Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Juan Ramon Revilla Gutierrez

Descripció


La postura corporal equilibrada consisteix en l'alineació del cos amb una eficiència fisiològica, biomecànica, la qual cosa redueix a l'estrès i sobrecàrregues exercides sobre el sistema de sustentació, pels efectes de la gravetat. La integritat d'aquesta alineació corporal juga un paper rellevant en el benestar físic i emocional de les persones. Un desajustament significatiu de la postura es considera un factor de risc en les disfuncions múscul-esquelètiques.

Tal com es contemplen en les directrius marcades per la American Medical Association, l'avaluació postural ha de formar part del procediment habitual en l'anàlisi dels nostres pacients. És freqüent en l'àmbit clínic, realitzar valoracions visuals de la postura (inspecció visual) saben que tant la fiabilitat intra com inter-observador sol ser baixa. Gràcies al desenvolupament de noves tecnologies en l'àmbit de la salut, l'activitat física i l'esport, disposem de sistemes econòmics i de fàcil aplicació per a avaluar la posició corporal de manera objectiva i fiable, tant en 2D com en 3D.

El fisioterapeuta ha de tenir coneixements d'avaluar la postura de manera clínica i també utilitzant la tecnologia disponible amb la finalitat de detectar els desequilibris clínicament significatius i proposar un pla de tractament basat en el raonament clínic. En aquest sentit, la reeducació postural basada en el reequilibri de les cadenes miofascials i articulars està indicada pel tractaments de les patologies associades  al desequilibri postural, siguin del raquis o dels membres.

L'objectiu principal d'aquesta assignatura teoricopràctica consistirà a integrar una sistemàtica d'avaluació de la postura ortostàtica, tan clínica com usant tecnologia 3D, que permeti oferir un diagnòstic basat en el raonament clínic. Aprendre els exercicis terapèutics, en l'àmbit d'una fisioteràpia global miofascial, per a millorar els  trastorns múscul-esquelètics més habituals en el raquis.

L'assignatura no requereix cap requisit previ de superació de matèries per part de l'estudiant.

Considerant la situació sanitària actual produïda per la COVID-19, es fa necessari emfatitzar, en relació amb l'activitat docent, que aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial, en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.

D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Resultats d'aprenentatge


RA13. Incorporar les noves tecnologies d'obtenció de registres i de processament de la informació i de la imatge a la fisioteràpia: formular projectes que integrin les diverses operacions.

RA21. Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demanda i necessitats.

RA22. Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

RA23. Realitza el diagnòstic fisioterapèutic per determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.

RA29. Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

RA58. Aplicar el mètode científic als diversos àmbits de la fisioteràpia: disseny metodològic, registres, bases de dades i anàlisi estadística.

RA59. Comprendre problemes substancials de la fisioteràpia i proposar hipòtesis per dissenyar l'estratègia metodològica per a la seva demostració científica, que portaria a la millor resolució dels problemes identificats.

Metodologia de trabajo


MD1.Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
MD2.Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
MD3.Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
MD4.Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes
MD5.Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
MD6.Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Continguts


 1. Avaluació de la postura i de les cadenes miofascials
  1. La postura morfoestàtica. Conceptes fonamentals
  2. Les tipologies corporals. Anàlisi clínic
  3. Avaluació clínica cadenes articulars i miofascials
  4. Tecnologies actuals relacionades amb l’avaluació postural
  5. Les tipologies corporals. Anàlisi amb tecnologia 2D i 3D
  6. Avaluació cadenes articulars i musculars  amb tecnologia 2D i 3D
 2. Reeducació postural
  1. Bases fonamentals de la reeducació postural; 2.2. Límits i indicacions
  2. Patologies del raquis més freqüents en l'estàtica sagital.
  3. Estratègies de les compensacions articulars i musculars
  4. Reeducació postural. Postura base i respiració.
  5. Reeducació postural. Tractament dels desequilibris de la regió céfalo-cervical: la hiperlordosi i  la rectificació cervical
  6. Reeducació postural. Tractament dels desequilibris de la regió toràcica. La hipercifosi
  7. Reeducació postural. Tractament dels desequilibris de la regió lumbo-pelviana. La hiperlordosi.
  8. Reeducació postural. Tractament global dels desequilibris sagitals del raquis
  9. Anàlisi i tractament d'un cas clínic
 3. Activitats d’avaluació continua
  1. Anàlisi clínic de la postura
  2. Anàlisi clínic de les cadenes miofascials
  3. Anàlisi  de la postura amb tecnologia
  4. Anàlisi de les cadenes miofascials amb tecnologia

 

Activitats d'aprenentatge


Activitats formatives

 

TIPOLOGIA

ACTIVIDAT

HORES

 

AF1. Classes teòriques

8,25 hores

AF2. Seminaris / Tallers

3 hores

AF3. Clases pràctiques

26,25 hores

AF6. Estudi i treball en grup

2 hores

AF7. Estudi i treball autònom, individual

60,5 hores

Total

100 hores

Sistema d'avaluació


Sistemes d’avaluació

Sistema d’avaluació

Ponderació 

SE1. Portafoli electrònic

40%

SE2. Exposició oral

30%

SE3. Examen

30%

En aquesta asignatura es seguirá el següent procès d’avaluació:

SE1. Durant el transcurs de l’assignatura es valorarà la realització de quatre  activitats individuals relacionades amb  l’anàlisi de la postura.  La ponderació d’aquestes activitats serà del 40% sobre la nota final (consultar cronograma de l’assignatura).

SE2. L’últim dia de classe es realitzarà una exposició oral pràctica individual. Aquesta avaluació correspondrà amb el 30% de la nota final de l’assignatura.

SE3: L’avaluació teòrica també es realitzarà l’últim dia de classe del seminari. Aquesta consistirà en una prova escrita amb 10 preguntes tipus test. Aquest examen tindrà una ponderació del 30%.

 

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una qualificació de 5/10 en la mitjana final de l'avaluació. S'haurà de considerar que la còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar a l’examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens durant l'avaluació del període ordinari.

 

L’avaluació de la recuperació, consistirà en una prova final escrita sobre aspectes conceptuals de la teoría i de la pràctida desenvolupats a classe.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Assistència

Assistència Considerant la situació sanitària actual, l'assistència a les classes teòric-pràctiques serà molt recomanable i l'absentisme per raons de salut no impedirà la possibilitat superar l'assignatura.

Normes de conducta

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat en el vestit podrà ser sancionada. Donada la situació produïda per la pandèmia, s'hauran de contemplar i respectar les indicacions relacionades amb la seguretat i protecció en els espais pràctics, recollides en un document de l'Escola i que estarà a disposició dels alumnes en l'aula virtual. Tot el professorat serà coneixedor d'aquesta informació i vetllarà pel seu compliment.

Durant les pràctiques en classe i especialment, durant les proves d'avaluació, els alumnes no podran dur objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com a anells, rellotges, braçalets, pendents llargs, etc. Així mateix, la higiene de les mans serà fonamental, amb unes ungles tallades curtes i netes sense pintar. Donat el caràcter pràctic de les classes i per a facilitar i realitzar d’una manera correcta els procediments pràctics i d’observació postural, serà necessari portar roba adequada com a pantaló curt i top, així també com una tovallola.

Criteris específics de la nota No Presentat

Es considerarà aquesta situació quan l’alumne/a no s’hagi presentat a la prova teòrica i/o l’exposició oral pràctica.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Mézières F. Originalité de la Méthode Mézières.  Paris: Éd.  Maloine; 1984.

Patté J. La méthode Mézières, une approche globale du corps. París: Ed. Chiron; 2009.

 Patté J. Le grand livre de la méthode Mézières. Paris : Ed. Eyrolles; 2018.

Sider F. La Méthode Mézières, protocole, examen traitement. Tome 1 et 2. Paris: Éd.Format; 2013.

Revilla JR, Ramírez-Moreno J. Tratamiento global de los desequilibrios sagitales del raquis por el Método Mézières. Rev. Cient. Iberoam. Fisioglobal 2009;2: 15-23.

Reyes M, Clapés A, Ramírez J, Revilla J. Automatic digital biometry analysis based on depth maps. Comput Ind. 2013;64(9):1316–25.

Reyes M, Clapés A, Escalera S, Ramírez J, Revilla JR. Posture Analysis and Range of Movement Estimation Using Depth Maps. In: Advances in Depth Image Analysis and Applications. Springer. Berlin; 2013. p. 97–105.

Ségui, Y., Ramírez-Moreno J. Global physiotherapy approach to thoracolumbar junction syndrome. A case report. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2021;25: 6-15.

Ramírez-Moreno  J.,  Revilla-Gutiérrez  JR.  Nouvelle  définition  académique  de  la  Méthode  Mézières.  Kinésithér  Scient  2018;598: 35-45.   

Ramírez-Moreno J, Revilla JR. Equilibre sagital du rachis. Analyse et traitement par la Méthode Mézières. Mains Libres,  mai 2009; 3: 5-13.

Ramírez-Moreno J, Revilla JR. La pathogénèse de la scoliose idiopathique et la méthode Mézières. Kinésithér Scient 2013,0546:21-32.

Struyf Denys G. Le manuel du méziériste (Tome 1 et 2). Paris: Éd Frison Roche;. 1995.

Complementary

  Roussouly P, Gollogly S, Berthonnaud E, Dimnet J. Classification of the normal variation in the sagittal alignment of the human lumbar spine and pelvis in the standing position. Spine (Phila Pa 1976). 2005 Feb 1; 30(3):346-353.

Legaye J, Duval-Beaupere G. Gravitational forces and sagittal shape of the spine. Clinical estimation of their relations. Int Orthop. 2008 Dec; 32(6):809-816.

Mac-Thiong JM, Roussouly P, Berthonnaud E, Guigui P. Sagittal parameters of global spinal balance: normative values from a prospective cohort of seven hundred nine Caucasian asymptomatic adults. Spine (Phila Pa 1976). 2010 Oct 15;35(22):E1193-8.

Ferreira EA, Duarte M, Maldonado EP, Bersanetti AA, Marques AP. Quantitative assessment of postural alignment in young adults based on photographs of anterior, posterior, and lateral views. J Manipulative Physiol Ther. 2011 Jul-Aug;34(6):371-380

 

Software  ADIBAS   http://physicaltech.com

Método Mézières  AMIK  (Association Méziériste Internationale de Kinésithérapie) http://www.methode-mezieres.fr

IFGM (Instituto Fisioterapia Global Mézières) http://www.ifgm.es  et http://www.metodo-mezieres.com

  Dutta, T. Evaluation of the Kinect sensor for 3-D kinematic measurement in the workplace. Appl.Ergon. 2012 Jul; 43(4):645-9.

Ramírez-Moreno J, Revilla JR. Análisis, evaluación morfoestática y de la extensibilidad muscular mediante fotometría digital. Actualitzacions en Fisioteràpia 2008; 3: 11-18.

Struyf Denys G. Les chaînes musculaires et articulaires. Bruxelles: Ictgds; 1979.

Campignon Ph.  Respir-actions. Bruxelles: Éd. Philippe Campignion; 1996.

Busquet L. Les Châines musculaires. Éd. Busquet, 1992.

Keleman S.  Anatomie emotionelle.  Éd. Guilbot; 1996.

Alexander, G. Le corps retrouvé par l’eutonie. Éd. Tchou; 1981.

Rolf Ida P. Rolfing: The Integration of Human structures. Harper Collins Editions; 1987.

Calais-Germain B. Anatomie pour le mouvement. Éd. Desiris; 1989.

Dunk NM, Lalonde J, Callaghan JP. Implications for the use of postural analysis as a clinical diagnostic tool: reliability of quantifying upright standing spinal postures from photographic images. J Manipulative Physiol Ther. 2005 Jul-Aug; 28(6):386-392.