Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Francisco Gil

Descripció


L’assignatura de Cures en els processos de mort i dol pretén capacitar al estudiant per desenvolupar una atenció específica i qualificada en situació de malaltia avançada i greu o
que aboca al final de la vida.
L’objectiu de l’assignatura és que l'estudiant d’infermeria assoleixi coneixements i habilitats per valorar, atendre i comprendre els aspectes físics, emocionals i
espirituals de les persones que es troben en aquesta situació i el seu entorn socio-familiar. Així mateix posar-lo en contacte amb la capacitat per proporcionar
cures especifiques en l’acompanyament a la situació d’últims dies de manera respectuosa, digna i compassiva.

Resultats d'aprenentatge


RA9. Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa.
RA10. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva.
RA11. Conèixer els principis bàsics d'identificació i actuació en situacions de risc vital i situacions terminals.
RA19. Aplicar el procés d'atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic.
RA 26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l'aportació específica infermera.
RA 38. Desenvolupar una visió global i integradora del procés de mort i dol a partir de les diferents teories infermeres.
RA 41. Identificar els aspectes principals de les cures pal·liatives.
RA 42. Aplicar el procés de cures infermeres a persones aen procés de mort i dol.
RA 43. Diferenciar els diversos recursos d'atenció a les persones en processos de mort i dol.
RA 44. Reconèixer els processos patològics del dol.

RA 45. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge.

RA 46. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.

RA 47. Es comunica de manera eficaç amb els / les pacients, demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Metodologia de trabajo


Metodologies docents

MD1. Sessions de classes expositives
MD 2, Seminaris
MD3. Treball en grup

MD.5 Presentacions

MD10 Simulacions

MD11. Treball autònom.

Continguts


1. La mort a la nostre societat actual

 • La vivència de la mort
 • On morir: hospital /domicili

2. Les cures pal·liatives

3. El dret a una mort digna

 • Document de voluntats anticipades
 • Planificació de decisions anticipades
 • El Projecte de Llei de l’eutanàsia i l’informe del Comitè de Bioètica d’Espanya

4. Valoració integral del control de símptomes en les cures pal·liatives

5. Problemes físics i psicològics en les persones en un procés de final de vida i control de símptomes:

 • Símptomes sistèmics:
  • Astènia
  • Anorèxia
  • Caquèxia
  • Deshidratació
  • Febre
  • Insomni
 • Problemes digestius:
  • Nàusees i vòmits
  • Disfàgia
  • Síndrome d’aixafament gàstric
 • Problemes intestinals;
  • Estrenyiment
  • Diarrea
  • Obstrucció intestinal
 • Alteracions de la cavitat bucal:
  • Xerostomia
  • Mucositis i Estomatitis
  • Micosis orals
  • Boca dolorosa
 • Problemes respiratoris:
  • Dispnea
  • Tos
  • Hemoptisis
  • Singlot
  • Raneres respiratòries
 • Símptomes genitourinaris:
  • Disúria
  • Tenesme vesical
  • Pol·laciúria
  • Hematúria
  • Retenció urinària
  • Incontinència urinària
 • Problemes neuropsicologics;
  • Angoixa
  • Depressió
  • Delirium
 • Problemes de la pell:
  • Limfedema
  • Prurit
  • Úlceres per pressió

6, El dolor

7, La comunicació al final de la vida

8. Cures infermeres a les persones en un procés de final de vida

9. Cures postmorten

10. El dol. Recolzament psicosocial i acompanyament a la família

 

Activitats d'aprenentatge


Activitats formatives

Tipologia de l’activitat

ECTS

Descripció

AF1. Classe magistral

1

Classes dirigides a exposició de continguts teòrics, fomentant el debat participatiu.

AF2. Tutories presencials

0,4

Activitats formatives per orientar sobre l’aprenentatge de

conceptes, habilitats i actituds.

AF5. Seminaris

0,2

Estudi de casos per l’elaboració de Plans de Cures individualitzats,

AF6. Treball en grup

0,4

Orientacions pedagògiques per orientar l’aprenentatge cooperatiu.

Cerca bibliogràfica.

Exposició oral de treballs

AF9. Estudi personal

2

Lectures de textos recomanats, articles, guies de pràctica clínica, etc.

Estudi dels continguts treballats en la matèria

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques en aquest període d’excepcionalitat per la situació de pandèmia actual es realitzarà amb les següents activitats:

Qualificacions Ponderació Competències avaluades
SE1. Examen 20% CB1, CB3,  CG18,  CE16, CE25
SE3. Treball en grup 35%

CB1, CB3, CG1, CG2, CG3, CG6, CG8, CG18, CE14, CE13, CE15, CE16,CE25

SE8. Seguiment individual:     

- Activitats derivades dels seminaris 25%

- Tutories presencials 5% (simulació)

30% CT1, CB5, CG1, CG4, CG7, CE15, CE25
SE 4. Participació a l'aula (simulació) 15% CT1, CG1, CG6, CG8, CE13,CE14, CE15, CE25

 És obligatori superar la prova avaluadora de l’examen final i el treball en grup amb un mínim de 5 per poder fer la ponderació amb la resta de qualificacions.

S’utilitza el sistema de qualificació quantitativa (0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003.

Període de recuperació

L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació es l’examen final. Es mantindran les qualificacions de l’avaluació continuada.

NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Manual de atención integral de personas con enfermedades crónicas avanzadas: aspectos clínicos
Xavier Gómez Batiste-Alentorn, Jordi Amblàs Novellas, Cristina Lasmarías Martínez, Agnès Calsina-Berna
Fecha de publicación: 11/2017
Editorial Elsevier
ISBN 9788490224991

Manual de control de síntomas en pacientes con cáncer
Joaquim Julià-Torras, Gala Serrano Bermúdez
4ª edición
En imprenta Ediciones Aran 2019

Oxfort textbook of Palliative Medicine (5th edition)
Edited by Nathan Cherny, Marie Fallon, Stein Kaasa, Russell K. Portenoy, and David C. Currow
Publication date: Mar 2015
Oxford University Press
ISBN-13: 9780199656097