Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Patricia Crespo Sogas

Descripció


És una assignatura que pretén familiaritzar l'estudiant amb la terminologia de costos de l'empresa, des de les matèries primeres fins a productes enllestits, passant pels principals tipus de costos que afecten a l'empresa.

Comprendre i saber realitzar el seguiment de la creació de valor. Diferenciar models bàsics de costos. Diferenciar models de direct cost i de full costing. Valorar produccions enllestides i produccions en curs.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


  • Calcular i analitzar el cost del producte segons diferents sistemes.
  • Aplicar i analitzar la normativa comptable, així com els principis generals de comptabilitat general.

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Els alumnes han d’aconseguir uns coneixements conceptuals que facilitin la comprensió del treball a realitzar; aquesta part es pretén aconseguir mitjançant l’assistència a classe i amb l’estudi dels llibres que són a la bibliografia.

La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Per últim, la manera de realitzar cadascuna d’aquestes  tasques amb la suficient cura, dedicació, i qualitat en el treball,  tenint en compte la preservació del mediambient i actuant en tot moment amb l’adient ètica  professional, podrem assolir els objectius finals que ens proposem.

Continguts


Tema 1

Introducció. Comptabilitat externa versus comptabilitat interna. Objectius de la comptabilitat de costos. Diferències entre cost i despesa.

Tema 2

Classificació de costos. Costos per naturalesa. Costos directes i indirectes. Costos de producte i de període. Costos fixes i variables. Càlcul costos de Materials. Càlcul costos de personal. Càlcul costos amortització. Objectiu de cost.

Tema 3       

Sistema de costos directes. Definició i classificació dels sistemas de càlcul de costos. Criteris per escollir el sistema de càlcul de costos. Funcionament del sistema de costos directe. Funcionament del sistema de costos evolucionat.

Tema 4

Sistema de costos variables. Sistema de costos variables evolucionat. Punt d'equilibri. Analisi cost-volum-benefici.

Tema 5

Sistema de cost complert per seccions. Justificació del sistema. Càlcul de costos amb el sistema de taxa. Càlcul de costos amb el sistema de seccions. Centres principals i auxiliars. Unitats d’obra i unitats equivalents.

Tema 6

Costos per procés. Introducció. De la producció per comanda a la producció per procés. Procediment de càlcul en els costos per procés. Diferents métodes de valoració.

Activitats d'aprenentatge


La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Sistema d'avaluació


L'examen final suposa el 60% de la nota, el restant 40 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe, examens parcials i/o de la realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.

S’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) en l'examen final (60% de la nota) per poder fer mitja amb l’avaluació continuada (40% de la nota).

Aquesta metodologia exigeix la comprovació d’haver assolit els objectius que es fa mitjançant una avaluació final que es complementa amb la valoració del professor de fins un 40 % pel treball desenvolupat durant totes les sessions presencials.

RECUPERACIONS

A la recuperació sol es podrà realitzar la prova final que computarà el 60% de la qualificació final, ja que es conservaran les qualificacions de les activitats que suposen el 40% restant de la nota.

En resum:

Sistema

Percentatge

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

10%

Activitats plantejades fora de l'aula (treball individual i/o en grup, examens parcials)

30%

Examen final

60% (nota mínima de 5 sobre 10)

Bibliografia


Bàsic

SAEZ TORRECILLA, A. , FERNANDEZ FERNANDEZ, A ; GUTIERREZ DIAZ, G ;    Contabilidad de costos i comptabilitat de gestió. 2 toms. Madrid McGraw-Hill 1994 .

MALLO C; MIR, F; REQUENA J.M ; SERRA V.;     Comptabilitat de gestió (comptabilitat interna). Càlcul, analisis i control de costos per a la presa de decisions    Barcelona. Ariel 1994.

BLOCHER, STOUT, JURAS & SMITH. Cost Management. A strategic emphasis. (8a edició)

RIPOLL, VICENTE, BALADA, TOMÁS. Manual de costes. Editorial Gestión 2000.

Complementary

JIMENEZ MONTAÑÉS, ÁNGELA. Supuestos de Contabilidad de Gestión. Ed. Tebar.1999

HONGREIN, CH.; FOSTER, G..  Contabilidad de costes. Un enfoque gerencial.  Mexico. Prentice-hall 1991.

 

SERRA SALVADOR,V. Contabilidad de costes. Cálculo, Análisis y Control. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003

SAEZ TORRECILLA,  A; FERNANDEZ FERNANDEZ, A ; GUTIERREZ DIAZ, G. Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Ejercicios y soluciones. Madrid McGraw-Hill 1994. MONTESINOS JULVE, V; BROTO RUBIO, J. Ejercicios y soluciones de contabilidad de costes. Barcelona. Ariel 1991.

VACAS GUERRERO, Catalina y BONELLA PRIEGO, Mª JESUS y otros

Contabilidad de Costes. Pirámide 2019. 

APARISI CANDELL, José Antonio

Supuestos prácticos de Contabilidad de Costes Ezcurra Editorial 2017. Madrid