Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Daniel Martínez Jiménez
Marta Franco Blasco 

Idiomes d'impartició


Les classes es desenvoluparan indistintament en Català i en Castellà.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E3_Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E10_Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

Competències transversals
 • T1_Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L'assignatura de patologia musculoesquelètica engloba tres especialitats mèdiques com són reumatologia, traumatologia i medicina física – rehabilitació. En aquesta assignatura ens centrarem en les dues primeres.

La patologia reumàtica ens ajudarà a establir les bases de la patologia no traumàtica del sistema musculoesquelètic i que és susceptible del tractament de fisioteràpia.

La patologia traumàtica ens ajudarà a conèixer les lesions que es poden produir en el sistema musculoesquelètic, permetent fer-los un abordatge multidisciplinari amb altres professionals sanitaris que col·laboren juntament amb el fisioterapeuta per a una millora del pacient, així com la seva evolució.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta manera s’assegurarà l’assoliment dels mateixos  coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a disposició del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder desenvolupar l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA20. Identifica els principals agents físics utilitzats a les intervencions de fisioteràpia. Classificar-los segons el seu efecte i la seva importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

RA21. Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

RA22. Estableix el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

RA23. Realitza el diagnòstic de fisioteràpia per determinar les disfuncions i les minusvalies que requeriran una intervenció específica de fisioteràpia.

RA24. Interactua amb els altres professionals de la salut i de l’activitat física per fonamentar un pla d’intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

RA25. Aprèn els fonaments de la fisioteràpia en les patologies musculoesquelètiques. Avaluació específica de les disfuncions musculoesquelètiques. Principals tècniques d’intervenció. Classificació en funció dels principis físics i efectes sobre l'organisme.

RA26. Identifica les principals patologies musculoesquelètiques. Aprèn les intervencions medicoquirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques.

RA27. Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica. Estableix objectius conjunts d’intervenció.

Metodologia de treball


CLASSE MAGISTRAL: 32h

TREBALL EN GRUP: 15h

TUTORIA GRUPAL/INDIVIDUAL: 2h

PORTAFOLI: 20h

ESTUDI PERSONAL: 31h

Continguts


INTRODUCCIÓ

- Presentació

- Mètodes avaluació

- Mail – Contacte

- Grups de treball + sorteig temes i dia-hora presentació

 

REUMATOLOGIA

1. Estructura articular.

2. Anamnesi.

3. Remodelat ossi.

4. Patologia segons edat i sexe.

5. Osteoporosi.

6. Artrosi.

7. Raquitisme i osteomalàcia.

8. Malaltia de Paget

9. Artritis reumatoide.

10. Altres artritis.

11. Espondiloartritis.

12. Espondilitis anquilosant.

13. Artritis per microcristalls.

14. Gota.

15. Artritis per dipòsit de calci.

16. Artropatia crònica.

17. Altres malalties

TRAUMATOLOGIA

1. Conceptes generals: tipus de lesions i les seves causes.

2. Extremitat superior:

                a. Espatlla.

                               i. Anatomia i exploració.

                               ii. Fractures:

                                               1. Clavícula.

                                               2. Escàpula.

                                               3. Húmer.

                               iii. Luxacions:

                                               1. Acromioclavicular.

                                               2. Escàpulohumeral/Glenohumeral.

                                               3. Esternoclavicular.

                               iv. Espatlla dolorosa:

                                               1. Tendinitis.

                                               2. Conflicte subacromial.

                                               3. Artropatia acromioclavicular.

                               v. Inestabilitat d'espatlla.

                b. Colze i Braç.

                                i. Anatomia i exploració.

                                ii. Fractures:

                                               1. Cap de radi

                                               2. Olècranon.

                                               3. Diàfisi d'avantbraç.

                                               4. Radi distal.

                                               5. Fractures de Galeazzi i Monteggia.

                                iii. Luxacions de colze.

                                iv. Colze dolorós:

                                               1. Epicondilitis.

                                               2. Epitrocleitis.

                c. Canell, mà i dits.

                                i. Anatomia i exploració.

                                ii. Fractures:

                                               1. Escafoides.

                                               2. Metacarpians.

                                               3. Falanges.

                                iii. Luxacions del carp.

                                iv. Canell dolorós:

                                               1. Síndrome del túnel del carp.

                                               2. Tendinitis de Quervain.

                                               3. Síndrome de Dupuytren.

                                               4. Ganglions o quists sinovials.

                                               5. Dits en ressort.

3. Extremitat inferior:

                a. Pelvis i maluc.

                               i. Anatomia i exploració.

                               ii. Fractures:

                                               1. Pelvis.

                                               2. Acetàbul.

                                               3. Fèmur proximal.

                                               4. Diàfisi femoral.

                               iii. Luxacions:

                                               1. Maluc.

                b. Cuixa.

                               i. Distensions musculars.

                               ii. Bursitis trocantèria.

                               iii. Trocanteritis.

                c. Genoll.

                               i. Anatomia i exploració.

                               ii. Fractures:

                                               1. Fèmur distal.

                                               2. Messeta tibial.

                                               3. Ròtula.

                               iii. Luxacions:

                                               1. Ròtula.

                                               2. Genoll.

                               iv. Lesions de parts toves:

                                               1. Esquinç de genoll.

                                               2. Lligament Creuat Anterior (LCA).

                                               3. Lligament Creuat Posterior (LCP).

                                               4. Lesions meniscals.

                                               5. Trencament tendó quadricipital.

                                               6. Trencament del tendó rotulià.

                d. Cama.

                               i. Anatomia i exploració.

                               ii. Fractures:

                                               1. Diàfisi tibial.

                               iii. Lesions de parts toves:

                                               1. Distensions musculars.

                e. Turmell.

                               i. Anatomia i exploració.

                               ii. Fractures:

                                               1. Infrasindesmals.

                                               2. Transindesmals.

                                               3. Suprasindesmals.

                               iii. Lesions de parts toves

                                               1. Esquinç lligament lateral extern.

                                               2. Esquinç lligament lateral intern.

                                               3. Síndrome del canal del tars.

                                               4. Subluxacions dels tendons peroneos.

                                               5. Tendó d'Aquil·les (trencament/tendinitis).

                f. Peu.

                               i. Anatomia i exploració.

                               ii. Fractures:

                                               1. Astràgal.

                                               2. Calcani.

                                               3. Metatarsos.

                                               4. Falanges.

                               iii. Luxacions.

                                               1. Luxació de Lisfranc.

                                               2. Luxació de Chopart.

                               iv. Lesions de parts toves

                                               1. Neurinoma de Morton.

                                               2. Hallux valgus.

                                               3. Dit en martell/garra.

4. Raquis:

                a. Fractures, desviacions de la columna, àlgies.

                               i. Cervical.

                               ii. Dorsal.

                               iii. Lumbar.

5. Miscel·lània:

                a. Cremades.

                b. Ferides.

                c. Amputacions.

                d. Complicacions postquirúrgiques.

                e. Ortopèdia infantil.

                f. Peu infantil.

                g. Maluc infantil.

                h. Prevenció de lesions.

 

Activitats d'aprenentatge


MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l’estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional

MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats

MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs

MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes

MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per resoldre un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits

MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


- SE3:60% Examen (Obligatori haver superat l'examen: 5/10).

- SE2:15% Treball grupal

- SE1:25 % Portafoli dividit en:

o Extremitat superior 10%

o Extremitat inferior 10%

o Raquis 5%

EXAMEN FINAL:

- Per poder presentar-se a l'examen final caldrà haver lliurat el portafoli i haver realitzat la presentació grupal.

- L'examen final tindrà una ponderació del 60% sobre la nota final i serà obligatori aprovar amb un 5 per poder superar l'assignatura i fer mitjana amb la resta de notes (portafoli + treball grupal).

- L'examen final serà tipus test, amb 4 respostes possibles sent només una correcta.

- Puntuació de l'examen tipus test serà:

o Pregunta correcta 1 punt.

o Pregunta errònia restarà 0,25 punts.

o Pregunta no contestada: 0 punts.

PUJAR NOTA:

- Es podrà pujar nota de la part individual del treball de l'assignatura (portafoli), lliurant un nou exercici. Aquest podrà ser de les tres parts conjuntes (Extremitat superior, Extremitat inferior, Raquis) o d’aquelles per individual que l’alumne consideri que ha de pujar de nota.

EXCEPCIONS:

- En cas de no poder realitzar l’exposició oral, per motius justificats, es podrà recuperar aquesta nota de manera individual.

PORTAFOLI:

- El portafoli es pot lliurar des del moment de la finalització de la matèria a classe, i com a data límit la que consta al calendari acadèmic adjuntat. Passat aquesta data, no s'acceptaran entregues.

- Si el lliurament del portafoli es realitza passat el període de lliurament i la data límit, es puntuarà com a no presentat i no ponderarà per a la nota final, havent de presentar-se a la recuperació.

 

Un NP a l’examen final no permetrà a l’alumne presentar-se a l’examen de recuperació.

La copia total o parcial en qualsevol de les activitats d’aprenentatge significarà un “NO presentat” a l’assignatura, sense opció a presentar-se a la proba de recuperació i sense perjudici de l’obertura d’un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Rafael Ballesteros Masso, Enric Gómez Barrena, José Luis Jumilla, Marta Chacón Castillo et al. Traumatologia i medicina esportiva

Canale, S. T., Beaty, J. H., & Atzar, F. M. (Eds.). (2015). Campbell. Principals procediments en cirurgia ortopèdica i traumatologia+ ExpertConsult. Elsevier Espanya.

Buckup, K., & Buckup, J. (2019). Proves clíniques per a patologia òssia, articular i muscular: exploracions, signes i símptomes. Elsevier.

Bahr, R., & Maehlum, S. (2007). Lesions Esportives/Sports Injuries: Diagnòstic, Tractament I Rehabilitació/Diagnostic, Treatment and Rehabilitation. Ed. Mèdica Panamericana.

Complementary

Rouvière: Anatomía Humana Descriptiva, topográfica y Funcional. Tomo 1,2,3. 

Farreres, R., Rozman, C., & Cardellach, F. (2012). Medicina Interna. 17 edició. Editorial Elsevier, 787-791.