Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: 3

Crèdits: 6

Professorat: 

Axel Ehberger

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

Descripció


Analitzar i comprendre el significat dels conceptes de qualitat i d'innovació i la seva aplicació sistemàtica a les empreses: la qualitat per asseguarar l'eficàcia i l'eficiència de les operacions internes, el compromís amb el client, la millora dels resultats, i la responsabilitat de l'empresa amb l'entorn intern i extern (ètica i innovació), la innovació com el procés de transformar idees amb valor, amb l'objectiu de generar aventatges competitives.

Donats els canvis i la complexitat actual en el món de les organitzacions, caracteritzades progressivament per una disposició en xarxa, amb una major descentralització en la presa de decisions i una major amplitud en les seves activitats, així com per un entorn globalitzat i interconnectat, es fa cada vegada més necessari fer un bon anàlisi i seguiment de la gestió que permeti estudiar els factors crítics que defineixen l’èxit empresarial i la seva concreció en objectius controlables. Ajudar a fer front a aquests nous reptes, constitueix l’objecte d’estudi d’aquesta assignatura.

COVID-19

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar els principals problemes estratègics de l'empresa.
 • Desenvolupar estratègies per gerenciar els costos i generar ingressos que facin sostenible el model.
 • Aplicar les principals eines informàtiques per subministrar la informació necessària per a la presa de decisions.

Els objectius generals d’aprenentatge es poden resumir de la forma següent:

 • Capacitar per a la tasca professional en unitats de control de gestió de les organitzacions, en qualitat de controllers
 • Aprendre a utilitzar els instruments de planificació i control de la gestió per a facilitar la presa de decisions operatives i estratègiques.
 • Aprendre a definir els factors crítics d’èxit d’un negoci, saber-los traduir a objectius controlables i fer-ne el seguiment mitjançant eines avançades de control de gestió.

Aquests objectius generals es poden concretar en els següents objectius específics:

 • Identificar i gestionar informació útil per a la presa de decisions empresarials
 • Reconèixer i avaluar diferents tipus de control de gestió
 • Dissenyar i valorar diferents sistemes d’incentius
 • Elaborar i fer el seguiment dels pressupostos financers de l’empresa
 • Definir indicadors de control i quadres de comandament
 • Elaborar informes de control
 • Aprendre a formular mesures correctores

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.


MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor.


MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

 

Continguts


TEMA 1: LA FUNCIÓ DE CONTROL DE GESTIÓ I LA TASCA DE CONTROLLER

 1. Els nivells de planificació i control de la gestió empresarial
 2. Els diferents estils de control de gestió
 3. Qui desenvolupa la funció de control dintre de l’empresa: la figura del controller
 4. El comportament humà i el control: els sistemes d’incentius
 5. El procés de control de gestió
 6. El reporting del control de gestió: els informes de control

 

TEMA 2: EL SISTEMA D’INFORMACIÓ PER A L’ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL

 1. Tipus d’informació necessària per l’anàlisi i seguiment de la gestió empresarial
 2. Fonts d’informació i com crear un sistema d’informació per l’anàlisi i seguiment de la gestió empresarial
 3. Els factors claus de l’èxit i els sistemes d’indicadors
 4. Els sistemes d’informació integrats o ERP
 5. Anàlisi del sector i de la competència (benchmarking)
 6. Els quadres de comandament i el Balanced Scorecard

 

TEMA 3: ELS CENTRES DE RESPONSABILITAT PER A L’ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL

 1. Criteris per a l’establiment de centres de responsabilitat
 2. El procés de control als centres de responsabilitat
 • Centres de costos operatius
 • Centres de costos discrecionals
 • Centres d’ingressos
 • Centres de benefici i d’inversió

 

TEMA 4: LA FORMULACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A LA PRESA DE DECISIONS EMPRESARIALS

 1. Concepte i objectius dels pressupostos
 2. El cicle pressupostari de l'empresa
 3. La composició i elaboració de l'pressupost general de l'empresa
 4. Conceptes TAM i FORECAST
 5. Tècniques de negociació pressupostària en el context de l'cicle pressupostari d'una empresa

Activitats d'aprenentatge


 1. Elaboració d’informes de seguiment de la gestió empresarial i resolució d’exercicis i casos.
 2. Treball pràctic: estudi i anàlisi del control de gestió d’una empresa i identificació dels factors crítics d’èxit, els indicadors d’avaluació i seguiment de la gestió (KPI) i l’elaboració d’un quadre de comandament.
 3. Participació activa a l’aula, ja sigui de forma presencial i/o virtual.

Sistema d'avaluació


L’assignatura s’avaluarà mitjançant una avaluació continuada durant el curs. Aquesta avaluació consistirà a desenvolupar diferents activitats al llarg del trimestre, així com una participació activa a l’aula. La nota final resultant sortirà dels 4 ítems següents:

 • Treballs individuals i/o en grup: Informes de seguiment de la gestió empresarial, resolució d'exercicis (30% de la nota)
 • Exposició: Treball pràctic (estudi i anàlisi de control de gestió d'una empresa i identificació dels factors crítics d'èxit, els indicadors d'avaluació i seguiment de la gestió [KPI] i l'elaboració d'un quadre de comandament (20% de la nota)
 • Examen final teòrico-pràctic (50% de la nota)

Per a superar l’assignatura, s’haurà de treure un mínim de 5 punts a l’examen final teòric-pràctic. La nota final de l’assignatura es configurarà de la següent manera:

 • si la mitjana de les notes obtingudes en totes les activitats proposades a l’avaluació continuada està aprovada, aquesta serà la nota final de l’assignatura.
 • en cas que la nota mitjana no estigui aprovada i/o es tingui una nota inferior a 5 punts a l’examen final teòric-pràctic, l’alumne s’haurà de presentar obligatòriament a l’examen de recuperació.

Examen de recuperació: en cas que l’assignatura no s’hagi superada mitjançant l’avaluació continuada, l’alumne es podrà presentar a la prova de recuperació. A l’examen de recuperació només es podrà recuperar l’examen teòric-pràctic. En aquest cas, es guardaran i no es podran recuperar les notes dels restants ítems. Per a aprovar l’assignatura, la nota de l’examen de recuperació ha de ser com a mínim de 5 punts i la mitjana final de les notes ha d’estar aprovada.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

El sistema d’avaluació no patirà canvis en el cas de que les classes s’hagin de realitzar totalment en format virtual.