Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Manuel Gomis Bataller
Mónica Morral Yepes 

Idiomes d'impartició


Aquesta assignatura s'imparteix en Català i Castellà.

Competències


Competències bàsiques
  • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
  • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
  • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

  • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
  • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


L'assignatura d'activitats esportives a la platja (ADP) es planteja des d'una perspectiva vivencial, la qual pretén potenciar la participació de l'alumnat en un conjunt d'activitats esportives: voleibol, handbol, rugbi i futbol platja, les quals es consideren esports reglats i amb calendari competitiu a Catalunya. Els esports de la platja es consideren una influència directa en la socialització i cohesió de l'alumnat, així com de conèixer l'essència pròpia de realitzar esports reglats a la platja. En el conjunt de classes pràctiques i tallers d'aprenentatge faran que l'alumnat obtingui un gran coneixement competitiu d'aquests esports.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


- Identificar, els requisits psico i sociomotors de les habilitats de diversos esports i activitats esportives, coneixent els elements tècnic-tàctics que els estructuren i executar-los bàsicament.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

  Activitats ECTS
Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, s minaris, tutories personalitzades)  Exposicions teòrico-pràctiques, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants. 2.4
Treball autòmom Estudi personal, preparació de sessions, treballs guiats, reproducció de models, solució de problemes. 3.6

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball. Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


Tema 1. Normatives de seguretat a la platja.
 

Tema 2. Voleibol platja.
2.1. Habilitats tècniques i tàctiques.
2.2. Treballs grupals, avaluació.
2.3. Torneig i competició.
 

Tema 3. Handbol platja.
3.1. Habilitats tècniques i tàctiques.
3.2. Treballs grupals, avaluació.
3.3. Torneig i competició.
 

Tema 4. Rugbi platja.
4.1. Habilitats tècniques i tàctiques.
4.2. Treballs grupals, avaluació.
4.4 Torneig i competició
 

Tema 5. Futbol platja.
5.1. Habilitats tècniques i tàctiques.
5.2. Treballs grupals, avaluació.
5.3. Torneig i competició.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l'assignatura segueixen el sistema d'avaluació continuada, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diferents activitats, que els estudiants han de resoldre i lliurar. El treball de cadascuna de les activitats permet valorar a l'estudiant, el seguiment que fa a l'assignatura i els elements de millora, a partir de comentaris i notes que el professor/a farà les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions perquè els estudiants puguin elaborar i lliurar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiants tinguin una perspectiva practica dels temes que es desenvolupen al llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Per superar l’assignatura caldrà que la nota mitjana de les diferents proves obligatòries doni com a mínim un 5 sobre 10. L'assistència a classe és obligatòria i formarà part de l'avaluació continua.

La valoració al final de l’assignatura s’obtindrà mitjançant una avaluació continuada durant tot el trimestre valorada al 100% dividida en (assistència 30%, posició de l'equip en cada una de les lligues 10%, tasques organitzatives de l'assignatura 25%, sessions organitzades 35%).

 

 

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Continua

Treballs en grup

100%

 

En el cas de no arribar al 5 sobre 10 s'haurà de realitzar un treball per optar a la recuperació de l'assignatura.

Activitat avaluadora en período de recuperació

Ponderació

Examen

100%

 

 

 

 

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

http://www.rugbiplatja.cat/

http://fcf.cat/futbol-platja

http://www.rfebm.com/RBMPLAYA.PDF

http://voleiplatja.fcvolei.cat/documentacio_voleiplatja.php

Complementary

AGUADO, A. (2001). Actividades físicas en el medio natural en la Educación Física escolar. Palencia: Patronato Municipal de Deportes

GUILLÉN, R., LAPETRA, S. & CASTERAD, J. (2000). Actividades en la naturaleza. Barcelona: INDE.