Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Noemí Serra Paya

Descripció


L'assignatura de “Noves Tecnologies en l'Avaluació de la Salut i el Rendiment Esportiu” és optativa i amb caràcter semipresencial. La finalitat que persegueix aquesta assignatura és el coneixement de les tecnologies utilitzades per a la valoració de la condició física, el fitness-salut i el rendiment esportiu. A més del coneixement i del funcionament dels aparells i mitjans actualment utilitzats per a l'avaluació de la salut i del rendiment, es pretén que l'alumne aprengui a desenvolupar protocols de valoració relacionats amb l'anàlisi de les capacitats físiques, principalment relacionades amb les manifestacions de la resistència (aeròbica, anaeròbica) i de la força (força màxima dinàmica, força-velocitat, resistència per força, etc.) en l'àmbit tant de la salut com del rendiment esportiu.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent

Resultats d'aprenentatge


- Programar processos bàsics d'ensenyament-aprenentatge dels esports individuals, amb atenció a les seves peculiaritats didàctiques, tenint en consideració la diversitat: gènere, edat i discapacitat.
- Adaptar i entrenar mitjançant l'observació, l'anàlisi i la valoració funcional a persones amb discapacitat neurològica amb especial atenció a l'activitat física (activitats de la vida diària) i l'esport.
- Conèixer la recerca en l'àmbit universitari i els principals fòrums de difusió del coneixement científic. Realitzar recerca en les principals bases de dades de salut i d'esport i saber redactar un article cientificotècnic.
- Conèixer els principis biomecànics i fisiològics bàsics que determinen el rendiment en atletisme i en esports individuals.
- Identificar i proposar exercicis de correcció dels errors tècnics durant els test d'avaluació.
- Utilitzar eines tecnològiques d'anàlisis del moviment, la salut i el rendiment.
- Conèixer i usar l'anglès mèdic i esportiu bàsic i l'anglès científic tècnic. Utilitzar en anglès els recursos tecnològics i la cerca bibliogràfica, així com iniciar-se en la redacció d'un article en anglès.

Metodologia de trabajo


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individuals o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fora de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


Teòriques:

Tema 1. Introducció a la tecnologia de l'esport

Tema 2. Monitoratge Càrrega interna vs Càrrega externa

Tema 3. Anàlisi quantitativa vs qualitatiu

Tema 4. Avaluació de la resistència aeròbica

Tema 5. Revisió crítica i anàlisi científica de la tecnologia esportiva

Tema 6. Avaluació de la velocitat i la potencia

Tema 7. Avaluació de la força

Tema 8. Electronic Performance and Tracking Systems (GPS) & Imus

Tema 9. Avaluació de l'equilibri

Tema 10. Wereables

Tema 11. Feedback a través del monitoratge en directe (com, quan i perquè)

Tema 12. La tecnologia en la prevenció/readaptació de lesions

Pràctiques:

• Anàlisi quantitativa vs qualitatiu

• Avaluació de la resistència

• Avaluació de la potència i velocitat

• Avaluació de la força

• Avaluació de l'equilibri

• Utilització dels GPS i els Imus en l'esport i l'activitat física

• Feedback en directe a través de les eines de monitoratge

• Validació d'un dispositiu tecnològic

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiants tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

 

Presencial

Sessions teòriques

Treball grupal

Treball autònom

Semipresencial

Sessions teòriques

Aprenentatge guiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


L'adquisició de competències per part de l'alumne/a serà valorada a través del sistema d'avaluació contínua i, en concret, ponderant i valorant els resultats obtinguts de l'aplicació dels següents procediments d'avaluació:

a) Participació i realització de les activitats formatives.

b) Participació activa a les classes, debats, etc.

c) Elaboració i resolució de casos pràctics.

d) Disseny i participació de sessions pràctiques.

e) Superació de proves teòriques de la matèria:

•           Prova de resposta múltiple

•           Prova mixta

•           Prova objectiva

•           Prova oral

Prova pràctica de camp d'activitat física

L'avaluació conclourà amb un reconeixement sobre el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiant, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

-           Sistema d'avaluació de cada part de l'assignatura:

En la següent taula s'especifiquen les diferents activitats avaluadores, els sistemes d'avaluació i el seu pes en la nota final.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

 Treballs individuals / parelles

25%

Treballs grupals

25%

Examen Pràctic

50% 

Per a aprovar l'assignatura és obligatori:

- Realitzar el 70% de les sessions pràctiques.

- Ponderació mínim 5/10 en l'examen pràctic per poder fer mitja amb la resta d'activitat de l'avaluació continua. 

Cada part de l'assignatura podrà tenir un nombre diferent d'activitats avaluadores continuades, mantenint la proporció en el volum de dedicació i de les ponderacions (percentatges) que consten en aquest Pla Docent d'Assignatura.

 

Recuperació

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Examen Pràctic

50%

 

Els alumnes no presentats a l'examen realitzat durant l'avaluació contínua no tindran dret a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Bibliografia


Bàsic

Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2007). Introducción a la fisiología del esfuerzo y del deporte. Fisiología del esfuerzo y del deporte, 6ª ed. Barcelona: Editorial Paidotribo, 3-33

Chicharro, J. L., & Vaquero, A. F. (2006). Fisiología del ejercicio/Physiology of Exercise. Ed. Médica Panamericana

Mora, R. (2010). Fisiología del deporte y el ejercicio

Naranjo, J., Santalla, A., & Manonelles, P. (2013). Valoración del Rendimiento del Deportista en el Laboratorio.

Wenger, H. A., & Green, H. J. (2005). Evaluación fisiológica del deportista. Editorial Paidotribo