Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Mónica Morral Yepes

Descripció


L'assignatura d'anàlisis funcional de l'exercici i bases d'entrenament exposa els fonaments teòrics i pràctics sobre l'estudi del moviment del cos humà en relació a l'exercici físic i sobre les bases de l'entrenament.

S’aborden aspectes teòrics i pràctics necessaris per comprendre el moviment humà d'una forma global i, sobretot, s'asenten les bases de la teoria de l'entrenament, principis bàsics, teoria de l'adaptació i la comprensió de les manifestacions, factors determinants, variables y métodes d'entrenament per al desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques (especialment la foça com a capacitat principal). Les sessions pràctiques tenen la missió de treballar sobre conceptes teòrics importants i garantir la seva integració i aplicabilitat.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


RA3. Analitza els moviments i interpreta la participació de les articulacions i músculs implicats, així com dels altres factors que els determinen.

RA5. Aplica, basant-se en el coneixement, els principis biomecànics de les habilitats motrius, així com la seva interrelació amb el medi.

RA6. Aplica, basant-se en el coneixement, l'anatomia i fisiologia implicada en els sistemes corporals determinants per al moviment humà.

RA8. Aplica, basant-se en el coneixement, els efectes de l'activitat física i de les intervencions físiques, provocats sobre les reaccions bioquímiques dels diferents òrgans i sistemes humans.

RA9. Interpreta, basant-se en el coneixement, els efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, així com la seva avaluació a través de proves de camp i de laboratori bàsiques: variables metabòliques i cardiorespiratòries, considerant les diferències biològiques per edat i gènere.

RA18. Adquireix criteris, habilitats i coneixements tecnològics per desenvolupar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatius als exercicis de musculació analítics i funcionals en l'àmbit terapèutic.

RA21. Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demanda i necessitats.

Metodologia de trabajo


Les metologies docents que s'empraran durant l'assignatura seran:

MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional

MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats

MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs

MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes

MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits

MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

 

Activitat Hores
AF1. Classes teòriques 23.75
AF2. Seminaris/tallers 26.25
AF5. Tutories  5
AF6. Estudi i treball en grup 20
AF7. Estudi i  treball autònom, individual 75
Total 150

 

Continguts


Tema 1. ANÀLISI FUNCIONAL DE L'EXERCICI

 • Cinesiologia
 • Anàlisis del moviment 
 • Aplicació pràctica

Tema 2. INTRODUCCIÓ A L'ENTRENAMENT.

 • Principis de l'entrenament.
 • La càrrega d'entrenament i competició: 
  • La càrrega: salut o rendimient. 
  • Continguts.
  • Càrrega externa. 
  • Càrrega interna.
  • Variables i control a l'àmbit de la salut.
  • Variables i control a l'àmbit del rendimient.

Tema 3. ENTRENAMENT DE LA FORÇA.

 • Terminologia, manifestacions i aspectes generals.
 • Factors determinants.
 • Variables. 
 • Mètodes d’entrenament i aplicació pràctica.
 • Avaluació i control de l’entrenament.

Tema 4. ENTRENAMENT DE LA RESISTÈNCIA.

 • Terminologia, manifestacions i aspectes generals.
 • Factors determinants y variables.
 • Mètodes d’entrenament.
 • Avaluació i control de l’entrenament.

Tema 5. ENTRENAMENT DE LA VELOCITAT.

 • Terminologia, manifestacions i aspectes generals.
 • Factors determinants y variables.
 • Mètodes d’entrenament.

Tema 6. ENTRENAMENT D'ADM

 • Terminologia, manifestacions i aspectes generals.
 • Factors determinants y variables.
 • Mètodes d’entrenament.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cadascuna de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats. Per a aquest fi, s'empraran classes expositives basades en l'explicació del professor, pràctiques realitzades en aules específiques per aprofundir en els conceptes explicats a classe, tutories presencials en grup o individuals, treballs individuals i presentació de temes per part de l'alumnat. 

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiants tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua a través de diferents activitats avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) d'acord amb la següent taula de ponderació:

 

Avaluació Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades
Contínua SE1. Portafoli electrònic 20% E5, E20, E21, E24, T2.
Contínua SE2. Exposició oral  20% B4, B5, E5, E20, E21, E22, E23, E24
Contínua SE4. Autoavaluació 5% E5, E20, E21, E24, T2.
Contínua SE5. Avaluació entre iguals 5% B4, B5, E5, E20, E21, E22, E23, E24
Final SE3. Exàmen final 50% E5, E20, E21, E24, T2.
Nota final Suma de percentatges segons la taula de ponderació

Criteris per fer mitjana entre les activitats avaluadores:

Avaluació  

Activitat Avaluadora  

Criteri

Contínua

SE1, SE2, SE4, SE5

5/10

Final

SE3 (exàmen final)

5/10

Recuperació:

Durant el mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, a l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura si s'ha suspès. En cas de No Presentat/ada, no es podrà optar a la recuperació.

L’activitat avaluadora en període de recuperació és un examen (prova escrita) presencial. Aquest examen pondera el 50% de l’avaluació i s’haurà de superar amb un 5/10 per poder avaluar la totalitat de l’assignatura. La nota obtinguda durant l’avaluació continuada es mantindrà.

Avaluació

Activitat Avaluadora en el període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Contínua

Portafoli, Exposicions orals, autoavaluació i coavaluació 

50% (No recuperable)

B4, B5, E5, E20, E21, E22, E23, E24.

Final

Exàmen Final

50%

E5, E20, E21, E24, T2.

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Izquierdo, M (2008). Bases Mecánicas y Neurofisiológicas de la Actividad Física y el Deporte. Panamericana. Madrid.

Gonzalez- Badillo, JJ; Gorostiaga, E (2002). Fundamentos del entrenamiento de la fuerza. INDE. Madrid.

Solé, J. (2016). Teoría del entrenamiento deportivo. Barcelona: Sicropat Sport.

Complementary

Gonzalez-Badillo, JJ et al (2019): La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y evaluaciaón del entrenamiento de fuerza. Madrid.

Bompa, T & Buzzichelli, C. (2019). Periodización. Teoría y metodología del entrenamiento. Barcelona: Ediciones Tutor

Tous, F (1999): Nuevas tendencias en Fuerza y Musculación. Ergo. Barcelona.

Romero, D. y Tous, J (2010). Prevención de lesiones en el deporte: claves para un rendimiento deportivo óptimo. Editorial Médica Panamericana. Madrid.

Badillo & Serna (2020). Fuerza, velocidad y rendimiento físico deportivo. ESM. Madrid.

Michael Boyle (2017). El entrenamiento funcional aplicado a los deportes. Tutor.