Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Raquel Sebio García

Descripció


Cada vegada és més l'evidència científica que avala la prescripció d'activitat física terapèutica per a la prevenció i tractament de diferents malalties, especialment d'origen no transmissible. Els beneficis de la pràctica d'exercici són múltiples i abasten tots els sistemes incloent el cardiovascular, l'endocrí, el respiratori, el musculoesquelètic i el neurològic, a més de millorar altres aspectes de la vida diaria dels malalts com la qüalitat del somni, l'estat d'ànim i la qüalitat de vida en general. 

Tot i aquests beneficis, la prescripció d'activitat física terapèutica encara és una assignatura pendent per diferents motius incloent la manca de recursos, la desinformació i les barreres físiques i psicològiques dels pacients. En aquesta assignatura abordarem els aspectes generals de com fer la prescripció d'activitat física terapèutica en diferents malalties i poblacions clíniques especials, des de com fer l'avaluació de les capacitats físiques per la identificació de les deficiències i alteracions fins a com prescriure l'exercici en diferents tipus de malalts tenint en compte les seves necessitats específiques i possibles precaucions i/o recomanacions. També s'abordaran aspectes relacionats amb el canvi de conducta necessari per millorar l'adherència i manteniment dels beneficis obtinguts amb la pràctica d'activitat física. 

Resultats d'aprenentatge


- RA29. Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscs i estableix un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

- RA22. Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient. 

- RA31. Avalua l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de seguretat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant en l'àmbit individual com social.

- RA32. Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesura que faciliten l'objectivació de les intervencions. Participa en la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació en la pràctica clínica.

- RA52. Interactua amb altres professionals de la salut i de l'activitat física per fonamentar un pla d'intervenció basada en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

- RA27. Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica. Estableix objectius conjunts d'intervenció. 

Metodologia de trabajo


Tipus  Hores % Presencialitat
AF1. Classes teòriques 35 100%
AF3. Classes pràctiques 23 100%
AF5. Tutories 3 40%
AF6. Estudi i treball en grup 8 10%
AF7. Estudi i treball autònom, individual 81 0%
Total 150  

Continguts


Els contingunts d'aquesta assignatura es dividiran en tres blocs:

1. Mètodes d'avaluació per a la prescripció de l'activitat física terapèutica

 1. Avaluació del risc per la pràctica d'activitat física terapèutica
 2. Avaluació de la capacidad aeròbica
 3. Avaluació de la funció muscular
 4. Avaluació d'altras capacitats físiques
 5. Avaluació dels nivells d'activitat física

2. Prescripció d'activitat física terapèutica en poblacions especials

 1. Patologia musculesquelètica
 2. Patologia cardiorespiratòria
 3. Patologia oncològica
 4. Patologia metabòlica
 5. Patologia neurològica i neuromuscular
 6. Altres poblacions

3. Consideracions pràctiques per l'abordatge del pacient des de l'activitat física terapèutica

 1. Entrevista motivacional
 2. Barreres i facilitadors
 3. Activitat física terapèutica en entorn digital

 

Activitats d'aprenentatge


 • Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
 • Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
 • Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
 • Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes
 • Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
 • Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

 

Sistema d'avaluació


Activitat avaluadora            Ponderació

Examen teòric                        45%

Exposició oral                        20%

Porafoli electrònic                  25%

Avaluació entre iguals           10%

Per aprovar l'assignatura és obligatori assistir al menys al 80% de les classes pràctiques (les faltes justificades estan incloses el 20% d'absències) i obtenir una qualificació de 5/10 a l'examen teòric i a l'examen pràctic.

 

Activitat avaluadora en període de recuperació                Ponderació

Examen teòric                                                                          45%

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens durant el període ordinari. El treball grupal (avaluació continuada) no es pot recuperar.

Bibliografia


Bàsic

Kisner, C. - Colby, L. (2005). Ejercicio Terapéutico. Fundamentos y Técnicas. Editorial Panamericana

Gary Liguouri (2021). ACSM Guidelines for exercise testing and prescription (11th Edition)

Complementary

Carlos Balsalobre-Fernández, Pedro Jiménez-Reyes. (2014) Entrenamiento de fuerza. Nuevas Perspectivas Metodológicas. ISBN-13: 978-84-616-7687-3. Disponible en: http://www.carlos-balsalobre.com/ Entrenamiento_de_Fuerza_Balsalobre&Jimenez.pdf

Kathryn H. Schmitz (2020). Exercise Oncology. Prescribing Physical Activity Before and After a Cancer Diagnosis. Editorial Springer

Brad Schoenfeld (2016). Science and Development of Muscle Hypertrophy. Editorial Human Kinetics