Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Miquel Carabaño

Idiomes d'impartició


Idiomes

 • Idioma de les classes: Català
 • Recursos: Català, Castellà i Anglès
 • Exàmens: Català (o Castellà si és necessari en casos concrets)

Descripció


Aquesta assignatura dona continuitat a la línea establerta a la materia de comunitats digitals optimitzant una pàgina web i posicionant-la de manera orgànica.

A través d'un projecte teòric i pràctic l'estudiant aprendrà a optimitzar la web segons els seus usuaris.

Resultats d'aprenentatge


- Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos de Màrqueting, l'e-Marketing i de les Xarxes Socials com a suport a la presa de decisions empresarials.

- Conèixer i dominar les tècniques d'optimització i posicionament de pàgines web tenint en compte els usuaris.

Metodologia de treball


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants
 

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Analítica web

 • Perquè és important l'analítica web
 • Com funciona Google Analytics
 • Introducció a GA: mètriques i dimensions
 • Introducció a GA: campanyes i objectius
 • Introducció a GA: informes i reports

Tema 2. SEO

 • Introducció al SEO
 • Keyword research
 • SEO onpage
 • SEO offpage
 • Eines de seguiment

Tema 3. UX

 • Què és l'experiència d'usuari?
 • Procès per fer una bona experiència d’usuari
 • Com pot afectar la UX al SEO
 • Usabilitat
 • Arquitectura de la informació
 • Wireframes / Prototips
 • Tests amb i sense usuaris

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


Es combina l'avaluació contínua i un examen presencial.

Resum del sistema d'avaluació:

 • Activitats individuals (AI): 25% de la nota (SE1)
 • Treball grupal (TG): 35% de la nota (SE2)
 • Examen final (EX): 30% de la nota (SE4)
 • Prova de seguiment (PS): 10% de la nota

Per poder fer mitjana, s'haurà d'aprovar l'examen una nota mínima de 5,0.

Avaluació continuada:

Si nota examen final 5:

Nota final = 25% AI + 35% TG + 30% EX + 10% PS

Si nota examen final <5:

Nota final = Nota examen final

Després de recuperació:

Si nota examen recuperació 5:

Nota final = 25% AI + 35% TG + 30% EX (recuperació) + 10% PS

Si nota examen recuperació<5:

Nota final = Nota examen recuperació

No es poden recuperar les notes de les activitats individuals, treball grupal i de la prova de seguiment.