Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Meritxell Puyané Oliva
Gemma Garreta Parés 

Competències


Competències bàsiques
  • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

  • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
  • CE8_Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajut en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la familia, segons la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, families i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos

  • CE10_Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar a l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència

Competències generals
  • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

  • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

  • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

Competències transversals
  • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


 

Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria del grau en Infermeria, la qual pretén en primer lloc, que l'alumne adquireixi un coneixement sobre el desenvolupament humà de les persones en general, i més concretament sobre els aspectes psicomotors, socials, afectius, i de desenvolupament interpersonal al llarg de la vida; en segon lloc, té la intenció d'establir les bases d'una comunicació efectiva amb els pacients i familiars, així com estratègies d'autocura personal.

Es considera que amb els coneixements adquirits per el/la futur/a infermer/a obtindrà major compressió del desenvolupament de la persona i recursos psicològics per gestionar millor la seva professió laboral.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Respecte als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

 

RA5. Comprendre la perspectiva dinàmica del desenvolupament humà.

RA 6. Identificar els factors socioculturals que influeixen en el comportament de la persona.

RA7. Conèixer els aspectes psicosocials bàsics que configuren les habilitats i actituds del cuidar infermer, respectant creences i valors.

RA8. Conèixer la metodologia de les ciències psicosocials aplicades a la salut.

RA9. Analitzar els diferents components de l’objecte d’estudi: persona, medi, salut i malaltia, en relació amb el model interdisciplinar biopsicosocial i cultural estudiat.

RA10. Observar i comprendre de forma integral el desenvolupament humà.

RA11. Reconèixer i interpretar les situacions de canvi vital que alterin o comprometin l’equilibri biopsicosocial de les persones.

 

Metodologia de treball


La metodologia emprada serà la següent:

MD1-  Sessions de classes expositives

MD2-  Seminaris

MD3-  Treballs en grup

MD6-  Tutories presencials en grup o individuals

MD11- Treball autònom

MD12- Aprenentatge cooperatiu

Continguts


BLOC 1. PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

TEMA 1. Les teories sobre el desenvolupament

TEMA 2. La infància

TEMA 3. L’adolescència

TEMA 4. Edat adulta

TEMA 5. Vellesa

BLOC 2. ASPECTES PSICOSOCIALS DE LES RELACIONS HUMANES

TEMA 6. Processos de comunicació

TEMA 7. La comunicació amb el pacient

TEMA 8. L’estrès

TEMA 9. Equilibri psicosocial i situacions de canvi vital

TEMA 10. Processos psicològics bàsics i superiors

TEMA 11. Gènere i salut

SEMINARIS

SEMINARI 1. Documental “Padres difíciles, hijos con problemas”

SEMINARI 2. Trastorns de la conducta alimentària

SEMINARI 3. Gestió de les emocions

SEMINARI 4. Habilitats socials

SEMINARI 5. Maneig del estrés. Tècniques de relaxació.

Activitats d'aprenentatge


La següent tabla resumeix les activitats formatives, els crèdits assignats a cada activitat i les hores de treball:

Activitat

ECTS

Hores

Sessions teòriques

1

25

 

Tutories presencials

0,5

13

 

Seminaris

0,5

13

 

Estudi personal

4

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació es realitzarà de forma continua a partir del que l’estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs grupal/Póster

20%

G1, G20, E12, E15, E17

Qüestionari online/Gestió emocions

20%

G1, G6, G10, G12, G30

 

Examen final

60%

G1, G3, G4, G11

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

 Examen

60%

 

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

L’assistència als seminaris és obligatòria. Per tenir dret a examen i per tant, a aprovar l’assignatura cal assistir com a mínim al 80 % dels seminaris (4 seminaris dels 5). L’incompliment d’aquest requisit comportarà el suspens en l'assignatura, no podent presentar-se a l'examen final.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Bibliografia


Bàsic

Delval, J. (1995). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI.

Lazarus RS (2000) Estrés y emoción. Manejo e implicaciones en nuestra salud. Bilbao: Desclée de Brower

Peaplau H (1990). Relaciones interpersonales en enfermería. Barcelona: Salvat

Novel G, Lluch MT, Miguel MD (2003). Enfermería psicosocial y salud mental. Barcelona: Mason

Llor B, Abad MA, García M, Nieto J.(1998). Ciencias psicosociales aplicadas a la salud. 2ª ed. Madrid: Ed. Mc GrawHill

 

Palacios, J., Marchesi, A., y Coll, C. (1999). Desarrollo psicológico y educación (I). Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.

Berger, K. (2007). Psicología del desarrollo (infancia y adolescencia). (7a ed.) Madrid. Panamericana

Mariscal, S., Giménez-Dasi, M., Carriedo, N., & Corral, A. (2009). El desarrollo psicológico a lo largo de la vida. Madrid: Mc Graw Hill/UNED

Complementary

Bowlby., J. (2006). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata

Sheppard, W., Willoughby, R. (1975). Child behavior. Learning and development. Chicago: Rand McNally College Publishing Company

Sheppard, W., Willoughby, R. (1975). Child behavior. Learning and development. Chicago: Rand McNally College Publishing Company

 

Caballo, V. (2005) Entrenamiento en habilidades sociales. Madrid: Pirámide

 

Caballo, V. (2005) Entrenamiento en habilidades sociales. Madrid: Pirámide