Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aida Martori Muntsant

Idiomes d'impartició


El material complementari serà en català, castellà i/o anglès. 

 

 

Descripció


El màrqueting de continguts és una estratègia que consisteix en oferir continguts interessants i útils per apropar-nos als nostres clients. Es tracta de textos llargs o curts, vídeos, imatges, podcasts, infografies... segons les característiques de l'audiència i també de la pròpia empresa. És un plantejament 2.0 que fuig de demanar als clients i potencials clients que comprin determinats productes o serveis i aposta per compartir amb ells continguts que els ajudin a resoldre els seus problemes i els facilitin la feina o un aspecte concret de la seva vida. 

L’assignatura capacita l'alumne a entendre els diferents continguts generats per a qualsevol empresa en l'entorn digital, de manera que es pugui relacionar amb els principals stakeholders (empleats, clients, accionistes, mitjans de comunicació, mitjans digitals, bloggers, comunitats, etc.).

L'alumne aprendrà a redactar continguts corporatius i a crear continguts en diferents formats multimèdia.

L'alumne serà capaç d'integrar els continguts en una narrativa transmèdia i reconeixerà les tècniques d'storytelling.

L'alumne treballarà amb textos i vídeos corporatius reals i analitzarà les principals claus, encerts i errades.

 

Resultats d'aprenentatge


Comunicar el procés a través de Comunicació Integrada Corporativa mitjançant l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic, a través del coneixement de la realitat de l'empresa i adaptat a les xarxes socials

 

 

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD2. Conferències
 • MD4. Càpsules de vídeo
 • MD5. Seminaris
 • MD6. Debats i fórums
 • MD7. Estudis de cas
 • MD8. Jocs de rol
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

 

 • Formes agrupament estudiants: Les sessions pràctiques de l'assignatura estaran dividides en dos grups (A i B). Cadascun dels dos grups realitzarà els seminaris en un dia designat pel professor/a.
 • Els alumnes de cada grup (A i B) hauran de conformar al seu torn grups de treball més reduïts per realitzar les activitats proposades. 

El plantejament de l'assignatura serà sensible a incorporar la perspectiva de gènere en totes les vessants possibles, des del continguts a les dinàmiques de treball i participació de l'alumnat. S’empraran metodologies que propiciïn la igualtat de gènere i les actituds no sexistes que facilitin la intervenció a l'aula tant dels alumnes com de les alumnes.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 

Continguts


Tema 1: Introducció al màrqueting de continguts

 • Definició del concepte
 • Inbound màrqueting
 • Creació de continguts. Tipologia de continguts corporatius digitals

Tema 2: El context comunicatiu del màrqueting

 • Màrqueting en la societat connectada
 • Els prosumers
 • La comunicació en l’entorn 2.0

Tema 3: Storytelling

 • Empreses narradores
 • Creació de missatges motivadors

Tema 4: Elaboració de continguts i escriptura

 • Tècniques de redacció: piràmide invertida, KISS
 • Escriptura 2.0: patró de la F, hipervincles, negretes, destacats
 • Curació de continguts

Tema 5: Eines del màrqueting no intrusiu

 • Web corporativa
 • Bloc
 • Newsletter
 • Notes i Convocatòries de premsa
 • E-books
 • Whitepapers
 • Xarxes Socials

Tema 6: Formats multimèdia

 • Podcast
 • Vídeo
 • Webinars
 • Infografies
 •  

Tema 7: El transmèdia al màrqueting de continguts

Tema 8: Noves tendències

 

 

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF10. Cerca, lectura i elaboració de recencions/comentaris de text sobre bibliografia/informació usant les TIC o la plataforma virtual.

 

 

 

Sistema d'avaluació


SE2: Treball grupal (bloc de continguts).  30%

SE2: Activitats avaluables.  15%

SE3: Exposicions: Presentació del treball grupal. 10%

SE4: Examen final.  35%

SE5: Portafoli de continguts.  10%

 

• L'assignatura és presencial i s'ha de seguir des del principi del curs.

• Les pràctiques entregades fora del període establert i pel canal establert no computen nota.

• Si un alumne/a és expulsat/da de classe té l'assignatura suspesa directament sense possibilitat de recuperació.

• Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar l'examen final, independentment que la mitjana global de l'assignatura resulti aprovada (no és així en el cas del treball grupal)