Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Noemí Sech Macías
Monica Ulloa Marin 

Competències


Competències específiques
 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE23_Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirant en el codi europeu d'ètica i deontologia de infermeria. Proporcionar cures, garantitzant el dret a la dignitat,privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i familia. Individualitzar la curs considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors.

Competències generals
 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

Descripció


Infermeria Integrada III és una assignatura obligatòria que s’inclou dins del mòdul Ciències de la Infermeria bàsica. L'assignatura d’Infermeria Integrada III és el primer contacte amb l’entorn assistencial de l’estudiant, on podrà portar a la pràctica el que prèviament ha après en assignatures com Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II.

Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l’estudiant participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. Per altra banda, amb les diferents modalitats de realització d’activitats d’aprenentatge recull la seva experiència d'aprenentatge, realitzat en l'entorn clínic.  

Durant el seu desenvolupament, l’estudiant participa en la pràctica clínica, així com en seminaris grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. 

Existeixen tres figures rellevants en el seguiment i avaluació dels estudiants en les seves estades clíniques: la tutora de seguiment, la tutora acadèmica i la tutora clínica. Les tutores són les encarregades de garantir el desenvolupament de competències adquirides per l’estudiant durant les estades clíniques i de la seva avaluació. 

Addicionalment, amb la finalitat d’avaluar les habilitats tècniques adquirides a Infermeria Integrada I, Infermeria Integrada II i Infermeria Integrada III, es realitza una Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques (AOEHT) dins del Centre de Simulació i Innovació en Salut de la ESCST. 

Important: 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. 

El TecnoCampus posarà a l'abast del professorat i l'alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l'assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l'adaptació a la modalitat no presencial. 

Resultats d'aprenentatge


 • RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures. 
 • RA 2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives. 
 • RA 6. Relacionar-se positivament amb altres persones
 • RA 7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional
 • RA 18. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA 21. Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de violència contra les dones i altres violències de gènere

Metodologia de treball


Les metodologies docents utilitzades en l'assignatura són:

 • MD2. Seminaris.
 • MD6. Tutories presencials en grup o individuals. 
 • MD8. Pràctiques clíniques.
 • MD11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballen en Integrada III, estan relacionats amb els següents eixos de coneixement: 

 • Relació entre el procés de cures i la metodologia infermera. 
 • Etapes i activitats de la metodologia infermera. 
 • Les taxonomies infermeres i la seva relació en el procés de cures. 
 • Les relacions personals e interpersonals. 
 • Diversitat cultural i praxis professional. 
 • L’entrevista com mètode de comunicació, d’avaluació i instrument terapèutic. 
 • Comprendre les situacions de salut en la seva dimensió teoria i pràctica emmarcant-la en el paradigma de complexitat. 
 • Factors determinants de la salut: factors personals, estil de vida, entorn de recursos assistencials,... 

L’assignatura s’estructura en: seminaris que es treballen a l’aula i pràctiques clíniques en les diferents institucions i centres amb conveni amb la ESCST. S’avaluaran durant les pràctiques clíniques els coneixements que prèviament a Infermeria Integrada I i Integrada II, s’han treballat com a contingut de Simulació en les instal·lacions del Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) de l’ESCST. 

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l’estudiant desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu i el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria. 

Activitat

ECTS

Metodologia

Competències 

AF4. Pràctiques reglades

4

MD2. Seminaris 

MD6. Tutories presencials en grup o individuals MD8. Pràctiques clíniques. 

MD11. Treball autònom

CG9, CG11, CG15, CG17, CE14, CE16, CE23, CT1

Activitat d’aprenentatge: El treball de caràcter grupal es basa en continguts relacionats amb l'assignatura. El treball en grup ajuda a consolidar coneixements de la pràctica i serà defensat en el darrer seminari de l’assignatura. 

Tutories presencials en grup o individuals: En Infermeria Integrada III es realitzen seminaris en grup amb l'objectiu de fer el seguiment sobre les activitats d’aprenentatge i l'exposició oral del treball en grup durant el darrer seminari de l’assignatura. Els seminaris es configuren com un espai ideal per fomentar la pràctica reflexiva del procés d’aprenentatge de l’estudiant en entorns de pràctica.

És molt important que l’estudiant estigui alerta de les informacions i notificacions del Taulell d'avisos i notícies de l’Aulari de l’assignatura. A l’Aulari es troben els documents rellevants per un correcte desenvolupament de l’assignatura: 

 • Dossier de l’estudiant Infermeria Integrada III. 
 • Dossier de procediments d’infermeria de les assignatures d’Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II. 
 • Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF i la Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per estudiants de la UPF). 
 • Guia del treball final. 

Sistema d'avaluació


L’avaluació es realitzarà a través de l’avaluació de competències tal com acorda el Pla Bolonya. Les ponderacions de l’avaluació es realitzen de forma coherent amb les activitats formatives i metodològiques docents utilitzades en l’assignatura: 

Avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE1. Examen

30% 

Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques (AOEHT) 

SE2. Treball Individual

20% 

Treball final de seguiment tutora acadèmica 

SE5. Seminaris

10% 

Seminaris presencials 

SE7. Prova pràctica

40%

Seguiment individual tutora clínica 

 

S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matrícula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

Seguiment individual: El seguiment individual de l’estudiant es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica.

L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris: Durant les estades clíniques es realitzen dos seminaris en format presencial, online sincrònic o mixta. La tutora acadèmica dinamitza els seminaris en grups reduïts d’un màxim de 12 estudiants.

Treball final: Els estudiants durant les seves estades clíniques realitzen un treball escrit avaluable que hauran de defensar durant l’últim seminari.

Informació important: 

L'assistència a les pràctiques externes i als seminaris és obligatòria i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.

És necessari aprovar el treball escrit de l’assignatura i l'avaluació de la tutora clínica (seguiment individual) per poder fer mitja: 

 • Treball escrit: En cas de suspens l’estudiant opta d’una segona convocatòria en  el període de recuperació. 
 • Seguiment individual de la pràctica: En cas de suspens l'assignatura quedarà suspesa i s’haurà de recuperar durant els mesos de juny i juliol. 
 • Activitat avaluadora AOEHT: L’avaluació AOEHT no és susceptible a recuperar.
 • Seminaris: L’avaluació dels seminaris no es susceptible a recuperar.

En cas de suspens de l’assignatura, es guarda la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avalua la part suspesa. 

Recuperació: La recuperació de l’examen pràctic de simulació  d’Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II, es realitzarà en l’escenari específic d’aquestes assignatures de l’AOEHT de Infermeria Integrada III. 

Requisits de matrícula: Es recomana haver cursat les assignatures d’Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II durant el primer i segon trimestre del primer curs acadèmic previ a Infermeria Integrada III. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Johnson, M. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. ElSevier.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2018). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. ElSevier Health Sciences Spain. 

NANDA International, Herdman, T.H., & Kamitsuru, S. (2018). Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2021-2023

NNN Consult. Eina digital orientada a professors i alumnes d'infermeria que permet l'ús de les taxonomies infermeres NANDA, NOC i NIC per a la consulta i creació de plans de cures. Disponible en: https://www.nnnconsult.com/

Luis Rodrigo, M.T. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica. 

Bulechek, G. M. (2018). Clasificación de Intervenciones de Enfermeria (NIC).

Complementary

Guidelines and Measures. Disponible en: https://www.ahrq.gov/gam/index.html 

Pubmed. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/