Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Xavier Viñals Alvarez

Descripció


Com a futur professional de la fisioteràpia, l'alumne del grau en Fisioteràpia ha de comprendre el funcionament de tots els sistemes funcionals que conformen el cos humà.

La Fisiologia Humana aporta a l’alumne els coneixements sobre l’estructura i el funcionament dels sistemes del nostre organisme i la relació d’aquests sistemes entre ells i les seves respostes i adaptacions en determinades condicions com poden ser l'embaràs, l'ancianitat o la pràctica d'exercici físic.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA1. Identifica els principals fets històrics de l'anatomia, fisiologia, bioquímica i biomecànica, així com reconeix els mètodes d'estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines i n'interpreta les dades i les gràfiques.

RA6. Aplica, basant-se en el coneixement, la anatomia i la fisiologia implicada en els sistemes corporals determinants pel moviment humà

RA7. Explica amb precisió la terminologia de la fisiologia de l'exercici

RA8. Aplica basant-se en el coneixement, els efectes de l'activitat física i les intervencions físiques, provocats sobre les reaccions bioquímiques dels diferents organs i sistemes humans

RA9. Interpreta, basant-se en el coneixement, els efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, així com la seva avaluació a través de proves de camp i de laboratori bàsiques: variables metabòliques i cardiorespiratòries considerant les diferències biològiques per edat i sexe

RA10. Aplica, basant-se en el coneixement, els canvis i adaptacions que es produeixen per la variació d'edat, gènere i estrès ambiental

Metodologia de trabajo


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitat

Sessions presencials

Clases magistrales, clases dirigidas al debate y aclaración de contenidos, clases de discusión de lecturas.

Treball autònom Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats

 

Continguts


Temari

Introducció a la fisiologia, la cèl·lula i els mecanismes de transport

Bioenergètica i Metabolisme

Fisiologia del Sistema Nerviós

Fisiologia del Sistema Muscular

Fisiologia del Sistema Cardiovascular

Fisiologia del Sistema Respiratori

Fisiologia del Sistema Renal

Fisiologia del Sistema Digestiu

Fisiologia del Sistema Endocrí

 

Fisiologia en determinades condicions i les seves adaptacions

Embaràs

Creixement

Ancianitat

Activitats d'aprenentatge


Tipologia Activitat

Hores

AF1. Classes teòriques

32,42

AF2. Seminaris / tallers

17,5

AF5. Tutories

2,5

AF6. Estudi i treball en grup

23,33

AF7. Estudi i treball autònom, individual

74,25

Total

150

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació: (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel.lent (SB)

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació continua a través de diferents activitats avaluatives. Per a poder superar l'assignatura s'ha d'aprovar amb una qualificació mínima de 5 punts sobre 10, d'acord amb la següent taula.

Sistema d'avaluació

Ponderació

SE1. Portafoli electrònic

15

SE2. Exposició oral

20

SE3. Exàmen

45

SE4. Autoavaluació

10

SE5. Avaluació entre iguals (2P2) o coavaluació

10

Total

100

 

Activitat avaluadora en període de recuperació 

Ponderació

 SE3. Examen

45%

Important, per poder superar l'assignatura, cal haver superat l’Examen (SE3) amb una ponderació mínima de 5/10. En periode de recuperació es podrà realitzar un examen equivalent a l'examen final de l'assignatura i que estarà ponderat amb el mateix percentatge sobre la nota final.

La resta de qualificacions es mantindran amb la nota obtinguda durant el transcurs de l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Astrand, P.O. & Rodahl, K. (2010). Fisiologia del trabajo físico (3era ed) Buenos Aires: Paidotribo: Barcelona

Tortora, G. & Derrickson, B. (2013) Principios de Anatomía y Fisiología. 13th ed. Panamericana.

Wilmore, J.H. & Costill, D.L. (2007). Fisiología del esfuerzo y del deporte (6ª ed.). Barcelona: Paidotribo

López Chicharro, J. & Fernandez Vaquero, A. (2006). Fisiología del ejercicio (3ª ed.). Madrid: Médica panamericana.

Complementary

Silverthorn (2008). Fisiologia humana; un enfoque integrado (4ª ed). Madrid: Panamericana.

Barbany, J.R. (2002). Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento (1ª ed.). Barcelona: Paidotribo.

Guyton, A. (2006). Fisiologia Médica. Buenos Aires: Panamericana.

McArdle, W., Katch, F. & Katch, V. (2006), Essentials of exercise physiology (3rd ed.). Baltimore (USA): Lippincott Williams & Wilkins.