Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Esther Cabrera Torres
Catalina Fons Gayá 

Idiomes d'impartició


Català

Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE6_Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE17_Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip

 • CE22_Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de les cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Els problemes de salut vigents són multicausals i complexos i requereixen accions ben articulades que combinin diferents estratègies, mètodes i tècniques. Necessiten un abordatge amb múltiples dimensions. L'educació per a la salut aborda la dimensió educativa i constitueix una de les eines primordials a utilitzar a diferents nivells (poblacional, grupal, individual) en diferents àmbits (família, escola, centres de treball, serveis sanitaris…), sola o combinada amb altres estratègies.

Aquesta assignatura  pretén que l'alumne conegui els conceptes i principis de l'Educació per a la Salut (EpS) com a estratègia fonamental dins de la promoció de la salut que té per objecte capacitar a les persones, famílies i comunitats perquè puguin prendre  decisions conscients i autònomes per a la conservació i/o millora de la seva salut.

L'alumne ha de comprendre els fonaments de l'EpS  per iniciar-se en l'aplicació dels principis i mètodes de l'EpS en el disseny i desenvolupament de programes d'EpS orientats a millorar la salut dels individus, família i comunitat.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 12. Comprendre la dimensió pedagògica, històrica i antropològica de l'educació

RA 13. Conèixer els conceptes principals de l'educació per a la salut.

RA 14. Interpretar indicadors epidemiològics relacionats amb la prevenció i promoció de la salut.

RA 15. Comprendre els factors que intervenen el procés ensenyament-aprenentatge.

RA 16. Conèixer els diversos mètodes d'educació per a la salut.

RA 17. Identificar les característiques dels principals programes d'educació per a la salut aplicats a la salut pública.

RA 18. Dissenyar un projecte d'educació o una intervenció educativa per a la promoció i prevenció de la salut dirigida a una població determinada.

RA 19. Conèixer els instruments i tècniques que permeten avaluar un programa d'educació per a la salut.

RA 21. Comprendre els elements que configuren l'estil de vida de les persones i educar per al manteniment de la salut.

RA 22. Conèixer els mètodes de comunicació interpersonal que faciliten l'educació per a la salut.

RA 34. Conèixer les activitats a desenvolupar per a la cura de les persones, famílies i comunitat.

RA 50: Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge

RA 51: Sap identificar la intersecció de les desigualtats de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat / expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).

RA 53: Sap analitzar l'impacte del gènere individual i poblacional en el tipus de sistema d'atenció a la salut

RA 55: Relaciona les necessitats de salut actual i el canvi cap a una societat digital

RA 57: Reflexiona sobre els aspectes ètics i legals implicats en l'ús de les TIC'S en salut.

 

 

Metodologia de treball


MD1. Sessions de classes expositives

MD2. Seminaris

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD11. Treball autònom

Continguts


1. Conceptes de salut i educació. Avaluació històrica.

• Conceptes de promoció i prevenció. Concepte d'educació per a la salut (EpS). Objectiu de l'EpS.

• Agents i camps d'acció de l'EpS. Empowerment. L'apoderament del pacient.

2. La programació en atenció primària. Planificació d'una intervenció d'educació sanitària. fases:

• Diagnòstic comunitari. Epidemiologia. Indicadors sanitaris.

• Formulació d'objectius. Població . Disseny d'activitats. Distribució de recursos.

3. L'avaluació als programes d'educació sanitària.

4. Característiques del procés ensenyament-aprenentatge. Bases teòriques per a la construcció d'un model d'aprenentatge del comportament.

5. La comunicació en educació per a la salut. Estratègies de comunicació. La entrevista motivacional.

En els seminaris es treballarà en grups reduïts les diferents etapes d'elaboració del projecte, abordant de forma més detall cadascuna de les parts del projecte (veure cronograma).

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives

 

Tipología Activitat

ECTS

HORES

 

AF1. Classe magistral

 

0,8

 

20

AF5  Seminaris

0,2

5

AF6. Treball en grup

0,2

5

AF9. Estudi  personal

2,8

70

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura és contínua, a través de diferents eines per valorar l'assoliment de cadascuna de competències necessàries per superar la matèria.

L'avaluació de les competències específiques es fa mitjançant una prova escrita sobre el contingut de la matèria i la presentació oral d'un treball grupal (projecte d'educació sanitària). Cal obtenir més d'un 5 en el projecte i en l’examen final per poder fer mitjana amb la resta de proves avaluatòries. En cas de suspendre-s'hauran de superar en el període de recuperació.

L'avaluació de les competències genèriques es fa de manera continuada durant les sessions plenàries i els seminaris a través de la presència, la implicació, les aportacions als debats, la qualitat de les exposicions i el desenvolupament del treball en equip.

Segons estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, els resultats obtinguts per l'alumne es qualifiquen en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspès, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Sistema de avaluació

 

Ponderació

 

Examen (prova escrita)

40%

 

SE3. Treballs en grup ( Programa EpS)

40%

 

SE5. Seminaris

20%

Activitat  de recuperació: examen final

40%

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia


Bàsic

Carey, P. (2000) 'Community Health Promotion and Empowerment', in J.Kerr (ed.) Community Health Promotion, Challenges for Practice. London: Balliere Tindall, Harcourt

Evidencia actual de la entrevista motivacional en el abordaje de los problemas de salud en atención primaria. Grupo Colaborativo  Estudio DislipEM.  Atención Primaria 2013;  45(9): 486–495

Martín Zurro A, Cano Pérez JF. (2008) Atención Primaria. Concepto, Organización y Práctica Clínica. 6ª ed. Madrid: Elsevier.

Palmar, A. (2014) Métodos educativos en salud. Colección Cuidados avanzados.Editorial Elsevier.

Rochon, A. (1991) Educación para la Salud. Guía Práctica para realizar un proyecto educativo. Madrid: Masson.

 

Serrano I. La Educación para la Salud del S. XXI. Comunicación y salud, 2n edició 2002.