Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Carme Planas Campmany

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el tutor/a acadèmic/a, el tutor clínic/a i el tutor/a de seguiment. Els tres tutors, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continuada i formativa.

L'assignatura del Pràcticum Clínic I recull un període, on un dels seus principals objectius és tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones

Important:

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica de la cura.

RA 14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic d'intervenció.

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupin la pràctiques preprofessionals i aplicar les guies clíniques adequades.

RA 20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions.

RA 28. Aplica el coneixement de sistema sexe/gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, a grups i a poblacions sanes.
RA 29. Es comunica de manera eficaç amb els/les pacients demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitza els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
RA 30. Sap fer una informació crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.

Metodologia de trabajo


MD2. Seminaris.

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida.  

MD 11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Cures d’infermeria individualitzades mitjançant el Procés d’Atenció Infermer.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 •  Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes:

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. Pràctiques Clíniques

6

MD2. Seminaris.

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida

MD 11. Treball autònom

               

CB2, CB3, CG5, CG8, CG9, CG10, CG15, CG17, CE26

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació es realitzarà de forma continuada basant-se en la valoració de les competències assolides per l’estudiant.

        

 

Sistema d'avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE8

Seguiment individual 

50%

Seguiment individual 

SE5

Seminaris presencials

20%

Seguiment individual

SE2

Treballs individuals

30%

10% Exposició oral

20% Treball final del pràcticum

  

Seguiment individual:

El seguiment individual de l’estudiant, es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica.

L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris:

Durant el període del Pràcticum Clínic I es realitzen dos seminaris en línia, en grups reduïts (10-12 estudiants), i dinamitzats per la tutora acadèmica.

Treball final:

Els estudiants, durant les seves estades pràctiques, realitzen un treball escrit avaluable que hauran d’exposar durant el últim seminari presencial.

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.  

Cada seminari tindrà una ponderació que formarà part de l’avaluació final dels seminaris. En el cas de no assistir per causa justificada aquesta avaluació no es comptabilitzarà en la nota final dels seminaris.

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.  En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s’haurà de recuperar durant els mesos de juny –juliol. L’avaluació dels seminaris no és susceptible a recuperar.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Requisits de matricula:

Per poder matricular-se del Pràcticum Clínic I, l’estudiant ha d’haver superat com a mínim una de les tres assignatures del Pràcticum Introductori.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Queirós, P.J. The knowledge of expert nurses and the practical-reflective rationality. Invest Educ Enferm. 2015; 33(1): 83-91.

Álvarez, González C.J. La relación entre lenguaje y pensamiento de vigotsky en el desarrollo de la psicolingüística moderna. RLA Rev lingüística teòrica y Apl (Internet). 2010; 48(2).

Bulechek, G. M. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier Health Sciences 

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2014). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier. 

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2012). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014 (pp. XXXII-533). Elsevier. 

Moorhead, S., & Johnson, M. (2009). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Elsevier Health Sciences. 

Rodrigo, L., & Teresa, M. (1997). Diagnóstico enfermero. ROL. Revista Española de Enfermería, 1997, vol. XX, num. 222, p. 27-31 

Atkins, S., Williarns A. Registered nurses’ experiences of mentoring undergraduate nursing students. J of Adv Nurs. 1995; 21: 1006-15.

Cibanal, L., Arce  M.C. &  Carballal,  M. C. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. 3a ed. Barcelona: Elsevier; 2014.

Renshaw, P.D. Dialogic Learning Teaching and Instruction. A: van der Linden J, Renshaw PD. Dialogic Learning. Dordrecht: Springer; 2004. 1-15.