Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Laura Garcia Vila

Descripció


En els últims anys hi ha hagut un augment exponencial de la pràctica esportiva que ha portat a la proliferació tant d'esdeveniments esportius com d'instal·lacions i clubs de fitness a casa nostra.

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar als alumnes el coneixement general i les eines necessàries per planificar, organitzar i gestionar tant un esdeveniment esportiu com una instal·lació esportiva.

Pel que fa a l'gestió d'esdeveniments esportius es treballarà sigui dirigint un projecte o formant part d'un equip professional, per tal de garantir la seguretat, execució i l'èxit de l'esdeveniment. Analitzarem cadascuna de les diferents àrees que conformen un esdeveniment esportiu a través de casos reals i propers per visualitzar que és el que comporta organitzar i planificar un esdeveniment perquè aquest sigui viable, des d'un punt de vista econòmic i legal, i es pugui portar a terme.

Pel que fa a la gestió d'instal·lacions esportives s'analitzarà les diferents tipologies d'instal·lacions així com la gestió de les principals àrees i departaments d'una instal·lació esportiva.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


Intervenir professionalment en la gestió d'instal·lacions esportives garantint la qualitat, seguretat i la salut dels usuaris/es, així com els resultats esportius, socials i econòmics i la satisfacció dels col·lectius interessats.

Organitzar esdeveniments esportius tenint en compte la planificació, coordinació i adequació de tots els aspectes esportius, culturals, logístics, de seguretat, de sostenibilitat i mediambientals d'acord amb la legislació vigent i els codis deontològics d'aplicació.

Aplicar, mitjançant competències avançades, els procediments i accions necessaris per crear una empresa esportiva i posseir els coneixements i habilitats necessàries per a la seva direcció i gestió.

Metodologia de trabajo


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part de l’assignatura que es fa de forma presencial a l’aula i, una altra part de l’assignatura, que es treballa de forma autònoma fora de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencial d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l'aula (exposició de teoria)

Exposicions teóriques amb suport audiovisual, simulacions, treball en grups, aplicacio´de la pràctica de la teoria, aprenentatge basat en problemes, presentacions per part dels estudiants.

 

1.2

 

Treball autònom

Estudi personal, solució de problemes, cerques d'informació (bibliografia, webgrafia), treballs guiats (debats, fòrums,...), repdroducció de models càpsules de vídeo, solució de problemes.

 

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS TEMA 1: INTRODUCCIÓ

1.1. Què és un esdeveniment esportiu? Què és organitzar? 1.2: Elements de l'organització.

1.2. Subjectes de l'organització esportiva.

1.3. Com organitzar un esdeveniment esportiu.

1.4. Capacitat de desenvolupament de l'esdeveniment esportiu. 1.6: Motivació, presa de decisions i resolució de problemes.

 

TEMA 2. EL VOLUNTARIAT

1.1. Qui forma el voluntariat?

1.2. Aspectes legals que hem de tenir en compte 2.3: Com crear un equip de voluntariat


TEMA 3: LA LEGALITAT

1.1. Legislació sobre esport (assegurances, permisos, etc.)

1.2. Els requisits legals per a la realització d'esdeveniments esportius.

 

TEMA 4: L'ECONOMIA

4.1. Pla financer de l'esdeveniment esportiu.

4.2: Planificació de recursos.

4.3. La normativa fiscal subjecta als esdeveniments esportius.

4.4: El finançament dels esdeveniments esportius.

 

TEMA 5: EL MÀRQUETING

5.1. Concepte de màrqueting.

5.2. Els mitjans de comunicació.

5.3. Estudi de la comercialització.


TEMA 6: EQUIPAMENTS I LOGÍSTICA

6.1: La logística.


TEMA 7:  LA SEGURETAT, RISCOS

7.1. La seguretat en un esdeveniment esportiu. 7.2: Principals causes d'accidents.

7.2. La seguretat segons el tipus de disciplina esportiva.

7.3. La coordinació amb tots els agents implicats en garantir la seguretat. 7.5: La seguretat de tots els participants de l'esdeveniment esportiu.

 

GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS I EMPRESES ESPORTIVES

TEMA 1: INTRODUCCIÓ

1.1. Què entenem per instal·lació esportiva?

1.2. Tipologies d' instalació esportiva i models de negoci 1.3: Estat de la indústria de les instal·lacions esportives 1.4: Normativa


TEMA 2: ORGANIZACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

2.1. Árees, departaments d'una instal·lació esportiva 2.2: Estructura y organizació

2.3. Definició estratègica


TEMA 3: CONTROL DEL NEGOCI D'UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA I ORGANIGRAMA

1.1. Indicadors

1.2. Quadre de comanament integral

1.3. Interpretació de dades i presa de decisió

1.4. Ingressos, gastos i comptes d'explotació


TEMA 4: GESTIÓ DEL DEPARTAMENT TÈCNIC D'UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

4.1: Equipament i distribució

4.2: Oferta de serveis

4.3: Gestió de RRHH


 

TEMA 5: VENTES, FIDELIZACIÓ I CUSTOMER EXPERIENCE

5.1. Sistema de generació d'usuarios

5.2.  Sistemes de fidelizació d'usuaris

5.3: Customer experience

5.4: Marketing en instal·lacions esportives


TEMA 6. GESTIÓ D' EQUIPS I LIDERATGE

6.1. La gestió de persones a les instal·lacions esportives

6.1. Soft skills

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dona les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè l'estudiant tingui una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumnat és el resultat d'una avaluación contínua a través de diferents activitats evaluadores avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 puntos) d'acord amb la següent taula de ponderació:

 

Activitat avaluadora.                                                     

 
Ponderació Competències avaluades                              
Resolució de les tasques individuals 40% CB2, G12, T4, T7, E10, E12
Resolució de tasques grupals  20% CB2, G12, T4, T7, E10, E12
TFA: disseny d'un projecte d'esdeveniment esportiu o intervenció de millora a una instal·lació esportiva    40% CB2, G12, T4, T7, E10, E12

 

REQUISITS PER SUPERAR L'EVALUACIÓ CONTÍNUA:

Per poder aprovar l’assignatura, l’alumnat ha de:

  • obtenir, com a mínim, una nota mitja de 5 de les tasques a realitzar durant l'assignatura. Aquestes tasques podran ser individuals o grupals.

  • realitzar la presentació grupal final amb una nota mínima de 5 punts per poder fer mitjana amb la nota de les tasques

 

La nota final de l'assignatura ha de ser com a mínim un 5. IMPORTANT:

Si no es supera l'avaluació contínua per incompliment d'algun dels requistis necessaris descrits anteriorment, l'alumnat suspendrà l'assignatura.

 

Recuperació

D'acord amb la normativa vigent, a l'activitat avaluadora, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. 

 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

 

Ponderació

 

Competències avaluades

 

Examen

 

100%

 

CB2, G12, T4, T7, E10, E12

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.