Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:3

Crèdits: 5

Professorat: Carolina Chabrera

Descripció


L’eix de la professió infermera són les cures a les persones durant tot el procés vital, en el que s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li permeti capacitat d’adaptació a les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitats que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

En l'assignatura Cures de Infermeria en la Persona Adulta, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el coneixement com les habilitats desenvolupades en altres assignatures, per poder ampliar coneixements amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.

Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, especialment per professionals de la infermeria.

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents nivells assistencials.

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen les cures d’infermeria, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 2. Seleccionar i realitzar intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa en cada nivell d'atenció de salut.

RA 6. Identificar hàbits i actituds de risc per a la salut física i/o mental.

RA 12. Desenvolupar una visió global i integradora de les situacions de salut en les persones adultes.

RA 17. Seleccionar les activitats de cribratge i seguiment pertinents.

RA 19. Aplicar el procés d'atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic.

RA 33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.

RA 34. Establir una comunicació eficaç amb les persones, famílies i grups i fomentar l'educació per a la salut.

RA 47. Aplicar els protocols i procediments de cures infermeres integrals adequats en cada fase del procés salut-malaltia.

RA 56. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina.

RA 57. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la pràctica de la seva professió.

RA 58. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge.

RA 59. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.

RA 60. Es comunica de manera eficaç amb els / les pacients, demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Metodologia de trabajo


MD 1. Sessions de classes expositives

MD 2. Seminaris

MD 3. Treball en grup

MD 4. Treballs individuals

MD 9. Pràctica dirigida

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

Continguts


Bloc 11. Cures d'infermeria a pacients amb trastorns del sistema musculo-esquelètic

11.1. El pacient fracturat / 11.2. Pacient amb pròtesi articular total  / 11.3. El pacient amputat i les pròtesis / 11.4. Introducció a les patologies cròniques: de la salut a la malaltia: Osteoartrosi, artritis, osteoporosi  / 11.5. Valoració del sistema tegumentari: 11.5.1. Cures infermeres de la pell / 11.6. Cures infermeres en ferides agudes i cròniques

Bloc 12. El pacient i el procés quirúrgic

12.1. Nivells de cirurgia d’urgència  / 12.2. Valoració i actuació d’infermeria en les fases preparatòries / 12.3. Valoració i actuació d’infermera en les fases intraoperatòries  / 12.4. Valoració i actuació d’infermeria en las fases postoperatòries / 

Bloc 13. Cures d'infermeria en situació d'emergències

 13.1.Valoració primària del pacient / 13.2. Valoració secundaria del pacient / 13.3. Valoració del pacient en estat de xoc / 13.4. Pacient en estat d’anafilaxis / 13.5.  Pacient amb traumatisme major / 13.6. Cremades / 13.7. Pacient en estat de hipotèrmia / hipertèrmia / 13.8. Pacient en estat de congelació / 13.9. Intoxicacions i sobredosis medicamentoses / 13.10. Urgències psiquiàtriques

Bloc 14. Cures d'infermeria a persones amb malalties transmissibles

14.1 Naturalesa i cadena de la infecció: 14.1.1.Organismes patògens e infeccions o malalties que produeixen / 14.2.Procès d’infecció: 14.2.1. Etapes del curs d’infecció / 14.2.2. Defenses contra la infecció / 14.3. Factors que influeixen en la prevenció i control de les infeccions / 14.4.Valoració infermera relacionats amb el risc d’infecció o el estat de la malaltia / 14.5. Proves de laboratori per la detecció precoç de la infecció / 14.6. Diagnòstics infermers, planificació e intervencions infermeres / 14.7. Promoció de la salut. Vacunes / 14.8. Asèpsia clínica / 14.9. Aïllaments i precaucions de cures en un pacient en aïllament / 14.10. Tècniques de recollida de mostres / 14.11. Infermeria i control d’infeccions. Precaucions universals / 14.12. Cures d’infermeria segons patologies concretes (infeccions respiratòries, SNC, malalties de transmissió sexual, VIH,...)

Bloc 15. Cures d'infermeria a pacients amb trastorns sensorials

15.1. Alteracions sensorials / 15.2. Factors que afecten a la funció sensorial / 15.3. Model de pensament crític per la valoració de les alteracions sensorials / 15.4. Valoració infermera relacionat amb pacients amb sospita i/o amb trastorns sensorials / 15.5.Diagnòstics infermers, planificació e intervencions infermeres / 15.6.Promoció de la salut. Dispositius d’ajuda (Vista, sentit, gust i olfacte i tacte). Seguretat del pacient en entorns segurs. / 15.7. Mètodes de comunicació i consideracions generals a la persona adulta amb trastorn sensorial.

 

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 12. Monitorització cardíaca

12.1. Realització del ECG / 12.2. Vigilància i control de ritmes cardíacs                                                                                                                                           

Bloc 13. Tractament i cura de les ferides

13.1. Drenatges / 13.2. Cures dels estomes / 13.3. Col·locació i retirada de sutures / 13.4. Tractament i cures de les ferides cròniques

Bloc 14. Embenat i traccions

14.1. Col·locació i manipulació de traccions / 14.2. Embenat recurrent / 14.3. Embenat funcional / 14.4. Embenat compressiu / 14.5. Embenat de fèrula de guix i guix complet  

Bloc 15. Àrea quirúrgica              

15.1. Espai estèril /asèptic / sèptic / 15.2. Rentat i bata quirúrgica / 15.3. Material i camp quirúrgic 

Activitats d'aprenentatge


Activitats formatives:

Tipologia Activitat ECTS HORES
AF1. Classe magistral 1 25
AF2. Tutories presencials 0,4 10
AF5. Seminaris 0,8 20
AF9. Estudi personal 2,8 70

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats.

   Sistema d’avaluació Ponderació 
   SE1. Examen 25%
   SE2. Treballs individuals (Registres clínics) 15%
   SE5. Seminaris 25%
   SE7. Prova pràctica 25%
   SE8. Seguiment individual (sessions de simulació) 10%

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

• Serà necessari obtenir un 4 en l’examen i en la prova pràctica per ponderar la nota final.

• Les dos proves susceptibles a recuperar en el cas de suspendre l’assignatura són: l’examen i la prova pràctica.

 Període de recuperació

Les activitats avaluadores amb possibilitat de recuperació són: l’examen (teòric) i la prova pràctica.  

  • L’examen es recuperarà en el període establert segons el calendari acadèmic (al inici del següent trimestre).
  • La prova pràctica de Cures de Infermeria en la Persona Adulta I i II es recuperarà amb la superació de la part corresponent de la prova pràctica de Cures de Infermeria en la Persona Adulta III (sistema d’avaluació ACOE).
  • En l'assignatura Cures de Infermeria en la Persona Adulta III, en cas de suspendre la prova pràctica aquesta serà susceptible d'aprovar en el període de recuperació del 3r trimestre.
 NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martín Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.

Swearingen P. Manual de enfermería medico quirúrgica. Intervenciones enfermera y Tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona:  Elsevier Mosby; 2008.

Complementary

Caja López C, López Pisa RM, Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Master de Enfermería. Edit. Masson, S.A. Barcelona 1998.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Silva García L, Fernández de la Fuente N, Pérez Santana JM, y col. Cuidados Enfermeros en Atención Primaria. Programa de Salud del Adulto y el Anciano. Edit. MAD, S.L. Sevilla, 2006.