluació: SE2, SE3 i SE4.

EN CAS DE QUE LA DOCÈNCIA HAGI DE SER TOTALMENT ONLINE PER RESTRICCIONS DEGUDES AL COVID-19, el sistema d'avaluació serà el mateix amb les següents modificacions en la part pràctica

 • Test de resum de l'après a realitzar online cada final de tema 20%
 • Resposta de casos pràctics que es facilitaran abans de la classe online. Es comentaran a la classe online en grups petits. El lliurement del treball serà online. Activitat a realitzar per grups  No hi haurà presentació final del treball. (20%)
 • Activitats externes (participació en conferències de convidats externs i resposta de qüestionaris) Activitat individual 10%
  • Durant el trimestre es realitzaran dues activitats amb professors convidats a seguir per zoom o sistema similar. Al final de cada sessió s'haurà de realitzar un test online. Es valorarà el seguiment correcte del zoom (presència activa amb càmara activada amb 0,50 sobre la nota global de l'activitat.)
   • a) Mediació i gestió alternativa de conflictes
   • b) Gestió de activitats turístiques

 

2. Sobre l'examen de recuperació

Si un estudiant suspèn l'assignatura, tindrà l'oportunitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'aprovar-la durant el període extraordinari d'exàmens, tenint en compte que això significa que només és recuperable o repetible l'examen

Respecte a l'altre 50 % de treball pràctic, no serà recuperable i es conservarà la nota del mateix per a calcular la nota mitjana.

Només els estudiants amb una qualificació de suspens podran realitzar l'examen de recuperació. Això significa que els alumnes que obtinguin una qualificació de “no presentat” no gaudiran d'aquest dret. Es qualificarà amb un “no presentat” quan l'estudiant no hagi realitzat l'examen relacionat 

Bibliografia


Bàsic

FRANCH FLUXÁ, J. (Dir.), Manual de contratación turística, Barcelona, Atelier, 2015.

BARBA DE VEGA, J. y CALZADA CONDE, M.ª A., Introducción al Derecho Privado del Turismo, Cizur Menor, Aranzadi, 2015.

Complementary

VILASAU SOLANA, M. (Coord.), Dret de les activitats turístiques, Barcelona, UOC, 2014.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), Tratado de Contratos, Vols. I a V, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013.

RAMALLO MIÑÁN, E. P., Manual básico del Derecho Turístico, Madrid, Tecnos, 2013.