Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:3

Crèdits: 5

Professorat: Carme Planas Campmany

Descripció


L'assignatura Salut Pública és una assignatura obligatòria de 5 ECTS emmarcada en la matèria de Salut Pública, Comunicació i Investigació en Salut del grau d'infermeria. 

La Salut Pública és el conjunt d'activitats organitzades per les administracions públiques, amb la participació de la societat, per prevenir la malaltia així com per protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu i mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals.

L’assignatura Salut Pública es centra en continguts relacionats amb els elements bàsics que conformen el sistema de salut pública i els sistemes nacionals de salut, en l’evolució dels models en Salut Pública i l’impuls d’estratègies que han donat pas als Sistemes Nacionals de Salut que gestionen els serveis sanitaris actuals i, en els elements i estratègies que determinen el seu ús per millorar la salut de tota la població amb una visió salubrista.

Addicionalment, la comprensió dels diferents nivells d'atenció i dels conceptes de promoció, prevenció i rehabilitació reforcen el coneixement de l’estudiant sobre els aspectes estructurals que conformen la Salut Pública i els seus determinants per a que les infermeres actuin com a agents de salut. 

L’assignatura ofereix l’oportunitat a l’estudiant de desenvolupar les seves capacitats i les competències per oferir una atenció amb visió global i integral que permeti tenir en compte les necessitats de la persona, la realitat del grup al que pertany, i la influència del seu entorn i context.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s'assegura l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 • RA 11. Comprendre el llenguatge dels sistemes d'informació sanitaris.
 • RA 14. Interpretar indicadores epidemiológicos relacionados con la prevención y promoción de la salud.
 • RA 21. Comprendre els elements que configuren l'estil de vida de les persones i educar per al manteniment de la salut.
 • RA 29. Identificar les característiques d'una  comunitat.              
 • RA 32. Conèixer els serveis de salut d'atenció a les persones.
 • RA 33. Distingir els models i nivells d'atenció a la salut.
 • RA 34. Conèixer les activitats a desenvolupar per a la cura de les persones, famílies i comunitat.
 • RA 37. Comprendre el concepte i evolució de la salut pública. 
 • RA 38. Conèixer els factors que condicionen la salut de les persones, famílies i comunitat.
 • RA 39. Conèixer els factors de l'Estudi de Salut de la Comunitat com a mètode pel diagnòstic de salut de la mateixa.
 • RA 40. Identificar els sectors socials d'interès per a la salut: sanitaris, educatius,…
 • RA 41. Conèixer el rol infermer en els diversos àmbits de l'atenció a la salut.
 • RA 49. Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos de salut-malaltia
 • RA 50. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge
 • RA 53. Sap analitzar l'impacte del gènere individual i poblacional en el tipus de sistema d'atenció a la salut
 • RA 59. Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l'accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés a la feina i tipus de treballs; accés a l'educació i, per tant, la prevenció; accés a les TIC i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l'esport, etc.).
 • RA 60. Coneix les polítiques públiques que afecten la igualtat en la salut i els instruments del gender mainstreaming per a la seva aplicació en els plans i informes relacionats amb la salut.

Metodologia de trabajo


 • MD1. Sessions de classes expositives
 • MD2. Seminaris
 • MD3. Treball en grup
 • MD4. Treball individual
 • MD11. Treball autònom

Continguts


Els continguts es desenvolupen en diferents temes que pretenen aportar un aprenentatge progressiu del marc teòric de la disciplina de la salut pública. 

Tema 1. Salut Pública i les polítiques de salut. 

Conceptes generals sobre Salut Pública. Definicions, models, objectius i funcions de la salut pública.

Tema 2. Sistemes Sanitaris. 

Els sistemes de salut i el sistema de salut espanyol. Globalització de la salut. Organismes nacionals i internacionals amb competències en salut pública.

Tema 3. Promoció de la salut. 

Determinants de salut. Estratègies de promoció de la salut. Salut comunitària. 

Tema 4. Prevenció de malaltia

Prevenció primària (calendari de vacunacions sistemàtiques). Prevenció secundària. Prevenció terciària. 

Tema 5. Protecció de la salut. 

Salut alimentària (El paper d'infermeria). Salut ambiental (El paper d'infermeria). Control de residus sanitaris. 

Tema 6. Vigilància epidemiològica. 

Conceptes bàsics i tipus de vigilància epidemiològica. 

Activitats d'aprenentatge


Activitat ECTS Metodologia
AF1. Classe magistral 1,25 MD1. Sessions de classes expositives
AF5. Seminaris 0,8 MD2. Seminaris
AF9. Estudi personal 2,95 MD11. Treball autònom

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

Activitat d'avaluació Ponderació Competències avaluades
SE4. Participació en aula 20% CB5, CE16, CE22, CG16, CT1
SE5. Seminaris 10% CB2, CB5, CE16, CG10, CT1
SE3. Treball en grup 40% CB2, CB5, CE22, CG10, CG13, CG16
SE1. Exàmen 30% CE16, CE22, CG10, CG13

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

Important:

L’assistència no és obligatòria excepte en el seminaris, on l’estudiant només podrà abstenir-se un màxim de dos seminaris. 

Per aprovar la matèria, és necessari obtenir una nota de 5 en el examen final per fer mitjana.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació. L’avaluació continuada no es susceptible a recuperar.

En el cas de suspendre l’assignatura, aquesta s’haurà de recuperar l’any vinent (no es guardarà cap nota). 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Adler NE, Glymour MM, Fielding J. Addressing Social Determinants of Health and Health Inequalities. JAMA. 2016;316(16):1641–1642

Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/en/ 

Organización Mundial de la Salud Global Health Watch 4. Disponible en: http://www.ghwatch.org/

Piédrola, G. (2016). Medicina preventiva y salud pública. (11a ed.). Barcelona: Elsevier Masson.

Del Rey Calero, J., Gil de Miguel, A. (2005). Diccionario de epidemiología, salud pública y comunitaria. Editorial Universitaria Ramon Areces. Servicio de publicaciones.

Frías Osuna, A. (2000). Salud pública y educación para la salud. Barcelona: Masson

Hernández-Aguado, I. et al. (2011). Manual de epidemiología y salud pública para grados en ciencias de la salud. Ed. Médica Panamericana.

Martín Zurro, A., Jodar Solar, G. (2011). Atención Familiar y Salud Comunitaria. Ed. Elsevier.

Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: www.paho.org/ 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: http://www.msc.es/ 

Departament de Salut. Disponible en: http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Disponible en: www.sespas.es/ 

Martín Zurro, A., Cano Pérez, J.F. (2003). Atención Primaria: Conceptos, organización y práctica clínica. 2 vol. 5a ed., Madrid.

Centros de Control de Enfermedades. Disponible en: http://www.cdc.gov/  

Sociedad Española de Epidemiología. Disponible en: www.seepidemiologia.es/

Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Disponible en: www.sempsph.com/

Beaglehole, R., Bonita, R. (2010). What is global health? Global Health Action, 3, p.5142.

Sánchez Moreno, A., Mazarrasa Alvear, L., Germán Bes, C. (1996). Salud Pública y enfermería comunitaria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

Delgado Rodríguez, M., Gil de Miguel, A., Bolúmar Montrull, F., Hernández Aguado, I. (2005). Manual de Epidemiología y Salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. Editorial Médica Panamericana S.A. España.

Martínez González, M.A. (2013). Conceptos de Salud Pública y estrategias preventivas. Un manual para ciencias de la salud. Ed. Elsevier.

Sociedad Española de Calidad Asistencial. Disponible en: http://www.calidadasistencial.es/

Instituto de Salud Carlos III. Disponible en: http://www.isciii.es/ 

European Centre for Disease Prevention and Control. Disponible en: http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

Complementary

Cofiño-Fernández, R. Tú código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Atención Primaria 2013;45(3):127-128.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [monografía en Internet]. Madrid; 2012. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/fr/organizacion/sns/docs/sns2012/SNS012__Espanol.pdf 

Agència de Salut Pública de Catalunya. Disponible en: http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/ 

Agència de Salut Pública de Barcelona. Disponible en: http://www.aspb.cat/ 

Blog Salud Comunitaria. Disponible en: www.saludcomunitaria.wordpress.com 

Idescat. Institut d’estadística de Catalunya. Disponible en: https://www.idescat.cat 

INE. Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: https://www.ine.es/

Epi y Mas. Espacio para bloggear sobre epidemiología e información epidemiológica. Disponible en. Disponible en: http://epiymas.blogspot.com/