Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carlos Ordax Alonso

Descripció


Conèixer els models, estratègies i operativa de vendes. Ser capaç d'elaborar un pla de vendes operatiu dirigit a un objectiu i un target concret.

Mostrar habilitats estratègiques amb capacitat de veure l'entorn operatiu com un projecte, establir i assolir pautes a llarg termini, a gran escala en una dimensió global i internacional d'incertesa, incorporant la innovació i buscant xarxes de contacte per fer negocis de manera eficaç .

Resultats d'aprenentatge


Mostrar habilitats estratègiques amb capacitat de veure l'entorn operatiu com un projecte, establir i assolir pautes a llarg termini, a gran escala en una dimensió global i internacional d'incertesa, incorporant la innovació i buscant xarxes de contacte per fer negocis de manera eficaç .

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD2. Conferències
 • MD3. Presentacions
 • MD7. Estudis de cas
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1: La irracionalitat (Emocionalitat)  en la presa de decisions

 • Aristòtil  i les regles de persuasió Ethos- Pathos-Logos;
 • Les decisions i el What’s In It For Me (WII-FM);
 • Processos mentals per vendre:
  • L’embut de Venda
  • Fases de qualsevol venda: Atenció, Interès, Desig, Acció (AIDA),
  • El factor clau d’èxit d’ una venda: Always Be Closing (ABC)
  • Escoltar per entendre o escoltar para respondre? Lloar,
  • Preguntar Escoltar (LPE)).
  • Els models antropològics de la Venda

Tema 2: Estratègies de Venda

 • Venda transaccional,
 • Venda relacional,
 • Venda complexa 
 • Altres models de Venda

Tema 3: El Model de Venda dintre d’un pla de negoci

 • Quin és l’Avantatge Competitiu Sostenible del meu negoci? ¿Per què a mi i no a un altre y com el mantindrem?
 • Com obtenir, mantenir i fer créixer el nombre de clients?
 • A través de quins canals s’ha de fer?: El cost d’adquisició dels clients i el valor del client
 • Quin és el model d’ingressos que ens dona diners, de forma recurrent i sostenible?

Tema 4: Operativa de Vendes

 • Venta
  • Preparació,
  • Apropament
  • Pitch de Venda
  • Preguntes d’enfocament
  • Rebatre objeccions
  • Preu
  • Tancament
 • Post Venta y Satisfacció
 • Fidelització

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


La suma de:

 • SE4: 3 exàmens parcials (3 x 20% = 60%)
 • SE1: participació (10%)
 • SE2: treball de grup  (15%) i presentació de grup (15%).

Recuperació: Si aquesta nota és <50% es farà un examen final de recuperació. En aquest cas, es mantindran les notes de participació, treball en grup i presentació que s’haguessin obtingut, i la qualificació final es calcularà afegint a aquestes tres el valor resultant del següent càlcul (60% x qualificació de l’examen de recuperació x 75%).