Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Mª Lluïsa Segura Ferrando

Descripció


Aquesta assignatura pretén relacionar la fisioteràpia i la pedagogia, entenent aquesta última com una disciplina important pel millor desenvolupament de la feina del/la fisioterapeuta. Es mostrarà, a través de diferents activitats, la importància i la necessitat d'integrar les competències d'ambdues disciplines, per tal d'assolir de la millor manera els objectius propis de la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge


RA10- Aplica, basant-se en el coneixement, els canvis i adaptacions que es produeixen per la variació d'edat, gènere i estres ambiental

RA15- Aplica, basat en el coneixement, els principis conductuals en el context educatiu, recreatiu, de la activitat física i la salut i de l'entrenament esportiu

RA17- Escull tècniques de modificació de conducta que es poden utilitzar als diferents àmbits d'actuació professional

RA39- Realitza l'anàlisi de les conductes específiques als diversos contextos d'intervenció professional que poden ser risc per a la salut de les persones

 

Metodologia de trabajo


METODOLOGIA HORES
AF1.Classe teòrica 33
AF6. Estudi i treball en grup  20
AF7. Estudi i treball autònom, individual 47
Total 100

 

 

Continguts


 1. Modalitats d'atenció educativa 
 2. L'educació i la fisioteràpia
 3. La socialització
 4. El procés educatiu
 5. La comunicació
 6. Objectius i avaluació
 7. La sessió dirigida
 8. L'aprenentatge vivenciat
 9. La gamificació
 10. Integració dels continguts treballats

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el docent planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el docent farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El docent dona les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

MD1. Mètode d'exposició o lliçó magistral: transmissió de coneixements i activació dels processos cognitius de l'estudiant mitjançant l'aprenentatge unidireccional     
MD2. Cas d'estudi: adquisició d'aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats            
MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercici, assaig i implementació de coneixements previs            
MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): Desenvolupament de coneixements actius mitjançant la resolució de problemes            
MD5. Aprenentatge orientat al projecte: dur a terme un projecte per resoldre un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits 

MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar el coneixement actiu i significatiu de manera cooperativa               

        
 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Activitat avaluadora

Ponderació

 SE1. Portafoli electrònic

 30%

 SE2. Exposició oral

 20%

 SE3. Examen

 50%

 

 100%

L'assignatura s'avaluarà sempre i quan l'assistència a classe sigui com a mínim del 80%. Si no s'assoleix aquest mínim, la qualificació de l'assignatura serà "No presentat/da" i no es tindrà dret a recuperació. La nota de tasques és el mitjana entre totes les tasques realitzades durant el curs. Per poder fer mitja és requisit indispensable aprovar el treball individual (la mitja entre tots els treballs individuals ha de ser de 5) i l’Examen.

 

Nota: Els alumnes repetidors hauran d'assistir al primer dia de classe, per tal de planificar amb les professores les exigències previstes de participació. No es guarda cap nota del curs anterior.

Període de Recuperació

 • Els treballs individuals no es podran recuperar.
 • En el cas de que l’assignatura estigui suspesa s’haurà de recuperar l’Examen i la discussió.
 • Per fer mitja  s’haurà d’aprovar amb un 5 (sobre 10) per poder fer la mitjana amb la resta de activitats avaluadores que ja estiguin aprovades .

Bibliografia


Bàsic

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxología motriz. Barcelona: INDE.

Chiva, O. i Martí, M. (coord.). (2016). Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación. Barcelona: Graó.

Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de educación física. Barcelona. INDE.

Complementary

Blázquez, D. (coord.). (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. Barcelona: INDE.

Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien en educación física. Barcelona. INDE

Prat, M. i Soler, S. (2003). Actitudes, valores y normas en la educación física y e deporte. Barcelona: INDE.