Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Vanesa Rodriguez Salés
Montserrat Girabent Farrés 

Idiomes d'impartició


Les sessions es realitzaran en Català majoritàriament i algunes en castellà. Algun dels materials utilitzats (articles, referències...) poden ser en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E3_Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E12_Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut

   

Competències transversals
 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


En la formació en ciències de la salut, considerem imprescindible la reflexió sobre el concepte de salut més enllà de la vivència individual i el paradigma biomèdic: el concepte global de la salut poblacional. Quins elements la determinen i quines estratègies podem usar per millorar la salut de tota la població. Aquesta assignatura posa el focus en desenvolupar capacitat per oferir una atenció amb visió global i integral que permeti tenir en compte les necessitats de la persona, la realitat del grup al que pertany, el seu entorn i la influència del context social. 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Comprendre els problemes substancials de salut i sanitat. Interpretar els conceptes de salut pública i incorporar-los a la pràctica assistencial.
 • Aplicar polítiques sanitàries de prevenció de malalties i/o complicacions de salut en poblacions de risc.
 • Realitza el anàlisis de las conductes específiques en contexts d'intervenció professional diversos que poden ser de risc per la salut de les persones.
 • Incorpora la comunicació i difusió de resultats com a part del procés d'intervenció terapèutica.

Metodologia de treball


Metodologies Hores
AF1. Classes teòriques  57
AF5. Tutories 2
AF6. Estudi i treball  en grup 18
AF7. Estudi i treball autónom  73
Total 150

Continguts


Els continguts es desenvolupen en diferents temes que pretenen aportar un aprenentatge progressiu del marc teòric de la disciplina de la salut pública.

ÍNDEX DE CONTINGUTS

 1. Concepte de Salut Pública  
 2. Sistemes sanitaris
 3. Promoció de la salut
  1. Determinants de salut
  2. Promoció de la salut
   1. Estratègies de promoció de la salut
   2. Salut comunitària
 4. Prevenció de malaltia
  1. Prevenció primària
  2. Prevenció secundària
  3. Prevenció terciària
 5. Protecció de la salut
  1. Salut alimentària
  2. Salut ambiental
  3. Control de residus sanitaris
 6. Vigilància epidemiològica
  1. Tuberculosi
  2. Alertes i emergències
 7. Epidemiologia
  1. Epidemiologia ambiental
  2. Epidemiologia social
  3. Epidemiologia cardiovascular
  4. Epidemiologia de malalties transmissibles
  5. Epidemiologia del càncer
  6. Epidemiologia de la nutrició

Activitats d'aprenentatge


Les diferents activitats formatives a emprar i la descripció metodològica són les següents:

 • Mètode expositiu o lliçó magistral
 • Resolució d'exercicis i problemes
 • Aprenentatge orientat a projectes
 • Aprenentatge cooperatiu

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es basarà en:

Avaluació continuada:

 • SE1. Portafolis electrònic: 30%
 • SE2. Exposició oral: 15%
 • SE5. Avaluació entre iguals o coavaluació:25%

Examen final:

 • SE3. Examen final: 30%. És necessari obtenir una nota de 5 en el examen final per fer mitjana.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.  L'avaluació continuada no és recuperable.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Bibliografia


Bàsic

FRIAS OSUNA A. Salud pública y educación para la salud. Barcelona: Masson,2000

Organització Mundial de la Salut: http://www.who.int/es/

HÉRNANDEZ –AGUADO et al. Manual de epidemiologia y salud pública: para grados en ciencias de la salud.2ª ed. Médica Panamericana, 2011.

DEL REY CALERO J, GIL DE MIGUEL A. Diccionario de epidemiologia, salud pública y comunitària. Editorial universitària Ramon Areces. Servicio de publicacions

PIÉDROLA GIL, G. Medicina Preventiva Y Salud Pública. Madrid: Salvat, 2004

Agència de salut pública de Barcelona: https://www.aspb.cat/

Rose G. La estrategia de la medicina preventiva. Barcelona. Masson-Salvat Medicina. 1994.

Complementary

Martínez-Navarro F, Antó JM, Castellanos PL, Gili M, Marset P, Navarro VL, editors. Salud pública. Madrid: McGraw Hill Interamericana; 1998.

Bengt Lindström i Monica Eriksson. Guía del autoestopista salutogénico. Camino salutogénico hacia la promoción de la salud.

Blog Salud Comunitaria: www.saludcomunitaria.wordpress.com Autor: Rafa Cofiño.

Departament de Salut: http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/

Institut d’estadística de Catalunya: https://www.idescat.cat

A dictionary of epidemiology. Miguel porta. Oxford. 6th Edition.

Epidemiologia Leon Gordis. 5a edicion. Elsevier saunders.

Agència de salut pública de Catalunya: http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/

Agència Internacional del Càncer: https://www.iarc.fr/