Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Eulàlia Bassas Bullich

Descripció


Un dels objectius dels fisioterapeutes és mantenir i recuperar l’activitat motriu de l’individu per tal de garantir la preservació del millor estat de salut possible.

Aquesta assignatura, basada en els coneixements més basics i tradicionals de la motricitat juntament amb els coneixements més actualitzats de les neurociències, ha de permetre a l’alumne estudiar i raonar sobre què és el moviment i l’activitat motriu, com es desenvolupa en l’esser humà, com s’organitza des del punt de vista neurofisiològic i com es modifica en relació als diferents estats de salut.

També es vol donar l’oportunitat a l’alumne d’experimentar de manera conscient i des de diferents punts de vista (motor, sensitiu i cognitiu) diferents activitats motrius bàsiques, que formen part del desenvolupament motriu de l’ésser humà , així com també  diferents propostes exercicis propioceptius. Això permetrà a l’alumne poder projectar i encarar el tractament d’una manera més global i completa.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA3. Analitza els moviments i interpreta la participació de les articulacions i músculs implicats, així com dels altres factors que els determinen.
RA5. Aplica, basant-se en el coneixement dels principis biomecànics de les habilitats motrius, així com la seva interrelació amb el medi.
RA6. Aplica, basant-se en el coneixement l'anatomia i fisiologia implicada en els sistemes corporals determinants per al moviment humà.
RA8. Aplica, basant-se en el coneixement, els efectes de l'activitat física i de les intervencions físiques, provocats sobre les reaccions bioquímiques dels diferents òrgans i sistemes humans.
RA18. Adquireix criteris, habilitats i coneixements tecnològics per desenvolupar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatius als exercicis de musculació analítics i funcionals en l'àmbit terapèutic.

Metodologia de treball


MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional

MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats

MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs

MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes

MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits

MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Continguts


Psicomotricitat i Control Motor

 • Tema 1: Introducció a la psicomotricitat i control motor
 • Tema 2: Control Motor
  • Teories del Control Motor
  • Tipus de moviment
  • Organització de l’acció:
   • Components motors
   • Components perceptius
   • Components cognitius
 • Tema 3: Desenvolupament Motriu
  • Sistemes funcionals
 • Tema 3: Aprenentatge motor
  • Teories de l’Aprenentatge motor
  • Factors que influeixen en l’aprenentatge
  • Procediments d’ensenyament
 • Tema 4: Abordatge terapèutic pràctic de la reeducació sensitiu-perceptiu–motriu en les EESS, Raquis i EEII (Propiocepció).

Activitats d'aprenentatge


Activitat

Hores

AF1. Clases teóricas

23.75

AF2. Seminarios /

Talleres

26.25

AF5. Tutorías

5

AF6. Estudio y trabajo

en grupo

20

AF7. Estudio y trabajo

autónomo, individual

75

Total

150

Sistema d'avaluació


Activitat avaluadora

Ponderació

Examen teòric

40%

Examen pràctic

10%

Portafoli electrònic

30%

Exposició oral

20%

 

La nota final d’avaluació continuada és el resultat de la mitjana ponderada de cadascun dels blocs, tot i que per aprovar l’assignatura cal:

 • Haver aprovat l’examen teòric i pràctic
 • La mitjana total ha de ser ≥ 5.

L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria en un 80%. L’alumne que no compleixi aquest requisit no es podrà avaluar, constant com un NO PRESENTAT i sense opció a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

RECUPERACIÓ:

Els alumnes que hagin suspès l’examen teòric i/o pràctic tindran dret a un examen de recuperació. 

Les qualificacions obtingudes durant el trimestre resultat de l’avaluació continuada no es poden recuperar i per tant es conservaran les notes com part de la nota final de l’assignatura (tant les superades com les no superades). Només en el cas que l’examen teòric i pràctic estiguin aprovats i la mitja no arribi al 5 degut a l’avaluació continuada, es podrà optar a la recuperació d’aquesta amb un treball que determinarà el/la docent de l’assignatura.

 ( D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.)