Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Sònia Pineda Hernández

Descripció


L’assignatura optativa de Psicologia de les lesions aporta als alumnes de CAFE els coneixements bàsics sobre els aspectes psicològics que es donen
durant el procés de les lesions esportives.


Aquests coneixements són aplicables per a la majoria de sortides professionals (monitor de fitness, entrenador personal, preparador físic, tècnic esportiu...)
perquè permeten entendre i connectar millor amb les persones lesionades amb qui aquests professionals podran treballar i perquè són una ajuda de cara a
poder optimitzar millor les dinàmiques de readaptació.


El plantejament de l’assignatura (semipresencial i amb dinàmiques molt participatives) suposa treballar tant de manera individual i autònoma com també en
grups i participar en els treballs i exercicis programats.


Els objectius de l’assignatura són:

 • Estudiar els antecedents de les lesions esportives per tal de conèixer les possibles causes d'aquestes.
 • Conèixer diferents formes de prevenir les lesions per tal d'evitar les condicions que poden portar a elles.
 • Gestionar psicològicament les lesions (reaccions, estratègies,...).
 • Conèixer els aspectes psicològics presents en les readaptacions i algunes situacions especials a tenir en compte.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Identificar els requisits psico i sociomotors de les habilitats de diversos esports i activitats esportives, coneixent els elements tecnicotàctics que els
estructuren i executar-los bàsicament.

Metodologia de trabajo


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fora de l’aula.

 

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

 

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

 

Activitats

Descripció

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris,

tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions,

jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria,

aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per

part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació

(bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis,

debats, fòrums..), reproducció de models, càpsules de vídeo,

solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

 

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de

treballs.

Continguts


Tema 1. Antecedents de les lesions esportives   (PRE-LESIÓ)

 1. Conèixer als/a les esportistes
 2. Factors ambientals i psicològics que predisposen a les lesions esportives

Tema 2. Prevenció de lesions   (PRE-LESIÓ)

 1. Estil de vida i hàbits saludables
 2. Entrenament invisible
 3. Estrès
 4. Activació i concentració

Tema 3. Gestió psicològica de la lesió   (DURANT LA LESIÓ)

 1. Reaccions davant d’esportistes lesionats/ades
 2. Reaccions dels/de les esportistes a la lesió
 3. Estratègies psicològiques per a la readaptació
 • Comunicació
 • Establiment d’objectius
 • Treball conscient i generació de confiança
 • Visualització
 • Relaxació

Tema 4. Readaptació i situacions especials   (POST-LESIÓ)

 1. Gestió de la confiança i la por
 2. Gestió de les recaigudes i l’abandonament
 3. Gestió del dolor
 • Esportistes que han de competir lesionats

Activitats d'aprenentatge


La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els crèdits assignats a casa una de les activitats. A través
d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne en classe, el treball interactiu amb la resta dels seus companys, així com un aprenentatge
autònoma fora d'ella.

Activitat

ECTS  

Metodologia

Presencial

Sessions teòriques

0.8

Classes magistrals, dirigides al debat i aclariment de continguts, i a discussió sobre lectures. Sessions presencials amb material audiovisual

 

Treball grupal

0.4

Jocs de rol, aprenentatge basat en problemes, aplicació pràctica de la teoria.

 

Estudi i treball autònom

3.6

Solució problemes, recerques bibliogràfiques, estudi personal.

 

Virtual

Sessions teòriques

0.8

Càpsules de vídeo, presentacions, articles, locucions, animacions, etc.

 

Treball guiat

0.4

Aprenentatge guiat: qüestionaris, debats, fòrums, wikis, etc.

 

 

Sistema d'avaluació


L'adquisició de competències per part de l'alumne/a serà valorada a través del sistema d'avaluació contínua i a través d’un examen final.  

Avaluació Continua

Té una ponderació total del 60% de la nota global de l’assignatura. Per tal de tenir dret a l’examen final, l’estudiant ha d’aprovar l’avaluació continuada (nota mínima un 5). Si es suspèn l’avaluació continuada, automàticament es suspèn l’assignatura.

 

Activitat

Descripció

Ponderació

Criteri per poder fer mitjana

Treball individual

Anàlisi de l'experiència personal d'una lesió

15%

Entrega obligatòria

Qualsevol nota (la mitjana total de l'avaluació
continuada ha d'arribar a 5 per aprovar)

Treball en parelles

Aportar un cas d'un esportista lesionat
Identificar i descriure el cas a partir dels conceptes treballats (univers psicològic)

15%

Entrega obligatòria

Qualsevol nota (la mitjana total de l'avaluació
continuada ha d'arribar a 5 per aprovar)

Treball en grup

Disseny d'un programa per prevenir les lesions: com aplicar la teoria a la pràctica concreta d'un club, equip o grup

15%

Entrega obligatòria

Qualsevol nota (la mitjana total de l'avaluació
continuada ha d'arribar a 5 per aprovar)

Treball individual

Gestió psicològica de la readaptació d'un/a esportista lesionat

15%

Entrega obligatòria

Qualsevol nota (la mitjana total de l'avaluació
continuada ha d'arribar a 5 per aprovar)

 

Examen Final

L’examen final té una ponderació total del 40% de la nota global de l’assignatura i consistirà en la resolució de casos.

 

Sistema de recuperació

Hi haurà un examen de recuperació que es farà a principi del següent trimestre. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

Es guardaran les notes de seminaris, treballs per fer mitja amb l'examen de recuperació. En el cas de suspendre, els alumnes hauran de cursar l'assignatura al següent any i no es guardarà cap nota.

Activitat avaluadora en el període de recuperació

Ponderació

Examen

40%

 

IMPORTANT: La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Ramírez, A., Alzate, R. & Lázaro, I. (2002). Efectos psicológicos de la lesión deportiva. Revista Motricidad, 9, 209-224

Weinberg, R. S., i Gould, D. (1996). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel Psicología.

Ortín, F. J., Garcés de los Fayos, E. J. & Olmedilla, A. (2010). Influencia de los factores psicológicos en las lesiones deportivas. Papeles del
Psicólogo, 31(3), 281-288.

Williams, J. (1991). Psicologia aplicada al deporte. Madrid: Biblioteca nueva.

Complementary

Palmeira, A. (1998). Antecedentes psicológicos de la lesión deportiva. Revista de Psicología del Deporte, 8(1), 117-132.

Abenza, L. (2012). Psicología y lesiones deportivas: un análisis de factores de prevención, rehabilitación e intervención psicológica. Cultura, Ciencia
y Deporte, 7(19), 70.

Olmedilla, A., Rubio, V. J., & Ortega, E. (2015). Predicting and preventing sport injuries: The role of stress. In Hopkins, G. Sports injuries (pp. 87-
104). New York: Nova Publisher Inc.

Ortín, F. J., et al. (2014). Variables psicológicas e intervención en el periodo postlesión en el contexto deportivo. Revista de psicología del deporte,
vol. 23, 2, 465-471.

Buceta, J.M. (1996). Psicología y lesiones deportivas: Prevención y rehabilitación. Madrid: Dyckinson. (Link a Editorial. Consultar disponibilitat a la
Biblioteca)

Gordon, S. (1987) La psicología del deporte y el deportista lesionado. Apunts Medicina de l’Esport (Castellano), 24, 91, 47-56

Muñoz, A. (2017). Aspectos psicológicos del deportista lesionado. Fundamentos y modos de intervención para una mejor y más rápida
recuperación. Madrid: Tutor.

Podlog, L., Heil, J., & Schulte, S. (2014). Psychosocial factors in sports injury rehabilitation and return to play. Physical medicine and rehabilitation
clinics of North America, 25(4), 915-930.