Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Roberto Dopeso Fernández

Descripció


Eines d'anàlisis fonamentals dins de l'àmbit d'un Pla de Màrqueting Estratègic, mitjançant l'aplicació de mètriques que serveixin de suport en la presa de decisions de l'empresa i en l'aplicació dels indicadors de gestió. Estudi dels instruments de l'estadística descriptiva per organitzar, resumir, aprofundir i presentar la informació procedent de fonts secundàries o pròpies i fer inferència per mitjà de les mateixes.

Resultats d'aprenentatge


Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la probabilitat i la inferència estadística, dels càlculs estadístics bàsics i de les eines informàtiques que els faciliten.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials
 

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants
 

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1

 • Introducció
  • Què són i per què són importants les mètriques en màrqueting.
  • Què és la inferència estadística.

Tema 2

 • Mètriques en màrqueting.
  • Mètriques bàsiques.
  • Mètriques del web i social-media.

Tema 3

 • Estimació de paràmetres poblacionals
  • Distribució de la mitjana de variables aleatòries: Teorema Central del Límit.
  • Estimació puntual de la mitjana poblacional.
  • Estimació puntual de la proporció poblacional.
 • Intervals de confiança de paràmetres poblacionals
  • Error estàndard. Estimació per intervals. Nivell de confiança. Error d'estimació.
  • Intervals de confiança de la mitjana poblacional.
  • Intervals de confiança de la proporció poblacional.
  • Intervals de confiança de la diferència de mitjanes poblacionals.
  • Intervals de confiança de la diferència de proporcions poblacionals
 • La mida mostral
  • Relació entre la mida mostral i l'error d'estimació.
  • Càlcul de la mida mostral per estimar la mitjana o proporció poblacional.

Tema 4

 • Contrast d'hipòtesis estadístiques
  • Conceptes d'hipòtesis nul·la i hipòtesi alternativa. Nivell de significació, Error tipus I (alfa), error tipus II (beta). P-valor. Valor crític. Zona de rebuig de la hipòtesi nul·la.
  • Contrast de la mitjana poblacional.
  • Contrast de la proporció poblacional.
  • Contrast de la diferència de mitjanes poblacionals per a mostres independents.
  • Contrast de la diferència de proporcions poblacionals per a mostres independents

Tema 5

 • Anàlisi de la variància a un factor
  • Comparació de més de dues mitjanes poblacionals.
  • Anàlisi de la variància (ANOVA).
 • Taules de Contingència
  • Test d'independència d'atributs.
  • La distribució Ji-Quadrat.

Tema6

 • Anàlisi multivariant (I)
  • Anàlisi de Regressió
  • Anàlisi factorial
  • Cluster analysis

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF10. Cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text  sobre bibliografia/informació a través de les Tics/plataforma virtual.

Sistema d'avaluació


- SE2. Treballs Individuals y en Grup 30% (Exercicis Teòrics dins de cada tema)

- SE5. (Portafoli), SE3 (Presentacions i Exposicions) 10% (Casos Pràctics, Control de Lectura, Presentació dels resultats dels Exercicis grupals, Discussió d'Articles i Participació en Classe)

- SE4. Examen Final 60%

Per a superar el curs s'haurà d'obtenir una nota igual o superior a 4/10 a l'examen final, i que la mitjana de l'avaluació continuada i l'examen sigui superior a 5/10.

Hi haurà una recuperació en acabar el trimestre. Només es recuperarà la qualificació de l'Examen Final, de manera que un 40% de la nota és irrecuperable.