Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Esther Mur Gimeno
Manel Cruz Cotes 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E6_Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E8_Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E11_Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

 • E13_Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E23_Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

   

 • E24_Entendre els fonametns del condicionament físic per la pràctica de l'activitat física i l'esport

   

Competències transversals
 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Aquesta assignatura té com objectiu mostrar el diferents entorn on és possible realitazar un tractament de Fisioteràpia. És treballarà sobre el medi aquàtic i sobre la teràpia assitida amb cavallas, focalitzant-se en l'Hipoteràpia.

L'aigua és un entorn que ofereix diferents possibilitats a l'hora de treballar. Els beneficis que s'obtenen han estat provats en els darrers anys. Els pacients relaten la sensació que en aquest medi poden realitzar activitats que fora no poden dur a terme. La feina del fisioterapeuta és descobrir i pautar aquestes propostes i fer que siguin útils fora de l'aigua.

L'Hipoteràpia, és un tècnica bastant innovadora que s'està utilitzant per tractar pacients amb diferents patologies. És una  teràpia multidisciplinar i amb aquesta assignatura es pretèn que l'alumne pugui assolir uns objectius i uns coneixements tants bàsics com profunds sobre l'Hipoteràpia. 

“Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.”

Resultats d'aprenentatge


 

Aplica, basat en el coneixement, els principis conductuals en el context educatiu, recreatiu, de la activitat física i la salut i de l’entrenament esportiu.

Escull tècniques de modificació de conducta que es poden utilitzar en els diferents àmbits d’actuació professional.

Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demanda i necessitats.

Estableix el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

Realitza el diagnòstic fisioterapèutic per a determinar les disfuncions i minusvalies que requeriran d’una intervenció específica de fisioteràpia.

Interactua amb els altres professionals de la salut i de l’activitat física per fonamentar un pla d’intervenció  basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per a cadascuna de les especialitats clíniques. Classificar-los segons la seva importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i estableix un criteri d’intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

Identifica les principals patologies respiratòries, cardíaques i neurològiques. Aprèn  les intervencions médico-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i milloria de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques.

Aplica les teràpies adequades en cada situació per a poder obtenir el benefici més alt amb la major eficàcia. Aplica les tècniques manuals i instrumentals per al tractament de les disfuncions derivades de la pràctica esportiva. Avalua els resultats i els efectes adversos.

Dissenya i aplica programes de prevenció mitjançant  l’activitat física per a subjectes amb factors de risc o amb patologia crònica.

 

Metodologia de treball


Tipologia Hores Presencialitat
Classes teòriques 8,25 hores 100%
Seminaris / Tallers 3 hores 10%
Classes pràctiques 26,25 hores 100%
 Estudi i treball en grup 2 hores 10%
Estudi i treball autònom, individual 60,5 hores 0%
Total 100  

 

Continguts


Bloc Teràpia aquàtica

 • Bases Fisiològiques de la Immersió
 • Sessió de Fisioteràpia aquàtica
 • Metodologies de treball
 • El pacient neurològic i la teràpia aquàtica
 • El pacient pediàtric i la teràpia aquàtica
 • Rendiment i teràpia aquàtica
 • Experimentació pròpia del medi aquàtic
 • Moviment actiu i passiu  dins l’aigua

Bloc Hipoteràpia

 • Anatomia i biomecànica del cavall
 • Característiques dels cavalls de teràpia i el seu ensinistrament
 • Introducció al món de la Hipoteràpia
 • Neuro pediatria aplicada a la Hipoteràpia
 • Com organitzar i realitzar una sessió d'Hipoteràpia

Activitats d'aprenentatge


 • Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixement i activar els processos cognitius de l’estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
 • Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l’anàlisi de casos reals o simulats
 • Resolució d’exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
 • Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes
 • Aprenentatge orientat a projectes: realització d’un projecte per a la resolució d’un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
 • Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

 5,0 - 6,9: Aprovat

 7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

L'avaluació final de l'assignatura ponderarà segons:

 • Bloc teràpia aquàtica 50%
 • Bloc hipoteràpia 50%

Cal aprovar cada bloc amb un 5.

 

Bloc teràpia aquàtica:

Activitat Ponderació
Portafoli electrònic  40% no recuperable
Exposición oral   30% 
Autoevaluación   30% no recuperable

La nota final serà la mitjana ponderada de les qualificacions.

Bloc Hipoteràpia

Activitat Ponderació
Portafoli electrònic  40% no recuperable
Exposición oral   20% no recuperable
Examen  40%

La nota final serà la mitjana ponderada de les qualificacions.

 

La participació a les activitats a l’aula i en les discussions, s'avaluaran sempre i quan l'assistència a classe sigui com a mínim del 80%. Si no s'assoleix aquest mínim, la qualificació de l'assignatura serà "No presentat/da" i no es tindrà dret a recuperació. 

Si l’alumne suspèn l’assignatura, en períodes de recuperació es realitzarà l’examen final corresponent a cada bloc,  que ponderarà amb les notes de les activitats anteriors.

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Bibliografia


Bàsic

http://equinoterapia.net/

Güeita, J; Alonso, M; Fernández, C. Terapia Acuatica. Elsevier, 2015

Güeita-Rodríguez J et al. Rev Neurol 2019; 68: 181-9.

Complementary

Castillo, FJ. Fisioterapia acuática. Editorial Formación Alcalá. Jaén, 2012.

Falke, G. (2009). Equinoterapia. Enfoque clínico, psicológico y social. Revista de la Asociación Médica Argentina, 122(2), 16-19.

Cole, AJ & Becker, B. Comprehensive Aquatic Therapy. Butterworth Heinemann. Philadelphia, 2004.

Colado, JC. Acondicionamento Físico en medio acuático. Ed.Paidotribo. Barcelona, 2004

Casady,R.L. & Nichlos-Larsen, D.S. (2004).The effect of hippo therapy on ten children with cerebral palsy. Prediatr Phys Ther, 16(3), 165-172.

Pérez, L., Rodríguez, J. y Rodríguez, N. (2008). La equinoterapia en el tratamiento de la discapacidad infantil. Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de Camagüey, 12(1), 1-8.