Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Ferran Rega Garcia

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

BIOÈTICA I LEGISLACIÓ PROFESSIONAL

L’escenari de l’exercici de les professions assistencials ha sofert en els últims anys ràpids i profunds canvis que han vingut a canviar la naturalesa i els objectius de les activitats assistencials, algunes de les causes han estat l’actual proliferació de normatives reguladores dels drets de l’usuari/a del sistema sanitari, la diversitat d'activitats assistencials, l'aplicació de les TIC's a les ciències de la salut, la big data en salut i recerca, els nous reptes professionals davant situacions pandèmiques, així com els requisits i disponibilitat de recursos i mitjans entre d’altres, fets que impliquen un exercici professional cada vegada més complex i exigent, i tanmateix un increment en l’àmbit competencial i en la responsabilitat professional de la infermera/er.
Aquesta responsabilitat professional no implica tan sols el seguiment i compliment de la legislació vigent, sinó també responsabilitat ètica i moral, donades les diverses situacions i/o conflictes ètico-legals que es produeixen en la pràctica clínica. Són aquests motius els que exigeixen d'una reflexió profunda i interdisciplinària de les professions sanitàries per tal de donar respostes en la cerca de l’excel·lència professional. La Bioètica i Legislació sanitària com a disciplines ofereixen eines i recursos per propiciar i fomentar la reflexió, el diàleg i gestió de possibles respostes als dilemes ètico-legals que se’n deriven de l’exercici professional i del moment social.

Ferran Rega i Carlos Martínez

Resultats d'aprenentatge


RA 12 Relacionar conceptes i valors personals i professionals.
RA 13 Analitzar el procés de judici moral.
RA 14 Identificar les característiques i finalitat de l'activitat professional.
RA 15 Argumentar les diferents aproximacions ètiques del tenir cura.
RA 16 Establir relacions entre les normes deontològiques i els principis bioètics.
RA 17 Reflexionar sobre els dilemes ètics que es generin en la pràctica de cures.
RA 18 Analitzar la carta dels drets dels pacients en el marc del respecte al principi d'autonomia i el deure professional. RA 19 Identificar les aportacions del Codi d'Ètica a l'anàlisi i presa de decisions.

RA 20 Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

RA 24 Saber analitzar l'impacte del gènere individual i poblacional en el tipus de sistema d'atenció a la salut.

Metodologia de trabajo


Metodologies docents

MD1. Sessions de classes expositives
MD2. Seminaris
MD3. Treball en grup
MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD11. Treball autònom

MD12. Aprenentatge cooperatiu

Continguts


Els continguts de l’assignatura de Bioètica i Legislació són:

TEMA BL-1- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL I ÀMBIT COMPETENCIAL / Prof: Ferran Rega

- Concepte
- Delegació
- Tipus de responsabilitat
- Àmbit competencial: concepte i funcions
TEMA BL-2- DRETS I DEURES DE L’USUARI/A DEL SISTEMA SANITARI / Prof: Ferran Rega

- Constitució Espanyola:

Dret a la protecció de la salut

- Drets de l’usuari/a del sistema sanitari:

Ley General de Sanidad,1986.
Ordre d’Acreditació d’Hospitals,1991.

- Normatives reguladores de drets dels malalts:

Ley 41/2002 reguladora de derechos del paciente a la información, la autonomía y la documentación clínica.
Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

TEMA BL-3- RESPONSABILITAT PENAL I IMPRUDÈNCIA PROFESSIONAL / Prof: Ferran Rega

- Delictes relacionats amb les professions assistencials:

Homicidi
Suïcidi
Avortament
Delictes contra la llibertat

Omissió del deure de socors

Lesions i lesions al fetus

Manipulació genètica Confidencialitat

Propietat intel·lectual
Falsedat documental i de certificats

Intrusisme professional
Salut Pública

TEMA BL-4- NORMOPRAXI ASSISTENCIAL I INSTRUMENTS DE SUPORT / Prof: Ferran Rega

- Concepte i criteris de normopraxi assistencial
- Paràmetres de normopraxi: quantitatius i qualitatius

Criteri medicolegal
Requisits dels registres clínics
Protecció de dades de caràcter personal

TEMA BL-5- PROCEDIMENTS EN ASSISTÈNCIA I RECERCA SANITÀRIA / Prof: Ferran Rega

Donació i trasplantament d’òrgans i teixits

Hemodonació i transfusió sanguínia

Assaigs clínics amb medicaments

Reproducció assistida

Principi i fi de la vida
Comités Ètics d’Investigació Clínica

Comités d’Ètica Assistencial

TEMA BL-6- BIOÈTICA I TECNOLOGIA EN SALUT / Prof: Carlos Martínez

  • La historia clínica electrónica (HCE)

  • Prescripció d’Apps en salut

  • L’ús de les dades massives en Salut

TEMA BL-7- ÈTICA I VALORS PROFESSIONALS / Prof: Ferran Rega

- Concepte d’Ètica i moral
- Funcions de l’Ètica
- Actes humans i morals: etapes de l’acte moral
- Models i enfocs ètics
- Principis ètics
TEMA BL-8- BIOÈTICA ASSISTENCIAL I PROCEDIMENTS DE DECISIÓ CLÍNICA / Prof: Ferran Rega
- Concepte de Bioètica
- Principis bioètics bàsics
- Principis ètics de base en bioètica i biodret

- Enfocs i procediments de decisió en ètica clínica

Activitats d'aprenentatge


Activitats Formatives          Tipología Activitat                               ECTS           HORES

                                          AF1. Classe magistral                          0,9                22,5

                                          AF2. Tutories presencials                      0,5               13

                                          AF5. Seminaris                                       0                  0

                                          AF9. Estudi personal                             2,6                65

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Sistema d’avaluació Ponderació

SE1. Examen 50%

SE2. Treball individual 20%

SE3. Treball en grup 30%

Cal superar cadascuna de les parts (teòrica i pràctica) de continguts amb una nota mínima de 5 punts per poder superar l'assignatura.   
En el supòsit d’aprovar una de les parts (teòrica o pràctica) i suspendre l’altra, es conservarà la nota de la part aprovada i caldrà examinar-se de la part de continguts no superada en l’examen de recuperació de l’assignatura.
És requisit fonamental aprovar cadascun dels sistemes d’avaluació descrits (SE1+SE2+SE3): examen, treball individual i treballs de grup amb una qualificació quantitativa igual o superior a 5 punts per tal de superar l’assignatura de Bioètica i Legislació.

D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s’hi podrà optar a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

- Barnes, M., Busquests, M., Cuxart, N., Domínguez-Alcón, C., Ramió, A. (2019). NUEVAS POLÍTICAS DEL CUIDAR. ALIANZAS Y REDES EN LA ÉTICA DEL CUIDADO. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de BCN. Ediciones COIB.

- Domínguez C., Kohlen H., Tronto J. (2018). EL FUTURO DEL CUIDADO. COMPRENSIÓN DE LA ÉTICA DEL CUIDADO Y PRACTICA ENFERMERA. Barcelona: Ediciones San Juan de Dios.

- López M.J. (2016). EL ORIGEN DE LA BIOÉTICA COMO PROBLEMA. Barcelona: Ediciones Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.

- Royes, A. (2016). MORIR EN LIBERTAD. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

- Solinís, G. (2015). ¿POR QUÉ UNA BIOÉTICA GLOBAL? UNESCO: Ed. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

- Cabré Pericas, L. (2012). BIOÉTICA Y MEDICINA INTENSIVA. Barcelona: Ediciones Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.

- Delgado Bandres, S. (2011). DERECHO SANITARIO Y MEDICINA LEGAL DEL TRABAJO. Barcelona: Editorial Bosch.

- Pons M. (2011). DERECHO PARA EL PERSONAL SANITARIO. Barcelona: Editorial Bosch.

Complementary

- Casado, M. (2009). SOBRE LA DIGNIDAD Y LOS PRINCIPIOS. Barcelona: Ediciones Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.

- Gracia, D. (2007). FUNDAMENTOS DE BIOÉTICA. Madrid: Ed. Triacastela.

- Martínez Montauti J. (2018). LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE. Barcelona: Ediciones Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.